Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Project Management Software in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Menedzser Szak

  Gazdasági Informatika Szakirány

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV95   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Simon Vilmos adjunktus HIT
  Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd HIT
  Egyes speciális témákban további elismert szakemberek nyújtanak segítséget.

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Projektmenedzsment alapismeret javasolt
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy elvégzéséhez javasolt a projekt menedzsment alapjainak ismerete.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A „Projektmenedzsment szoftverek a gyakorlatban” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a projektmenedzsmentet segítő szoftvereket, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment alapismereteket és néhány alapvető projektmenedzsment szoftver kezelését.

  A tárgy oktatása törekszik arra, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosítson, mely a hatékony projektvezetést és -adminisztrációt nagymértékben segíti, ezáltal kis-, közép- és nagyvállalati szinten is többszörösen megtérül.

  A tárgyat is sikeresen elvégzők a – világszerte elismert – Microsoft Certified Professional (MCP) minősítés Microsoft Office Projectből történő megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak. A minősítés megszerzése az egyetemi képzéstől függetlenül, erre feljogosított vizsgaközpontokban leteendő vizsga útján történhet.

  A tárgyat a Project Management Institute (PMI) a Certified Associate in Project Management (CAPM) minősítés megszerzéshez szükséges kontaktóráknak elfogadhatja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A.  Bevezetés a projektmenedzsmentbe
            1. Bevezetés
                    a) A projektmenedzsmentről általában
                    b) A projekt fogalma
                    c) Alapfogalmak (task, feladat, tevékenység, erőforrás)
                    d) A projektet meghatározó tényezők és összefüggések
                    e) A projekt életciklusa
                    f) Projektmenedzsment (PRINCE, PMBOK, stb.) és fejlesztési módszertanok (SSADM, Agile, MSF)
                    g) Projektszervezetek
  B.  Projekttervezés és -követés projektmenedzsment szoftver (Microsoft Project) segítségével
            2. Ismerkedés a projektmenedzsment szoftverrel
                    a) Menürendszer
                    b) Nézetek
                    c) Eszköztárak
                    d) Általános beállítások
                A projekt előkészítése
                    e) Projekt célok
                    f) A projektet meghatározó tényezők rögzítése
                    g) Projektdokumentáció
                    h) Projekttervek
            3. Feladattervezés
                    a) Feladatlebontás
                    b) Tevékenységek jellemzői
                    c) Tevékenységek felvitele
                    d) Logikai függőségek
                    e) Feladattervezéshez kapcsolódó nézetek (hálóterv)
               Időtervezés
                    f) Az időzítés típusai
                    g) Mérföldkövek
                    h) Ütemtervnézetek
                    i) Utak (kritikus út, tartalék utak)
                    j) Határidők és egyéb korlátok
            4. Erőforrás-tervezés
                   a) Erőforrások típusai
                   b) Erőforrások felvitele
                   c) Erőforrások feladatokhoz rendelése
                   d) A munka és az idő kapcsolata
                   e) Erőforrásszint és munkagörbe (erőforrás)
                   f) Túlórakezelés
               Költségtervezés
                   g) Költségek fajtai
                   h) Költségek felvitele
                    i) Költségek kezelése
            5. A projekt nyomon követése
                   a) Teendők a projekt előrehaladása során
                   b) Előrehaladás vizsgálata
                   c) Earned Value és más módszerek
                   d) Kimutatások készítése
                A projekt lezárása
            6. Microsoft Project Server támogatása
               Erőforrások megosztása, projektek integrálása
  C.  Egyéb projektmenedzsment szoftverek
            Projektmenedzsment szoftverek összehasonlítása
            7. Microsoft Project 2003 és 2007 összehasonlítása
                A Microsoft Project 2010 újdonságai
            8. Primavera Project Planner
                Project Director
            9. Egyéb projektmenedzsment szoftverek
            Csoportmunkát támogató szoftverek
            10. Dokumentummegosztás, -kezelés (jogosultság- és verziókezelés)
                 Kommunikációs szoftverek a projektmenedzsmentben (e-mail, valósidejű kommunikáció)
                 Csoportmunka a szoftverfejlesztésben (kódmegosztás, verziókezelés)
            Projektmenedzsment feladatok szoftveres segédeszközei
            11. Brainstorming, becslések, döntéshozás
                 Prezentáció, projektdokumentáció
  D.  Projektmenedzsment szoftverek használata nagyvállalatoknál
            Több projekt együttes kezelése (program- és portfoliómenedzsment)
            12. A stratégia és a projektek kapcsolata
                Microsoft Project Server, Microsoft Portfolio Server és Office Enterprise Project Management (EPM) 

            Solution
                Nemzetközi projektek szoftveres támogatása
            Projektmenedzsment szoftveres támogatása különféle iparágakban
            13. Informatikai és távközlési projektek támogatása
                 Villamosmérnöki projektek támogatása
                 Építőipari projektek
                 Kutatás-fejlesztési projektek
  E.  Összefoglalás
            14. Összefoglalás, a projektmenedzsment és az ezt támogató szoftverek jövője

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy tanóráinak fele előadás, fele laboratórium formájában kerül megtartásra. Az előadások az elméleti és háttérismeretek elsajátítását segítik, melyek magukban foglalják a projektmenedzsment alapismereteket ugyanúgy, mint ahogy a meghívott előadók specifikus területről szóló előadásait. A laboratóriumi órák keretében az elterjedt projektmenedzsment szoftverek közül kerül néhány bemutatásra a gyakorlatban, így lehetőség van azok készség szintű elsajátítására – vezetett módon, gyakorlatias példákon keresztül.
  10. Követelmények

  A tantárgy aláírásának és vizsgajegyének megszerzésnek feltétele a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban:
  a. A szorgalmi időszakban az aláírás megszerzéséhez:

  • Részvétel: A laboratórium órákon a részvétel kötelező, ezek közül maximum 1-ről lehet hiányozni, melyet pótolni kell. Az előadásokon való részvétel kötelező, legalább azok 60%-án részt kell venni.
  • Házi feladat: A félév során egy házi feladat legalább elégséges szintű elkészítése szükséges, mely kiadására az 5. hétig sor kerül, s melyet 11. hét végéig kell leadni.
  • Zárthelyi: A félév során egy zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása szükséges, melyre laboratóriumi körülmények között kerül sor a 8-9. héten.

      A fentieket pótolni a „Pótlási lehetőségek”-ben leírtaknak megfelelően lehet.

           A zárthelyi dolgozat értékelése az alábbiak alapján történik:
                   0-49 %        1
                 50-69 %        2
                 70-79 %        3
                 80-89 %        4
                 90-100 %      5

  b. A vizsgaidőszakban:

  • Vizsga: Vizsgázásra a meghirdetett vizsgaalkalmakban van lehetőség. A vizsga három részből áll:
   o    Labor: Laborkörülmények között szükséges egy ismert feladat megoldása projektmenedzsment szoftver segítéségével.
   o    Írásbeli: A zárthelyihez hasonló projektmenedzsment szoftverekkel kapcsolatos elméleti ismeretek ellenőrzése.
   o    Szóbeli: A témakör összefüggéseinek rövid szóbeli ellenőrzése.
   A vizsgajegy a félévi munka és a vizsga eredményeiből áll össze az alábbi módon:
   o    20% házi feladat
   o    30% zárthelyi dolgozat
   o    50% vizsgán szerzett eredmény
   A vizsga értékelése a zárthelyi dolgozat értékelésével megegyezik.
  11. Pótlási lehetőségek
  • Részvétel: A laborgyakorlatok közül legfeljebb 1 hiányzás pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten). (A 1 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.) Az előadásokon a 60%-os részvétel kötelező, ennél nagyobb távolmaradás nem pótolható, így az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.
  • Házi feladat: A házi feladat a pótlási időszak végéig különeljárási díj fejében pótolható.
  • Zárthelyi: A zárthelyi az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten) pótolható.
  • Vizsga: A TVSz-ben meghatározott módon pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy oktatása során folyamatos konzultációra van lehetőség. Igény esetén külön konzultációs lehetőség is biztosítható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe. Aula Kiadó, 2002. ISBN: 9789639215115
  Eric Verzuh: Projektmenedzsment. HVG, 2006. ISBN: 978-963-7525773
  Project Management Institute: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge. (PMBOK) 4rd ed.. Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1933890517
  Prónay Gábor: Projektmenedzsment (jegyzet), BME
  Tátrai Tibor: Ms Project 2000. Computer Books, Budapest, 2001. ISBN: 963618254X
  Szentirmai Róbert: Bevezetés a Microsoft Office Project 2003 használatába. Jedlik Oktatási Stúdió. ISBN: 963865144X
  Szentirmai Róbert: Projektirányítás Microsoft Office Project 2007 segítségével. Jedlik Oktatási Stúdió, 2007. ISBN: 978-963-87000-9-4
  Teresa S. Stover: Microsoft Office Project 2007 Inside Out. Microsoft Press, 2007, ISBN: 978-0-7356-2327-9
  Harris, Paul E.: Planning Using Primavera Project Planner P3 Ver 3.0. Eastwood Harris, 1999. ISBN 978-0957778313.
  Margo Visitacion: "The Forrester Wave: ProjectPortfolio Management, Q1 2006". 2006.
  Getting started with OpenProj (on-line documentation) http://openproj.org/wiki/index.php/Getting_Started_with_OpenProj

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés25
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Simon Vilmos adjunktus HIT
  Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd HIT