Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Akusztikai tervezés számítógépi módszerei

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Methods of Acoustical Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak

   

  Mérnök informatikus szak

   

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV13   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Augusztinovicz Fülöp

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, fizika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9313") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9313 Akusztikai tervezés számítógépi módszerei

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az akusztikai rendszerek hatékony tervezéséhez szükséges numerikus és kísérleti elemzési módszereket: az egyes eljárások alapelveit, működésmódját és alkalmazási területeit. A hallgatók a megszerzett ismeretek alapján képessé válnak arra, hogy kereskedelmi forgalomban beszerezhető vagy saját maguk fejlesztette programok, ill. -csomagok alkalmazásával tetszőlegesen választott, egyszerű számítási vagy mérési feladatot önállóan oldjanak meg a félév végére.
  8. A tantárgy részletes tematikája a.) Előadási anyag
  1. hét: Mechanikai és akusztikai rendszerek analitikus leírásának alapjai, az alkalmazható elemkészlet és ezek származtatása. A mechanikai és akusztikai rendszerek leírásának analógiája, a rendszerek gerjesztett és szabad rezgései. Állóhullámok, sajátrezgések (módusok) és rezonancia fogalma, keletkezése és leírása.
  2. hét: A sajátérték-probléma megfogalmazása és megoldása. Rezgési módusok analitikus számítása elemi esetekre: egy- ill. többszabadságfokú mechanikai rezgő rendszerekre, valamint egyszerű geometriájú  egy-, két- ill. háromdimenziós akusztikai terekre. A hangtér  leírására alkalmas változók és ezek kapcsolatai.
  3. hét: A kísérleti móduselemzés alapelemei. Rezgő rendszerek leírására alkalmas mátrixok fogalma, fizikai és matematikai tartalma, a mátrixok kapcsolatai és összefüggései. Leírás idő- és frekvenciatartományban, átmenet ezek között. A rendszermátrix és a (frekvenciatartományban értelmezett) átviteli függvény mátrix kapcsolata és információtartalma.
  4. hét: Módusok kísérleti meghatározása az átviteli függvény mátrix mérése alapján. Mérendő jellemzők, mérőeszközök, mérési összeállítási lehetőségek és stratégiák. Az átviteli mátrix előállítása roving input és roving output mérési elrendezés esetén, több bemenetű és több kimenetű (MIMO) rendszerek alkalmazásának szükségessége. A módusok extrakciójának módszerei és algoritmusai.
  5. hét: Móduselemző szoftvercsomagok felépítése, főbb moduljai. A rendszerleíró geometria előkészítése és generálása, kapcsolat a geometriai és a mért jellemzők között. Stabilizációs diagram és alkalmazása, a sajátfrekvenciák és sajátrezgés-alakok (módusalakok, normál módusok) meghatározása és szemléltetése.
  Demonstráció  egy kereskedelmi forgalomban levő, ill. saját fejlesztésű szoftvercsomag működésének bemutatására.
  6. hét: Akusztikai rendszerek leírása véges elemek bevezetésével. A variációs elv fogalma, az akusztikai leíró mátrixok származtatása.
  7. hét: Az akusztikai sajátérték-probléma felírása, analógia a mechanikai sajátrezgés-problémák felállításával és megoldásával. Csatolt rendszerek fogalma, jellemzői és leírása. A rezgésakusztika alapfogalmai, megoldási módszerei. A rezgésakusztikai reciprocitás fogalma, kifejtése, jelentősége és gyakorlati alkalmazása.
  8. hét: Az akusztikai gerjesztés fogalma, gyakorlati megvalósulásai és modellezésének lehetőségei. Gerjesztett akusztikai rendszer válaszának meghatározása belsőtéri problémák esetében. Akusztikai végeselem szoftvercsomagok felépítése, a pre- és postprocessor programok főbb elemei és használata.
  9. hét: Az akusztikai peremelem módszer alapelve, származtatása. Belső- és külsőtéri problémák, a felületi normális fogalma és használata. A módszer matematikai alapjai, a BEM mátrix összeállítása, megoldása. A térbeli vizualizációs háló fogalma, generálása, a kapott eredmények interpretálása. A BEM problémák numerikus stabilitási problémáinak kezelése az egyenletrendszerek túlhatározottá alakításával.
  10. A direkt (kollokációs) és az indirekt (variációs) peremelem módszer származtatása, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei és korlátai.
  Demonstrációk különféle numerikus elemző programcsomagok működésének bemutatására, az eredmények interpretálásának kérdései, lehetőségei és problémái.
  11. hét: A geometriai akusztika alapelemei, alkalmazásának szükségessége és feltételei. A sugárkövetéses módszer termek akusztikai jellemzőinek meghatározására, kiterjesztése sugárnyalábra, sugárkúpra és sugárhasábra. A módszer alkalmazásának lehetőségei és korlátai, a kapható eredmények interpretálása.
  12. hét: Kísérleti eljárások zajforrások azonosítására: ODS (operating deflection shape) mérés, az adatok feldolgozása és szemléltetése kísérleti móduselemzés céljára szolgáló szoftverek elemeinek felhasználásával. A hangintenzitás fogalma, mérésének eszközei és módszerei, a kapott eredmények interpretálása. Akusztikai antennák, inverz peremelem módszer elve és alkalmazásai.
  13. és 14. hét: Esettanulmányok, számítógépes módszerekkel megoldott elemzési feladatok ismertetése. Jól (ill. rosszul) megoldott akusztikai tervezési feladatok ismertetése, elemzése. (Ezen előadások tartalma évről évre jelentős mértékben megváltozik, hogy mindig friss példák, alkalmazások, esetenként új kutatási eredmények kerülhessenek a hallgatók elé. Példaképpen néhány téma az utóbbi évek előadásaiból: különféle hangdobozok és hangsugárzók elemzése és tervezése, a Déli vasúti híd vasúti zajának csökkentése, a Lágymányosi hídon átvezetni kívánt 1-es villamos rezgésszigetelésének tervezése, a Művészetek Palotája rugalmas épületszigetelésének tervezése, a Zeneakadémia rekonstrukciója kapcsán felmerült tervezési problémák elemzése, aktív zajcsökkentő rendszerek optimalizálása stb.)
  A félév folyamán a hallgatók adott készletből, vagy saját javaslataik alapján mérési vagy számítási házifeladatot választanak maguknak, amelyet megfelelően kialakitott csoportokban oktatói segítséggel, de lényegében önállóan oldanak meg. A feladatra kapott jegy a félév végi jegy részét képezi. Amennyiben a feladatra adott érdemjegy jó vagy jeles, az oktató megajánlott jegyet adhat.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás (az 5. és 10. héten demonstrációval) és önállóan választott témájú mérési vagy számítási házi feladat kiadásával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 db kis ZH + mérési vagy számítási házi feladat sikeres megoldása.
  b. A vizsgaidőszakban: vizsga.
  Vizsgára bocsátás feltételei: min. 2-es kisZH átlag, sikeres feladatmegoldás.
  Félévvégi osztályzat kialakítása: a házi feladat és a szóbeli vizsga eredményének átlaga, egyenlő súllyal figyelembe véve. Jó, ill. jeles eredményű házi feladat esetén az oktató megajánlott jegyet adhat.
  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek A TVSz szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Augusztinovicz F: Az akusztikai tervezés számítógépi módszerei (kézirat), valamint
  az előadó által összeállított idegen nyelvű cikkek gyűjteménye.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Augusztinovicz Fülöp

   

  docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék