Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kockázatelemzés és -kezelés

  A tantárgy angol neve: Risk Analysis and Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak
  MSc képzés
  specializáció (gazdasági elemző informatika specializáció)
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM279 3,4 3/0/1/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  A tantárgy tanszéki weboldala edu.vik.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Telek Miklós, egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Mészáros András Gergely, adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít matematikai alapismeretek, lineáris algebra,
  valószínűségszámítás
  7. A tantárgy célkitűzése Átfogó ismeretek adása a jövendő döntéshozóknak a jelenleg használatban lévő kockázat analízis
  és kockázat menedzselő módszertanokról, azok alkalmazási stratégiáiról. A tárgy elsősorban azon
  matematikai eszköztárakra összpontosít, amelyek az üzleti gyakorlatban előforduló kockázati
  problémák azonosítására, illetve azok kezelésére, elkerülésére alkalmasak.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Lineáris egyenletrendszerek és megoldhatóságuk, speciális mátrixok (egységmátrix, diagonális
  mátrix, unitér mátrix), mátrixok felcserélhetősége
  2. Szinguláris értékek szerinti felbontás és grafikus értelmezése, szinguláris értékek szerinti
  felbontás és lineáris egyenletrendszerek kapcsolata, lineáris mátrixegyenletek, Kronecker szorzat,
  Sylvester egyenlet és megoldása Kronecker szorzat segítségével
  3. Spektrális felbontás, diagonalizálhatóság, spektrálfelbontás diadikus alakja, spektrális felbontás
  kiszámítása, iteratív módszer a domináns sajátérték és sajátvektor számítására, spektrális
  felbontás alkalmazása mátrix függvények számítására
  4. Valószínűségi változók megadása (eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, súlyfüggvény),
  valószínűségi változók legfontosabb paraméterei (momentumok, szórásnégyzet, kumulánsok),
  teljes valószínűség tétele és alkalmazása. Transzformált függvények (karakterisztikus függvény,
  momentum generáló függvény, stb.). Nem független valószínűségi változók megadása (együttes
  eloszlás, együttes sűrűségfüggvény, együttes súlyfüggvény, marginális eloszlás). Normális eloszlás,
  standard normális eloszlás, többdimenziós normális eloszlás és konstrukciója független normális
  eloszlások segítségével
  5. Cash-flow menedzsment probléma és változatai, brute force megoldás. Eloszlásokra vonatkozó
  eltérés tételek és alkalmazásuk: Markov egyenlőtlenség, Chebysev egyenlőtlenség, momentum
  alapú egyenlőtlenségek
  6. Eloszlásokra vonatkozó eltérés tételek és alkalmazásuk: centrális momentum alapú
  egyenlőtlenségek, Chernoff korlát, Chernoff korlát és momentum korlát viszonya, Cantelli
  egyenlőtlenség
  7. Centrális határeloszlás tétel és alkalmazása, mintavételezési eljárások, Li-Sylvester módszer,
  véletlen mintavételezés (Monte Carlo szimuláció) és alkalmazása a kockázat becslésére, rétegzett
  mintavétel és hatása a becslés bizonytalanságára
  8. Portfólió modellek optimalizálása, lehetséges célfüggvények. Stacioner multinormális eset
  definíciója és paramétereinek (várható érték, kovariancia mátrix) meghatározása. Portfólió
  optimalizálás a kockázat minimalizálására és ennek közelítése.
  9. Portfólió modell várható értékének és kovariancia mátrixának becslése minták alapján, a becslés
  on-the-fly számítása.
  10. Mean reverting portfólió optimalizálása: Orsntein-Uhlenbeck modell definició, integrális és
  differenciális megadás és ezek kapcsolata. Autoregresszív modell stacionáris normális speciális
  esete, a stabilitás feltétele, kovariancia mátrix meghatározása az időbeli megadás alapján
  11. Optimális portfólió a becsülhetőségi tényező alapján, modell identifikáció, kereskedési
  algoritmus mean reverting portfólió esetén
  12. Pénzügyi opciók árazásának matematikai modelljeinek alapjai: egyszintű binomális árazási
  modell, Black-Scholes modell feltételezései és alapegyenlete
  13. Általános bináris fa alapú modell, binomiális árazási modell matematikai leírása, opció
  árazásának számítása, közvetítési díj nélküli eset árazása európai és amerikai típusú opciók esetén
  14. Black-Scholes modell levezetése, az opció árának eloszlása és várható értéke
  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája
  1. Python alapok
  2. Python gyakorlás
  3. Jordan felbontás, centrális határeloszlás tétel alkalmazása
  4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, szinguláris értékek szerinti felbontás
  5. Cash-flow menedzsment probléma megoldása brute force modszerrel
  6. Cash-flow menedzsment probléma közelítő megoldása I. - Markov, centrális határeloszlás tétel
  7. Cash-flow menedzsment probléma közelítő megoldása II. - Chernoff korlát
  8. Cash-flow menedzsment probléma közelítő megoldása III. - Li-Silvester becslés
  9. Cash-flow menedzsment probléma megoldási módszereinek összehasonlítása
  10. Portfólió kockázatának minimalizálása - közelítő probléma megoldása
  11. Optimalizálási módszerek alkalmazása a mean-reverting portfólió modellre
  12. Portfólió kockázatának minimalizálása - az eredeti probléma megoldása
  13. Autoregresszív modell identifikáció
  14. Binomiális árazási modell
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, laboratórium
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban A félévközi zárthelyi elégséges (40%-os) teljesítése, valamint a laborok
  legalább 70%-án való részvétel az aláírás feltétele.
  Vizsgaidőszakban
  Az írásbeli vizsga elégséges (40%-os) teljesítése. A félévvégi jegy
  számítása a zárthelyi, a vizsga és a félévközi laborfeladatok százalékos
  eredményének (1/3, 1/3, 1/3 súlyú) átlaga alapján történik.
  Az osztályzat meghatározása:
  85%- jeles (5)
  70-84% jó (4)
  55-69% közepes (3)
  40-54% elégséges (2)
  0-39% elégtelen (1)
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek
  nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy
  újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első, vagy a pót-, vagy a
  pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal előre egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Krein: Survival Analysis, 3rd edition. Springer, 2005.
  Wose: Risk Analysis: A Quantitative Guide, 2nd edition. Wiley, 2000.
  Wosmer, Lemeshow, May: Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data,
  2nd ed., 2008.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés68
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Levendovszky János, egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék