Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Services Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus mesterszak
  Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA04 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Jeney Gábor
  tudományos főmunkatárs
   HIT
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
   HIT
  Dr. Sonkoly Balázs
  egyetemi adjunktus
   TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM261" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIM317" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM261", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM317", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMMA21", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA21", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott: Kommunikációs hálózatok 1-2
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a diplomatervezés során, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató "mérések"-ből áll.
  8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy elvégzése során az alábbi témakörökből kikerülő méréseket végzik a hallgatók:
  A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) futó mérések:

  • Az internet útvonalválasztási módszerei a gyakorlatban
  A jelenlegi módszerek bemutatása, konfigurálása laboratóriumi környezetben. A jelenlegi módszerek problémái, határai, új irányok/módszerek.
  • Software-Defined Networking (SDN)
  Az SDN koncepció, OpenFlow hálózatok és eszközök bemutatása. Új hálózati algoritmusok gyors prototipizálása. Mininet hálózatemulációs program.
  • Virtuális hálózatok
  Hálózatvirtualizáció, hálózati funkciók virtualizálása (NFV) és szoftveres megvalósítása általános célú hardver környezetben. Hatékony csomagfeldolgozás szoftveres környezetben.
  • Peer-to-Peer rendszerek
  Gyakorlatban alkalmazott P2P rendszerek megismerése, beüzemelése, menedzselése. Felhasználási területek szemléltetése.
  • Felhő (Cloud) megoldások
  Felhő (Cloud) infrastruktúra létrehozása laboratóriumi környezetben. Alap szolgáltatások konfigurálása, menedzselése, teljesítményvizsgálatok.
  • Valós Felhő rendszerek
  Feladatok valós Felhő környezetben (pl. Amazon)

  A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) futó mérések:

  • MPLS vizsgálata
  A hallgatók a mérések során közelebbről megismerik a nagy kiterjedésű, nagy átviteli sebességű gerinchálózatokban alkalmazott MPLS (Multiprotocol Label Switching) technológia működését, tulajdonságait.
  • IP alapú fejlett csomagtovábbítási eljárások vizsgálata
  A hallgatók közelebbről, mérések útján megismerik az IP hálózatokban alkalmazott RSVP (Resource Reservation Protocol) működését, paramétereinek hatását, valamint a gyakorlatban látják működni és konfigurálják az egyik legelterjedtebb útvonalválasztó protokoll, az OSPF (Open Shortest Path First) működését.
  • Heterogén hálózatok szerkezetének demonstrálása
  A mérés során a hallgatók kézzelfogható gyakorlatot szereznek a napjainkabn alkalmazott összetett hálózatok felépítéséről, működéséről. A hallgatók tanulmányozzák egy optikai átvitelt használó IP/MPLS alapú LTE átviteli hálózat felépítését; egy ilyen hálózatban a hibák hatásának és hálózatvédelemek működésének alapjait.
  • IPv6 alapú mobilitás-támogatási eljárások
  A hallgatók a gyakorlatban megismerik az Internet Protokoll új verziójában alkalmazott, mobil készülékeket támogató megoldások működését és teljesítőképességét.
  • Átviteli rétegbeli protokollok működése vezetéknélküli környezetben
  A hallgatók megtapastalják, hogyan viselkedik a TCP és különféle variánsai gyakori hibákkal terhelt vezetéknélküli környezetben (miért nem gyorsul fel a mobilnet).
  • 4G/5G hálózatok működésének vizsgálata
  A hallgatók valósághű szimulációkkal megismerik egy-egy újszerű mobilhálózati funkció működését (pl. vivőaggregáció, ultra-sűrű hálózati lefedés, magas vivőfrekvencia), valamint ennek a felhasználói átviteli minőségre és rendszerkapacitásra gyakorolt hatását.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) történik 5 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez. A két tanszék 6-6 mérést hirdet meg, ezek közül minden hallgató összesen 9 mérést választ, a félév során ezt a 9 mérést kell teljesíteni előzetes jelentkezés alapján. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet kell beadni elektronikus formában, legkésőbb a mérést követő hét péntek 14.00 óráig.

  Az osztályzás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

  A mérésről készített jegyzőkönyvet, a mérés után 10 napon belül kötelező leadni.

  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.
  A mérés megkezdésének feltétele az ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60 % os teljesítése. Ez a méréstől függően beszámíthat a mérés értékelésébe is.
  Az egyes mérések értékelése:
  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes
  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése.
  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó vagy hibás mérési eredmények, hiányos, vagy nem megfelelő jegyzőkönyv.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során a hiányzás okától függetlenül vagy elégtelen mérésjegy esetén két pót mérés elvégzésére van lehetőség előzetesen egyeztetett időpontban.

  Legfeljebb 2 mérési jegyzőkönyv késedelmes leadására a pótlási időszak végéig van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra62
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Mérési beszámolók készítése
  16
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
   HIT
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
   HIT
  Dr. Sonkoly Balázs
  egyetemi adjunktus
   TMIT