Mobil szolgáltatások tervezése és integrációja

A tantárgy angol neve: Design and Integration of Mobile Services

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
MSc képzés
Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA02 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Szabó Sándor
egyetemi adjunktus
HIT
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM244" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMM156" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMM131" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM244", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM156", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM131", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni az integrálódó vezetékes, vezeték nélküli és mobil hálózati környezetben történő szolgáltatásnyújtás alapvető problémáival. A tárgy áttekintést nyújt a hálózati és szolgáltatás konvergencia folyamatáról, különös tekintettel a fix-mobil konvergenciára és a fix-mobil helyettesítésre, valamint az új hálózati architektúrák és a felhasználói készülékek fejlődésének szolgáltatásfejlesztésre gyakorolt hatására. A háromrétegű NGN hálózati modell és az NGN átmenet ismertetése segít megérteni a jövőben várható új hálózati szolgáltatásokat és változásokat. A tematika része a kapcsolatvezérlési protokollok funkcióinak áttekintése, a SIP protokoll részletes bemutatása is. A tárgy áttekinti a mobil hálózat és az IMS által a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások integrációs kérdéseit a szerverektől egészen a mobil terminálokig. A tematika része a médiaátviteli protokollok működésének, alkalmazásuk előnyeinek és hátrányainak bemutatása. Az IP Multimedia Subsystem (IMS) egy korszerű szolgáltatási architektúra és platform. A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik az IMS architektúrát, a hitelesítés, engedélyezés, számlázás (AAA) lehetőségeit, valamint betekintést kapnak az IMS alapú alkalmazásfejlesztés és integráció lehetőségeibe is. A tematika része az IMS regisztráció és hívásfelépítés, a roaming, a média Gateway-ek és a Signaling Gateway-ek szerepének bemutatása, az egyes elemek architektúrában történő elhelyezése, kitérve az végkészülékek és a hálózati szolgáltatások integrációjának lehetőségeire

8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Bevezetés, mobil hálózati alapismeretek. Az előadás célja a motivációk, a tárggyal kapcsolatos alapvető információk megosztása, a tárgy féléves tematikájának áttekintése, a tantárgy logikai keretének elmagyarázása, a kapcsolódó laborok indoklása, rövid bevezetése, melynek keretében a vezeték nélküli cellás mobil hálózatok általános felépítésére, a konvergencia folyamatokra, a hálózati és szolgáltatás konvergenciára is kitérünk. További fontos téma az értékláncok szétválása; vertikális és horizontális integráció, a fix-mobil konvergencia és a fix-mobil helyettesítés fogalmak bevezetése. Áttekintjük továbbá az NGN architektúrát, a három rétegű hálózati modellt, a szolgáltatók lehetséges szerepeit, amit gyakorlatból vett szemléltető példákkal támasztunk alá

2. hét: Szolgáltatási arhitektúrák, az IMS. A hallgatók megismerik az IP Multimedia Subsystem felépítését, kialakulásának folyamatát. Az előadás során bemutatjuk az NGN koncepciót, és a vezetékes hálózati NGN architektúrát; fix és mobil szolgáltatások közötti együttműködés és integráció lehetőségeit.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: hívásátadás folyamatának bemutatása és vizsgálata különböző hálózatok között.

3. hét: Az előadás célja megismertetni a hallgatókat az IMS rendszeren történő szolgáltatásnyújtás módszertanával, a szolgáltatások alapvető építőköveivel és az IMS rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal.

4. hét: Az IMS alapú szolgáltatások megvalósítása során kitérünk a mobil és vezetékes végkészülékek képességeinek bemutatására, a média Gateway-ek és a Signaling Gateway-ek szerepére és a SIP/OSA alkalmazás szerverekre és webszolgáltatásokra.

5. hét: Kapcsolatvezérlési protokollok. Az előadáson bemutatjuk a kapcsolatvezérlés feladatait és alapvető funkcióit, valamint az elterjedt kapcsolatvezérlési protokollokat.

6. hét: A hallgatók megismerik a H.323 és SIP protokoll szabványokat, a SIP architektúrát és az IMS sepcifikus vonatkozásait, bemutatjuk a SIP authentikációt és authorizációt.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: SIP hívásfelépítés vizsgálata.


7. hét. Médiaátvitel problémái vezetéknélküli és mobil hálózatokban. A vezeték nélküli hálózati szabványok átviteli és kapcsolatminőségi jellemzői döntően befolyásolják a felhasználói élményt, fontos megérteni és megismerni a vezeték nélküli mobil hálózatokban jelentkező kapcsolatminőségi problémákat, a minőségbiztosítás megoldásait és a hordozószolgáltatásokat.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: képességegyeztetés vizsgálata a gyakorlatban (SIP SDP).

8. hét: A vezetéknélküli hálózati szabványok átviteli és kapcsolatminőségi jellemzői, a hálózatok csoportosítása; IP alapú minőségbiztosítási technikák; a vezetéknélküli hálózatok minőségbiztosítási megoldásainak bemutatása, elemzése, UMTS hordozószolgáltatások.

9. hét: Médiaátviteli protokollok. A hallgatók megismerkednek a médiaátvitelre alkalmazott protokollokkal, ezek közül a TCP, DCCP, STCP, UDP protokollok részletes működését is bemutatjuk, kitérve a NAT technológia jelentette problémákra is. Bevezetjük a multihoming és multistreaming fogalmát, röviden kitérünk a machine to machine kommunikáció sajátosságaira is.

10. hét: Zárthelyi

11. hét: Hitelesítés, engedélyezés, számlázás (AAA). Az előadás célja a csomagkapcsolt rendszerek számlázási kérdéseinek és műszaki problémáinak, valamint a lehetséges megoldásoknak, az IMS számlázási alrendszerének felépítésének és működésének bemutatása.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: IMS (SIP) authetnitkáció vizsgálata.

12. hét: A privát szféra védelmének lehetőségei. Az órán áttekintjük a privát szféra védelmének lehetőségeit, a webes megfigyelés folyamatát, szereplőit és a főbb veszélyforrásokat.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: nyomkövetéses támadások vizsgálata.

13. hét: Anonimizáló szolgáltatás típusok, valamint a különböző webes nyomkövetési és profilírozási megoldások és támadások áttekintése.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: anonimizációs megoldások vizsgálata.

14. hét: Helymeghatározási technikák cellás mobil hálózatokban, kültéri és beltéri pozícionálás.
Előadáshoz kapcsolódó gyakorlat: pozícionálás vezeték nélküli hálózatok segítségével.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1db zárthelyi megírása
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel. A zárthelyi eredménye nem számít bele a végső jegybe.
  • Elővizsga: van

11. Pótlási lehetőségek Szorgalmi időszakban pótZH, pótlási időszakban pótpótZH
12. Konzultációs lehetőségek Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Szabó Sándor
egyetemi adjunktus
HIT