Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-hálózatok a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Computer Networks in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  specializációtárgy
  Hálózat és biztonság specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIBB03 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Zsóka Zoltán

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")
  ÉS NEM
  (TárgyEredmény("BMEVIHIAV39", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAV39", "felvétel", AktualisFelev()) > 0 )

  ÉS
  Szakirany("BPINhalbizt", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetésének részleteit - beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, konfigurációját, beállítását. A mechanizmusok megértéséhez szükséges, hogy elmélyítsük a hallgatóknak a számítógép hálózatok működéséről korábban már megszerzett alapszintű tudását.

   

  A tárgyat teljesítők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez is szükséges ismeretanyag jelentős részének birtokába jutnak.

  A tárgy keretében oktatott ismeretek megcélzott tudásszintjei a következők:

  • (Megértés szint (magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2): számítógép-hálózatok felépítő elemeinek és legfontosabb protokolljainak működését meghatározó beállítások szerepe és hatásai
  • Alkalmazás szint (problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3): több hálózati elemre is kiterjedő konfigurációs feladatok megoldásának lépései, hibafelismerési és hibakeresési feladatok
  • Konstrukciós szint (problémaelemzés, megoldási alternatívák felállítása, választás, indoklás - K4): kisebb hálózatok megtervezése, üzemeltetésükhöz szükséges konfigurációs lépések meghatározása, hibakeresési lépések meghatározása
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások és gyakorlatok tematikája:

  Hét

  Előadás

  Gyakorlat

  1

  A rétegezett hálózati kép átismétlése, Modellek, rétegek és protokollok szerepe. A hálózati berendezések funkcióinak áttekintése. Hálózatmenedzsment és konfigurációs eszközök. Modell-alapú konfiguráció. NetConf, YANG.

  SOHO méretű hálózat tervezése a korábban szerzett ismeretek alapján. Adatkapcsolati és hálózati rétegbeli elemek elhelyezése, magasabb rétegek szolgáltatásainak megvalósítása.

  Modell-alapú és hagyományos (CLI) konfiguráció összehasonlítása.

  2

  A fizikai réteg elemei és legfontosabb szabványai. Csatolók, kábelek fajtái, jellemzői. WLAN-okban használatos antennák jellemzői, elhelyezési kérdései. Közeghozzáférési metódusok.

  IP alhálózatok megtervezése: változó hosszúságú maszkok alkalmazása IPv4 és IPv6 esetén.

  3

  Az adatkapcsolati réteg elemei. Kapcsolók működése. MAC cím tanulás. Címfeloldás (ARP) működése. MAC-tábla, ARP-tábla. MAC cím alapú útválasztás. Az Ethernet technológia. WAN-okban használt  megoldások (PPP, CCEthernet, MPLS)

  A megtervezett hálózat fizikai megvalósítása. Technológiaválasztás. Hálózati elemek elhelyezése.

  4

  Virtuális LAN-ok alkalmazása. Tag-alapú VLAN. Portok VLAN-hoz rendelése, trunk portok. Natív VLAN, default VLAN, menedzsment VLAN. Automatikus trunk konfiguráció (DTP). VLAN menedzselés (VTP).

  Ethernet switchek konfigurációja. Portok beállítása. Beállítások és táblázatok lekérdezése. Hibák felismerése.

  5

  A hálózati réteg. Az IPv4 és az IPv6 csomag tartalma. Végpontok címzése, IPv4 címek fajtái, osztályozása. IPv6 címek fajtái, link-local címek, multicast címek. QoS támogatás.

  VLAN-ok kialakítása. Konfigurációs lépések és lekérdezések. Hibák felismerése.

  6

  A routing tábla. Statikus routing. A dinamikus routing fajtái (távolságvektor, linkállapot). Automatikus összegzés (auto-summary).

  1. kisZH. IPv4 és IPv6 címzés berendezések portjai és hosztok esetén. Alapértelmezett átjáró meghatározása és beállítása. Kapcsolat ellenőrzése.


  7

  IGP routing protokollok működése 1. RIP, EIGRP.

  A routing lekérdezése és elemzése. Statikus routing beállítása és ellenőrzése. Összegzett címek értelmezése és használata a routing bejegyzéseknél.

  8

  IGP routing protokollok működése 2. OSPF, ISIS. EGP protokollok: BGP.

  RIP beállításának lépései. EIGRP beállítása. Finomítások EIGRP esetén.

  9

  A DHCP működése. Automatikus címek hozzárendelése IPv6-ban (SLAAC, DHCPv6). Címfordítás (NAT). IPv4 és IPv6 együttélése.

  2. kisZH. OSPF beállításának lépései egy área és több área esetén. OSPF finomítások. IBGP beállítása.

  10

  A szálítási réteg. TCP és UDP ismeretek felelevenítése. Jól ismert portok. Szegmensek formátuma. Fragmentálás problémái.

  DHCP konfigurációjának lépései. NAT megtervezése és beállítása. SLAAC és DHCP beállítások IPv6-nál.

  11

  Alkalmazásrétegbeli protokollok részletei. DNS felépítése. HTTP üzenetváltás. SMTP üzenetváltás. NTP beállítások. VoIP megvalósítása.

  UDP és TCP forgalom átvitelének számítása.

  12

  Szoftveralapú hálózatok (SDN). Eltérések és együttműködés hagyományos hálózatokkal. Az OpenFlow szabvány. Kontrollerek, hálózati programok.

  3. kisZH. Kommunikáció megvalósítása HTTP üzenetek segítségével. SMTP beállítása. VoIP konfigurálás.

  13

  Hálózati költségek. Hálózati szolgáltatások minősége, QoS, SLA. Gerinchálózati technológiák: MPLS, WDM.

  Szoftvervezérelt hálózatelemek és a kontroller beállítása. Vezérlő-alkalmazás tervezése.

  14

  Tartalék vagy konzultációs előadás

  QoS számítási feladatok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tematika 14 előadás és 14 gyakorlat tananyagát tartalmazza.

  Az előadásokon a hálózati elemeket, mechanizmusokat és protokollokat részletesebben ismerik meg a hallgatók. Ezekhez kapcsolódva a megfelelő működtetéshez szükséges konfigurációs feladatokat is meghatározzuk.

   A gyakorlatokat olyan tantermi gyakorlatként tartjuk meg, melyeken a hallgatók az oktató vezetésével a korábbi előadásokon elhangzott ismeretekhez kapcsolatos feladatokat oldanak meg. A feladatok legtöbbje hálózati beállítások és konfigurációs lépések megtervezésére irányul, melyeket önállóan, vagy kisebb csoportokban oldanak meg, majd a megoldásokat közösen megbeszélik.

   Az elsajátított elméleti tudást és feladatmegoldó készséget a félév során három alkalommal részteljesítmény értékelés (kisZH) keretében ellenőrizzük.

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
  A félév végi aláírás feltételei:
  A tantermi gyakorlatok 70%-án kötelező a részvétel.
  A gyakorlatokon írt 3 kisZH-ból legalább 2 sikeresen teljesítendő.
  A sikeres teljesítés kritériuma minden esetben a legalább 40%-os szint elérése.
  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga. Az írásbeli egy elméleti tesztet és egy gyakorlati feladatot tartalmaz, melyek a vizsgaeredmény 19%-át (15 pont), illetve 50%-át (40 pont) adják. A szóbeli vizsga adja a maradék 31%-ot (25 pont).
  Az osztályzat megállapításának módja:
  Az osztályzat megállapításában a félévközi eredmény 20%-ban, a vizsgán elért eredmény 80%-ban számít.
  A félév során a hallgatók a számonkéréseken összesen 100 pontot szerezhetnek (két legsikeresebb kisZH egyenként 10 pont, vizsga 80 pont). A vizsga sikerességéhez az összes vizsgapontok minimum 40%-át, 32 pontot el kell érni, az egyes vizsgarészekre nincs kikötve külön minimumérték.
  Ennek alapján az osztályzat megállapításának határai:
  85- jeles
  70-84 jó
  55-69 közepes
  40-54 elégséges
  -39 elégtelen
  A meg nem írt kisZH 0 pontot ér.
  11. Pótlási lehetőségek

  A gyakorlati foglalkozásokon minimálisan megkövetelt részvétel pótlással nem teljesíthető.

  A kisZH-k nem pótolhatók és nem javíthatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint szervezett konzultációs időpontok a vizsgákhoz kapcsolódóan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:

  James F. Kurose - Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése, Panem, 2008 (ISBN 978-963-5454-98-3)

   

  Elektronikus jegyzetek:

  Előadások óraanyagai

  Gyakorlatok óraanyagai (összefoglalók, feladatok, megoldások)

   

  További felhasználható irodalmak:

  Dr. Lencse Gábor: Számítógép hálózatok, Universitas, Győr, 2008 (ISBN 978-903-9819-15-3)

  Andrew S. Tannenbaum: Számítógéphálózatok, Panem, 2004 (ISBN 978-963-5453-84-1)

  Wendell Odom: CCNA Routing and Switching 200-120 Official Cert Guide, Cisco Press, 2013

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Készülés előadásokra
  14
  Készülés gyakorlatra
  24
  Készülés laborra
   -
  Készülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése -
  Önálló tananyag-feldolgozás -
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zsóka Zoltán

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék