Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teremakusztika

  A tantárgy angol neve: Roomacoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. december 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV67 6,7, 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Huszty Csaba

  doktorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Nagy Attila Balázs

  mérnök

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika

  Hálózatok és rendszerek vagy Jelek és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

   Matematika B1,B2,B3,B4 (M.Sc)

   Matematika A1,A2,A3,A4 (B.Sc)

   Fizika 1, 2 (M.Sc, B.Sc).

   Hálózatok és rendszerek I-II. vagy Jelek és rendszerek I-II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A teremakusztikai jelenségek, mérések, tervezés és szimuláció elmélete és gyakorlata, alkalmazási területei.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Bevezetés

  az akusztika definíciója és szerepe (rezgés és zaj is), rövid történeti áttekintés (színházfejlődés)

  alapfogalmak: hang, zaj, szintek, dB

  Hangterjedés szabad térben

  hullámegyenlet, hangforrások

  Hangterjedés zárt térben

  visszaverődések, fázistolás és fázisfordulás, fésűszűrő hatás

  frekvenciafüggő elnyelés, visszaverődés

  akusztikai komplex impedancia

  elnyelési tényezők - beesési szög függés

  elnyelési szám, egységes elnyelési felület, átlagos elnyelés

  elnyelési tényezők szórása, bizonytalansága

  geometriai visszaverődések

  átlagos szabad úthossz

  szóródás (diffúzió)

  éldiffrakció      

  energiaegyensúly

  módusok, sajátfrekvenciák, móduseloszlás, módusalakok

  statisztikai teremakusztika, diffúz hangtér, pontforrás tere

  Akusztikai elemek

  Álmennyezetek

  Hangvetők (canopy, fifi)

  Diffúzorok

  Rezonátorok (Helmholtz-rezonátor, lemezes-rezonátor, perforált lemezes rezonátor), membránok

  Székek és közönség

  Innovatív megoldások (változtatható elnyelésű szerkezetek)

  Zengőkamrák, csatolt terek, mozgatható paravánok, a variábilis akusztika építészeti megoldásai, stb.

  Teremakusztikai termékek és burkolatok

  A teremakusztikai átvitel jellemzése

  A terem mint MIMO rendszer

  Időinvariancia, kauzalitás, linearitás és határai

  Az akusztikai impulzusválasz fogalma

  Hely- és irányfüggés

  Teremakusztikai paraméterek

  Az impulzusválasz információtartalma

  A teremakusztikai paraméterek köre és használhatósága

  Időtartománybeli paraméterek (irányfüggetlen, irányfüggő, egy vagy több impulzusválaszból számítható paraméterek)

  Frekvenciatartománybeli paraméterek

  Idő-frekvenciatartománybeli paraméterek és ábrázolási lehetőségek

  ISO 3382 szabványban szereplő teremakusztikai paraméterek

  Beszédérthetőségre vonatkozó teremakusztikai paraméterek

  Térbeli teremakusztikai paraméterek

  Objektív paraméterek és szubjektív megítélés

  Szimulációs módszerek

  Sabine és Norris-Eyring formula, módosított képletek utózengési idő becsléséhez

  Geometriai akusztika

  Tükörforrások módszere – korlátok, előnyök

  Sugárkövetés, nyalábkövetés – korlátok, előnyök

  Elnyelés modellezése

  Diffúzió modellezési módszerek (tail correction, egyenletes eloszlás, külön sugár indítása)

  Diffrakció modellezése (késél modell, Fresnel-ellipszis), többszörös késél modellek (Bullington, Epstein-Peterson, Deygout, stb.)

  Modellkészítés, modellezési nehézségek

  Teremakusztikai modellező szoftverek (pl. CATT, EASE, ODEON)

  Auralizáció, HRTF, Binaurális impulzusválasz

  Egyéb lehetőségek: BEM, FEM, FD,stb.

  scale modellek

  esettanulmányok

  Akusztikai mérőhelyiségek, süketszoba, félsüketszoba

  hangteljesítmény mérése

  transzmissziós veszteség mérése

  elnyelési tényező mérése zengőtérben

  elnyelési tényező mérése helyszínen

  elnyelési tényező mérése Kund-csőben

  Teremakusztikai méréstechnika

  lineáris rendszerek alapjai, az impulzusválasz mérése

  iránykarakterisztika fogalma és hatása

  mérőeszközök és hatásai

  impulzív gerjesztések

  energiamaximalizálás elve, amplitúdó- és szögmodulációk

  nemlineáris frekvenciamodulációk, fázismodulációk

  impulzuskompresszió, illesztett szűrő

  szokványos mérési módszerek (MLS, TSP), érzékenységük és összehasonlításaik

  mérési pontszám, helyfüggés és bizonytalanságok

  a méréstechnikai módszer hatása a teremakusztikai paraméterekre

  ISO 3382 szabvány méréstechnikai vonatkozásai

  Tervezési módszerek

  Tervezési irányelvek, célok, optimális teremakusztikai értékek, tipikus problémák, anomáliák, jellegzetes teremakusztikai hibák

  Jellegzetes teremformák, előnyök, hátrányok

  Hangversenyterem, színházterem, drámaterem, kamaraterem, hangstúdió, osztályerem, előadóterem (és más beszéd célú termek), sportcsarnok, mozi, többfunkciós termek és változtatható akusztikájú termek jellemzői

  Zajszint, NR, NC görbék és szerepük

  Nemzetközi szabványok és ajánlások, elfogadott paraméterek, teremarányok, hagyományok

  „Jó akusztikájú termek” – példák

  az akusztikán túli szubjektív jellemzők (látvány, szokás, stb)

  a hallgató és a zenész szubjektív véleménye, értékítélet-alkotásának egyes szempontjai

  az akusztikai tervezés egyéb tervezési feladatai (pl. hanggátlás, rezgésszigetelés, gépészeti zajcsökkentés, ventillációs zaj)

  Teremakusztikai beavatkozás elektroakusztikus rendszerekkel

  Hangosítási alapok

  Mesterséges utózengési idő növelés, csökkentés

  Teremakusztika a hangmérnöki gyakorlatban

  zeneművek és interpretációk alkalmazkodása a teremakusztikai körülményekhez – néhány példán szemléltetve

  sokcsatornás mikrofonozási technikák a teremakusztikai tulajdonságok figyelembevételével

  teremhatás különféle rögzített hanganyagokban (koncert, beszéd, hangjáték, filmhang)

  teremakusztika és élőhang hangosítása

  gerjedés megszüntetése (feedback cancellation)

  zengés, konvencionális és konvolúciós zengetés, mért impulzusválasz feldolgozása zengetéshez

  esettanulmányok

  A teremakusztika határai

  alkalmazások és problémák félig nyitott és szabadtérben

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: házi feladat, beszámoló, zárthelyi

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  Elővizsga: van (előre egyezetett időpontban).
  11. Pótlási lehetőségek

  PótZH egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szóbeli és írásbeli igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kinsler, E. K. et al, Fundamentals of Acoustics, 2000, Wiley 471847895

  Kuttruff, H., Room Acoustics (4th edn.), 2000, Spon Press 419245804

  Tarnóczy T.: Teremakusztika I-II, Akadémiai Kiadó, 1986
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Huszty Csaba

  doktorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Nagy Attila Balázs

  mérnök

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék