Hálózati rendszerek és szolgáltatások fejlesztése

A tantárgy angol neve: Implementation of Networked Systems and Services

Adatlap utolsó módosítása: 2017. február 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
MSc. képzés
Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA01 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Do Van Tien
 egyetemi tanár
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Do Hoai Nam

 tanszéki mérnök

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Papp Dénes Mihály tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Távközlő hálózatok, programozás, szoftverfejlesztés
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM353" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIM326" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM353", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM326", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek (i) a nagy kiterjedésű szolgáltatói hálózatokban működő berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá. (ii) ezen nagy megbízhatóságú berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. előadás: tárgykövetelmény és tematika ismertetése,  az alapfogalmak tisztázása, a hálózati rendszerek követelményei.

2. előadás: a rendszerek funkcionális felépítése, a rendszerek fizikai felépítése, hardver és szoftver kérdések, nagy megbízhatóság (carrier-grade) szempontok.

3. előadás: általános célú hardver platformok (ATCA) és szoftver elemei, hűtés és biztonságos üzemeltetésének szempontjai, energia tarakékossági megoldások

4. előadás: felhasználói berendezések felépítése, embedded hardver, SOC, kijelző, hálózati elemek és modulok, szoftver kérdései.  

5. előadás: építő funkcionális elemei (processzorok, multimédia gyorsító, mobile application processor, network processor), memória típusok.

6. előadás: Routerek  és kapcsolók felépítése és osztályozása, csomagosztályozási kérdések: algoritmusok és gyorsítás, TCAM, memória választás


7. előadás: kapcsolás megszervezése, közös memóriás sorbanállás, bemenő sorbanállás, kimenő sorbanállás, VOQ, Crosspoint Queueing, teljesítőképességi kérdések

8. előadás: kapcsoló rendszerek áttekintése, algoritmusok, kapcsolás gyorsításának kérdései, pufferelés és sorbanállás megszervezése

9. előadás: fejlesztési módszertan, Best of Practices, az infokommunikációs projektek kialakításának és végig vitelének általános és speciális szempontjai

10. előadás: a projekt- és multiprojekt-menedzsment alapelvei és eszközrendszere, a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémái, módszerek és eszközök

11. előadás: Tesztelési módszerek a távközlési rendszerek fejlesztésében, tesztelés típusai, konformanciai, teljesítőképességi kérdések

12. előadás: Hálózati alkalmazás szoftverek tipikus middleware platformjai: Webservice (SOAP/WSDL/UDDI), Spring Framework és ezek minőségi kérdései. Hálózati alkalmazás szerver platformok: Parlay NGOSS (Next Generation Operation Support System)

13. előadás: Big Data rendszerek –Hadoop, HDFS, Yarn és Mesos, minőségi garanciák, IO garancia kérdések, ütemezési problémák és megoldások

14. NGOSS (Next Generation Operation Support System) és  eTOM (enhanced. Telecom Operations Map) megvalósítása, a működés támogatási rendszerek komponenseinek integrálása


1. gyakorlat: Protokoll üzenetek rögzítése és visszajátszása.

2. gyakorlat: Fejlesztés-támogató szoftverrel való ismerkedés

3. gyakorlat: Continuous Integration-t támogató eszköz vizsgálata

4. gyakorlat: Protokoll üzenetek szűrése, időzítéseinek és komformanciájának vizsgálata.

5. gyakorlat: IMS konformanciai-tesztelése, IMS teljesítőképességi-tesztelése.

6. gyakorlat: Cloud erőforrás igénylés megvalósítása az YARN-ban.

7. gyakorlat: HDFS és IO minőségi garanciák kérdései

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti kétórás előadások, kéthetente egy kétórás gyakorlat.
A gyakorlatok sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
Az irodalom-feldolgozásos házi feladatok bemutatása a gyakorlati órák keretében történik a félév során folyamatosan.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
•    A gyakoraltok való részvétel kötelező, hiányzás a félév során megtartott gyakorlatok maximum 30%-áról tolerált (7 gyakorlat esetén maximum 2 mulasztható)
•    Három kiszárthelyi, melyből kettőnek a sikeres teljesítése szükséges az aláírás megszerzéséhez. A kzh-kat a hagyományos 1-től 5-ig terjedő jeggyel értékeljük, a sikeres teljesítéshez legalább elégséges (2) szükséges.
•    Házi feladat. A hallgatók a félév során egy, kis csoportokban vagy önállóan elvégzendő irodalom-feldolgozási feladatot kapnak. A feladat megoldása során mélyebben elmerülnek egy, a tárgyhoz kapcsolódó témában. A feladat teljesítése szóban, a feldolgozott téma rövid bemutatásával történik.
o    Adott listából választható önálló feladat alapján rövid tanulmány és kiselőadás elkészítése
o    A választható feladatok a 2. oktatási héten kerülnek kiírásra.
o    A házi feladat (tanulmány) beadása és a kiselőadás megtartása a tárgytematika ütemezéséhez illesztett előre egyeztetett időpontokban a szorgalmi időszak utolsó harmadában.
o    A házi feladatot (a tanulmányt és kiselőadást együttesen) a hagyományos 1-től 5-ig terjedő jeggyel értékeljük, a sikeres teljesítéshez legalább elégséges (2) szükséges.
b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
A tárgy félévi jegyének kiszámítási módja a következő: 0.7*V+0.1*(KZH1+kZH2)/2+0.2*HF a legközelebbi egészre kerekítve (ahol V a vizsgajegy, KZH1 és KZH2 a két legjobb kiszh jegy, HF a házi feladatra kapott jegy).

11. Pótlási lehetőségek A meg nem írt, vagy sikertelen kiszárthelyik nem pótólhatók.
A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.
A kiselőadás pótlólagos megtartására a pótlási héten, előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.


12. Konzultációs lehetőségek A tárgyból a zárthelyiket megelőzően igény esetén konzultációt tartunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák segítik. Az egyéb felhasználható irodalom listája elérhető a tárgy honlapjáról.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra21
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Do Van Tien
 egyetemi tanár
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Do Hoai Nam

 tanszéki mérnök

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Papp Dénes Mihály tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék