Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlési szolgáltatások minőségbiztosítása és -menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Management of Telecommunications Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV20   4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Bokor László
   tudományos segédmunkatárs HIT
   Dr. Imre Sándor
   egyetemi tanár
   HIT
   Kara Péter András
   doktorandusz HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép hálózatok, távközlő hálózatok és távközlési szolgáltatások témaköre
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy elsődleges célja, hogy megismertesse a hallgatókat a távközlési szolgáltatásokat jellemző különböző objektív és szubjektív minőségi metrikákkal, átfogó képet adjon a minőségbiztosítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint hogy kiterjessze a hallgatók ismereteit a minőség fenntartásának és fejlesztésének módszereiről. A tantárgy oktatása továbbá arra törekszik, hogy megismertesse a hallgatókkal a távközlési szolgáltatások minőségi vonatkozásaitmind szolgáltatói, mind pedig felhasználói oldalról.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.    Bevezetés 1
  a)    A minőség összetett és sokrétű fogalmának áttekintése, különböző megközelítésű definícióinak értelmezése, a minőség szerepe a fogyasztói és szolgáltatásorientált társadalomban
  b)    A minőségbiztosítási rendszerek evolúciója, megjelenése és elterjedése a különböző társadalmakban, jelenléte az iparban
  2.    Bevezetés 2
  a)    Minőség az IT szektor ágazataiban, szoftverminőség, verifikációs és validációs technikák, életciklus modellek
  b)    ISO szabványok, az ISO 9126 minőségi modell karakterisztikáinak és összetevőinek elemzése, a szoftverminőség kvantitatív mérőszámai
  3.    ITU 1
  a)    Az ITU történetének és szervezetének bemutatása, szektorok (ITU-R, ITU-T, ITU-D) áttekintése
  b)    ITU-T szabványosítás és ajánlások, X.500-as szabványrendszer, verziókezelés, sorozatok felépítése, szabványok és ajánlások dokumentumai
  4.    ITU 2
  a)    Az ITU-T P sorozatának bemutatása, kritikus, visszavont és kiegészítő elemek áttekintése
  b)    ITU-T P.800 ajánlás részletes elemzése, szubjektív visszacsatolási metodikák típusai és paraméterei, minősítendő minták
  5.    Szolgáltatások minősége szolgáltatói szemmel 1
  a)    Szolgáltatás minőségének alapfogalmai, Quality of Experience, Quality of Service, Mean Opinion Score, adatforgalmak és szolgáltatások osztályozása, a minőség kvantitatív és kvalitatív mértékei
  b)    Szolgáltatói vállalások és garancia, szolgáltatói szerződések, SLA (Service Level Agreement)
  6.    Szolgáltatások minősége szolgáltatói szemmel 2
  a)    Szolgáltatások monitorozása,objektív és szubjektív visszacsatolási metrikák áttekintése, Full Reference (FR), Reduced Reference (RR) és No Reference (NR) minőségi metrikák
  b)    Távközlési hálózat menedzselésének néhány kihívása, hálózati lefedettség, kiszolgálói kapacitás, hívásátadás okozta minőségromlás, karbantartás
  7.    Szubjektív minőség mérése 1
  a)    Empirikus mérési metodikák, a 4 fő mérési típus bemutatása, mérési sorozatok tervezése
  b)    Mérési tesztrendszerek, papíralapú és digitális visszacsatolások, mérések laboratóriumban és valós környezetben
  8.    Szubjektív minőség mérése 2
  a)    Mérési skálák, kvantitatív és kvalitatív mérések, folytonos és diszkrét mérések
  b)    Új típusú szolgáltatások minősítése, a végfelhasználói technológia elfogadásának (End-user Technology Acceptance) szerepe, távközlési szolgáltatások igénybevételére szolgálófelhasználói eszközök
  9.    Objektív minőség mérése 1
  a)    Képminőség objektív kiértékelése, Standard Spatial Observer (SSO) modell, Peak Signal to Noise Ratio (PSNR), Structural Similarity Index (SSIM), Video Quality Metric (VQM)
  b)    Képminőség objektív kiértékelése (folyt.), Moving Pictures Quality Metric (MPQM), Noise Quality Measure (NQM), Perceptual Evaluation of Video Quality (PEVQ), Mean Square Error (MSE)
  10.    Objektív minőség mérése 2
  a)    Hangminőség objektív kiértékelése, a visszavont ITU-T P.861 és az őt felülíró P.862 ajánlás bemutatása, Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ), P.863 áttekintése
  b)    Hangminőség objektív kiértékelése (folyt.), ITU-T G.107 E-modell, VQmon minőségbecslési algoritmus, Perceptual Evaluation of Audio Quality (PEAQ), Perceptual Objective Listening Quality Assessment (POLQA)
  11.    Esettanulmányok
  a)    Monitorozási esettanulmányok
  b)    Kutatási esettanulmányok
  12.    Kitekintés és kihívások 1
  a)    Technológiai trendek, visszacsatolási metodikák jelen helyzete az iparban, távközlési szolgáltatások minőségmenedzsmentje egyéb területeken (pl. egészségügyi alkalmazások)
  b)    Releváns kutatási eredmények és aktív témák, új típusú adaptív minőségbecslési algoritmusok
  13.    Kitekintés és kihívások 2
  a)    Hibás visszacsatolások, skálázhatósági kérdések, feldolgozási hibák, mérések megismételhetősége
  b)    Torzítási hatások, szubjektivitás problémái, skála-kompressziós hatás, nyelvfüggő kvalitatív minőségcímkék, kognitív disszonancia és döntési disszonancia jelenléte szubjektív mérési metodikáknál
  14.    Hallgatói előadások

  A tárgy teljesítésével megszerezhető képességek és ismeretek:
  a.    Távközlési szolgáltatások minőségmenedzsmentjének részletes elméleti ismerete
  b.    Szolgáltatások objektív és szubjektív minőségét visszacsatoló mérések tervezése, mérőrendszer konfigurációja, alkalmas mérési változók kiválasztása
  c.    Átfogó kép a termékek és szolgáltatások minőségmenedzsmentjével és minőségbiztosításával kapcsolatban
  d.    Távközlési szolgáltatók monitorozási tevékenységeinek elméleti ismerete
  e.    Empirikus mérési eredmények statisztikai elemzése
  f.    Objektív minőségbecslési számítások végzése
  g.    Navigáció ITU szabvány- és ajánlásrendszerekben, visszavont és hatályos ajánlásokat leíró dokumentumok értelmezése és használata
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy oktatása heti négy óra előadás keretében történik.

  10. Követelmények A tárgy aláírásának és félévközi érdemjegyének megszerzési feltételeia következők:
  a. A szorgalmi időszakban:
  1.    Zárthelyi dolgozatok: A félév sikeres teljesítésének egyik követelménye 2 zárthelyi dolgozat egyenként elégséges szintű megírása. Az első zárthelyi dolgozat a 7. oktatási héten kerül megírásra, melynek témáját a tárgy tematikájának 3-6 pontjai képzik, a második dolgozat pedig a 12. oktatási héten a 7-11 témák alapján.
  2.    Félévközi feladatok: A félév során 1 szabadon választott, a tantárgy tematikájához kapcsolódó feladat önálló vagy párban történő kidolgozása szükséges, melyet a hallgatóknak a 13. oktatási héten be kell adniuk írásos formában és a szorgalmi időszak utolsó hetében, órarendi előadás idejében be kell mutatniuk kiselőadás formájában. A dolgozat témájának kiválasztási határideje a szorgalmi időszak 4. hetének vége. Az önálló kontribúció ellenőrzésének érdekében páros munka esetén mindkét hallgatónak részt kell vennie a prezentáció megtartásában.
  •    A fenti követelményekre vonatkozó pótlási lehetőségeka 11. pontban olvashatók.
  •    A zárthelyi dolgozatok és gyakorlati feladatok értékelése az alábbiak alapján történik:
  0-39 %        elégtelen (1)
  40-54 %        elégséges (2)
  55-69 %        közepes (3)
  70-84 %        jó (4)
  85-100 %    jeles (5)
  •    A tárgy félévközi jegyét a fenti követelmények teljesítése esetén a két zárthelyi dolgozat, valamint a két félévközi feladat (házi dolgozat és kiselőadás) során mutatott teljesítmények átlaga adja. A végső érdemjegy kialakítást a 4 követelményre adott osztályzatok átlaga képzi.

  b. A vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek •    Zárthelyi dolgozatok: Mindkét zárthelyi dolgozat pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetén. A hallgatók a legalább elégséges osztályzatú dolgozatok eredményének szóbeli javítására lehetőséget kapnak a pótlási héten, az előadás időpontjában, ami egyben pótpót ZH írási időpont is.
  •    Félévközi feladatok: A házi dolgozat beadása a pótlási héten pótolható, pótelőadás pedig szintén a pótlási héten, az előadás órarendi időpontjában teljesíthető.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén konzultációs lehetőség előzetesen egyeztetett időpont(ok)ban biztosított.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Óravázlatok, előadás fóliák elektronikusan hozzáférhető formában a tárgy lapján
  [2] S. Rimac-Drlje, M. Vranjeą, D. ®agar. Objective VideoQualityMetrics, ELMAR, 2007.
  https://bib.irb.hr/datoteka/320176.Objective_Video_Quality_Metrics.pdf
  [3] J. L. Martínez, P. Cuenca, F. Delicado, F. Quiles. Objective VideoQualityMetrics: A performance analysis,European Signal ProcessingConference, 2006.
  https://investigacion.uclm.es/documentos/fi_1162815334-eusipco06%5Bcamara%20ready2%5D.pdf
  [4] W. Yubing. Survey of Objective Video Quality Measurements, TECHPOS, 2009.
  ftp://ftp.cs.wpi.edu/pub/techreports/pdf/06-02.pdf
  [5] T. A. Hall. Objective Speech Quality Measures for Internet Telephony, SPIE Voice over IP VoIP Technology, 2001.
  http://www.antd.nist.gov/wctg/manet/speechq.pdf
  [6] A. B. Watson, J. Hu, J. F. McGowan III. DVQ: A digital video quality metric based on human vision, Journal of Electronic Imaging, 2001.
  http://vision.arc.nasa.gov/publications/jei2000_2wc.doc.pdf
  [7] M. A. Masry, S. S. Hemami. CVQE: A Metric for Continuous Video Quality Evaluation at Low Bit Rates, SPIE Human Vision and Electronic Imaging, 2003.
  http://foulard.ece.cornell.edu/masry/files/hvei03.pdf
  [8] Telchemy. Voice Quality Measurement, 2008.
  http://www.telchemy.com/appnotes/TelchemyVoiceQualityMeasurement.pdf
  [9] Minacom. Common VoIP Service Quality Thresholds, 2010.
  http://www.teracomtraining.com/ref/voip-service-quality-metrics-and-thresholds.pdf
  [10] Qualinet.White Paper on Definitions of Quality of Experience, 2013.
  http://www.qualinet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=52

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése34
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Bokor László
   tudományos segédmunkatárs HIT
   Dr. Imre Sándor
   egyetemi tanár
   HIT
   Kara Péter András
   doktorandusz HIT