Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Project Management Software in Practice

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Menedzser Szak

Gazdasági Informatika Szakirány

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV95   2/0/2/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
dr. Simon Vilmos adjunktus HIT
Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd HIT
Egyes speciális témákban további elismert szakemberek nyújtanak segítséget.

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Projektmenedzsment alapismeret javasolt
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgy elvégzéséhez javasolt a projekt menedzsment alapjainak ismerete.

7. A tantárgy célkitűzése

A „Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a projektmenedzsmentet segítő szoftvereket, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment alapismereteket és néhány alapvető projektmenedzsment szoftver kezelését.

A tárgy oktatása törekszik arra, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosítson, mely a hatékony projektvezetést és -adminisztrációt nagymértékben segíti, ezáltal kis-, közép- és nagyvállalati szinten is többszörösen megtérül.

A tárgyat is sikeresen elvégzők a – világszerte elismert – Microsoft Certified Professional (MCP) minősítés Microsoft Office Projectből történő megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak. A minősítés megszerzése az egyetemi képzéstől függetlenül, erre feljogosított vizsgaközpontokban leteendő vizsga útján történhet.

A tárgyat a Project Management Institute (PMI) a Certified Associate in Project Management (CAPM) minősítés megszerzéshez szükséges kontaktóráknak elfogadhatja.

8. A tantárgy részletes tematikája

A.  Bevezetés a projektmenedzsmentbe
          1. Bevezetés
                  a) A projektmenedzsmentről általában
                  b) A projekt fogalma
                  c) Alapfogalmak (task, feladat, tevékenység, erőforrás)
                  d) A projektet meghatározó tényezők és összefüggések
                  e) A projekt életciklusa
                  f) Projektmenedzsment (PRINCE, PMBOK, stb.) és fejlesztési módszertanok (SSADM, Agile, MSF)
                  g) Projektszervezetek
B.  Projekttervezés és -követés projektmenedzsment szoftver (Microsoft Project) segítségével
          2. Ismerkedés a projektmenedzsment szoftverrel
                  a) Menürendszer
                  b) Nézetek
                  c) Eszköztárak
                  d) Általános beállítások
              A projekt előkészítése
                  e) Projekt célok
                  f) A projektet meghatározó tényezők rögzítése
                  g) Projektdokumentáció
                  h) Projekttervek
          3. Feladattervezés
                  a) Feladatlebontás
                  b) Tevékenységek jellemzői
                  c) Tevékenységek felvitele
                  d) Logikai függőségek
                  e) Feladattervezéshez kapcsolódó nézetek (hálóterv)
             Időtervezés
                  f) Az időzítés típusai
                  g) Mérföldkövek
                  h) Ütemtervnézetek
                  i) Utak (kritikus út, tartalék utak)
                  j) Határidők és egyéb korlátok
          4. Erőforrás-tervezés
                 a) Erőforrások típusai
                 b) Erőforrások felvitele
                 c) Erőforrások feladatokhoz rendelése
                 d) A munka és az idő kapcsolata
                 e) Erőforrásszint és munkagörbe (erőforrás)
                 f) Túlórakezelés
             Költségtervezés
                 g) Költségek fajtai
                 h) Költségek felvitele
                  i) Költségek kezelése
          5. A projekt nyomon követése
                 a) Teendők a projekt előrehaladása során
                 b) Előrehaladás vizsgálata
                 c) Earned Value és más módszerek
                 d) Kimutatások készítése
              A projekt lezárása
          6. Microsoft Project Server támogatása
             Erőforrások megosztása, projektek integrálása
C.  Egyéb projektmenedzsment szoftverek
          Projektmenedzsment szoftverek összehasonlítása
          7. Microsoft Project 2003 és 2007 összehasonlítása
              A Microsoft Project 2010 újdonságai
          8. Primavera Project Planner
              Project Director
          9. Egyéb projektmenedzsment szoftverek
          Csoportmunkát támogató szoftverek
          10. Dokumentummegosztás, -kezelés (jogosultság- és verziókezelés)
               Kommunikációs szoftverek a projektmenedzsmentben (e-mail, valósidejű kommunikáció)
               Csoportmunka a szoftverfejlesztésben (kódmegosztás, verziókezelés)
          Projektmenedzsment feladatok szoftveres segédeszközei
          11. Brainstorming, becslések, döntéshozás
               Prezentáció, projektdokumentáció
D.  Projektmenedzsment szoftverek használata nagyvállalatoknál
          Több projekt együttes kezelése (program- és portfoliómenedzsment)
          12. A stratégia és a projektek kapcsolata
              Microsoft Project Server, Microsoft Portfolio Server és Office Enterprise Project Management (EPM) 

          Solution
              Nemzetközi projektek szoftveres támogatása
          Projektmenedzsment szoftveres támogatása különféle iparágakban
          13. Informatikai és távközlési projektek támogatása
               Villamosmérnöki projektek támogatása
               Építőipari projektek
               Kutatás-fejlesztési projektek
E.  Összefoglalás
          14. Összefoglalás, a projektmenedzsment és az ezt támogató szoftverek jövője

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy tanóráinak fele előadás, fele laboratórium formájában kerül megtartásra. Az előadások az elméleti és háttérismeretek elsajátítását segítik, melyek magukban foglalják a projektmenedzsment alapismereteket ugyanúgy, mint ahogy a meghívott előadók specifikus területről szóló előadásait. A laboratóriumi órák keretében az elterjedt projektmenedzsment szoftverek közül kerül néhány bemutatásra a gyakorlatban, így lehetőség van azok készség szintű elsajátítására – vezetett módon, gyakorlatias példákon keresztül.
10. Követelmények

A tantárgy aláírásának és vizsgajegyének megszerzésnek feltétele a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban:
a. A szorgalmi időszakban az aláírás megszerzéséhez:

 • Részvétel: A laboratórium órákon a részvétel kötelező, ezek közül maximum 1-ről lehet hiányozni, melyet pótolni kell. Az előadásokon való részvétel kötelező, legalább azok 60%-án részt kell venni.
 • Házi feladat: A félév során egy házi feladat legalább elégséges szintű elkészítése szükséges, mely kiadására az 5. hétig sor kerül, s melyet 11. hét végéig kell leadni.
 • Zárthelyi: A félév során egy zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása szükséges, melyre laboratóriumi körülmények között kerül sor a 8-9. héten.

    A fentieket pótolni a „Pótlási lehetőségek”-ben leírtaknak megfelelően lehet.

         A zárthelyi dolgozat értékelése az alábbiak alapján történik:
                 0-49 %        1
               50-69 %        2
               70-79 %        3
               80-89 %        4
               90-100 %      5

b. A vizsgaidőszakban:

 • Vizsga: Vizsgázásra a meghirdetett vizsgaalkalmakban van lehetőség. A vizsga három részből áll:
  o    Labor: Laborkörülmények között szükséges egy ismert feladat megoldása projektmenedzsment szoftver segítéségével.
  o    Írásbeli: A zárthelyihez hasonló projektmenedzsment szoftverekkel kapcsolatos elméleti ismeretek ellenőrzése.
  o    Szóbeli: A témakör összefüggéseinek rövid szóbeli ellenőrzése.
  A vizsgajegy a félévi munka és a vizsga eredményeiből áll össze az alábbi módon:
  o    20% házi feladat
  o    30% zárthelyi dolgozat
  o    50% vizsgán szerzett eredmény
  A vizsga értékelése a zárthelyi dolgozat értékelésével megegyezik.
11. Pótlási lehetőségek
 • Részvétel: A laborgyakorlatok közül legfeljebb 1 hiányzás pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten). (A 1 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.) Az előadásokon a 60%-os részvétel kötelező, ennél nagyobb távolmaradás nem pótolható, így az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.
 • Házi feladat: A házi feladat a pótlási időszak végéig különeljárási díj fejében pótolható.
 • Zárthelyi: A zárthelyi az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten) pótolható.
 • Vizsga: A TVSz-ben meghatározott módon pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy oktatása során folyamatos konzultációra van lehetőség. Igény esetén külön konzultációs lehetőség is biztosítható.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe. Aula Kiadó, 2002. ISBN: 9789639215115
Eric Verzuh: Projektmenedzsment. HVG, 2006. ISBN: 978-963-7525773
Project Management Institute: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge. (PMBOK) 4rd ed.. Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1933890517
Prónay Gábor: Projektmenedzsment (jegyzet), BME
Tátrai Tibor: Ms Project 2000. Computer Books, Budapest, 2001. ISBN: 963618254X
Szentirmai Róbert: Bevezetés a Microsoft Office Project 2003 használatába. Jedlik Oktatási Stúdió. ISBN: 963865144X
Szentirmai Róbert: Projektirányítás Microsoft Office Project 2007 segítségével. Jedlik Oktatási Stúdió, 2007. ISBN: 978-963-87000-9-4
Teresa S. Stover: Microsoft Office Project 2007 Inside Out. Microsoft Press, 2007, ISBN: 978-0-7356-2327-9
Harris, Paul E.: Planning Using Primavera Project Planner P3 Ver 3.0. Eastwood Harris, 1999. ISBN 978-0957778313.
Margo Visitacion: "The Forrester Wave: ProjectPortfolio Management, Q1 2006". 2006.
Getting started with OpenProj (on-line documentation) http://openproj.org/wiki/index.php/Getting_Started_with_OpenProj

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés25
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
dr. Simon Vilmos adjunktus HIT
Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd HIT