Technológiai ötletek menedzsmentjének gyakorlati alapjai. Ötlettől az üzleti sikerig

A tantárgy angol neve: Technological Idea Management`s Practical Fundamentals. From Idea to Payoff

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 31.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
Villamosmérnöki szak
Szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV17   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója Név:                        Beosztás:               Tanszék, Int.:
dr. Prónay Gábor    egyetemi docens    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Egyes speciális témákban illetve az esettanulmányokban három további elismert szakember nyújt segítséget.   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, programozási és közgazdasági alapismeretek   
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerkedjenek egyéni, innovatív  ötletek üzleti hasznosítási folyamatával, az ötlet hazai és/vagy nemzetközi piaci igényeket kielégítő vállalkozásba való átvitelével, az ehhez szükséges piaci elemzések elkészítésével, a termék/szolgáltatás újdonságának kommunikációjával, a szellemi tulajdon költséghatékony védelmének lehetőségeivel, a piacra vitelhez szükséges pénzügyi források megszerzésének lehetőségeivel, a termék/szolgáltatás piacra alkalmas kifejlesztésének és értékesítés megszervezésének komplex folyamatát létrehozó projekt megvalósításának módszertanával, eszközrendszerével, a sikerhez szükséges kompetenciák (tudások, képességek, attitűdök, tapasztalatok) igényével és fejlesztési lehetőségeivel, gyakorlati tapasztalatokat bemutató előadások és konzultációk során. Találkozzanak hazai és nemzetközi innovációs gyakorlattal rendelkező szakemberekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat. A megszerzett ismeretek és képességek birtokában meg tudják ítélni ötleteik hasznosulásának lehetőségeit és komplexen lássák annak megvalósításhoz szükséges más területek igényein keresztül megvalósíthatóság realitását.
8. A tantárgy részletes tematikája 1.    hét:
Bevezetés, definíciók, menetrend. Oktatók bemutatkozása. Ötlet, újdonság, innováció áttekintése. Innováció és értékesítési -, marketing célok (pl.: piacrész, fogyasztói részesedés, ismertég megszerzése, növelése vagy megtartása) különbsége és ennek bemutatása szemléletes példákon keresztül. A termék/szolgáltatás sajátosságok és a mögöttes célok megértése. Milyen cél keltette őket életre és meddig maradnak életben?
Az igazi innováció kritériumainak megértése a valós felhasználói vagy fogyasztói igények és a belőlük fakadó fizikai és emocionális termék előnyökön keresztül. Mindezek megjelenése a USP-ben ( unique selling proposition / egyedi verseny előny ). Példákon kerül bemutatásra a marketing kommunikációval egybe integrált innovatív rendszer.
2.    hét:
Fogyasztói- és piackutatás. Miért és mikor fontos? Mi a szerepe és mit várhatunk el tőle? A piackutatás területei. A kutatás fő kritériumai: releváns, megbízható, használható. A kutatás előtti feladatok: adatgyűjtés, kutatási brief. Helye egy nagyobb szervezetben: melyik osztálynak mi a feladata?
A leggyakrabban használt módszertanok: asztali, minőségi, mennyiségi kutatás. Költség vonzatok és alternatív kutatási megoldások. Útmutató a minőségi és mennyiségi kutatáshoz: univerzum, szűrő, kérdőív
3.    hét:
Az innovatív ötlet bemutatása a befektetőnek, döntéshozónak. A piackutatás eredményeinek üzleti helyzethez alkalmazkodó bemutatása. Hogyan illeszkedik az ötlet a fogyasztói igényekhez, a versenytárs környezethez és milyen egyediséget mutat?
Az ötlet kifejlesztésének összetettsége és védhetőségének bemutatása: fejlesztések, ráfordítások, várható megtérülés, nyereség, árbevétel, piacrész stb. Az ötlet védhető-e a szerzői jogok, versenytárs környezet, termék előny, márkázottság értelmében? Disztribúciós tervek: hogyan jut el az újdonság a végfelhasználóhoz?
Hogyan győzzük meg a végfelhasználót, fogyasztót, hogy az innováció a legjobb megoldás az adott felhasználói, fogyasztói igényre. A felhasználó belső sajátosságainak (user/consumer insight) USP-nek a segítségével. A kreatív anyag értékelése.
4.    hét:
A márka ereje. Mit kaphatunk a márkától? Érdemes-e saját márkában gondolkozni? Hogyan alakítsuk ki saját arculatunkat? Logótervezés, saját web oldal tervezés. Konzisztencia a kommunikációban, márka értékei, világa, személyisége: copy stratégiája.

Ismertség generálása, média kampány, média stratégia, költsége, BTL eszközök a médiában, alternatív média lehetőségek. A hosszú távú imázs felépítésének feltételei, a szükséges értékek megtalálása. Milyen személyiség jegyeket ölt magára egy innovátor a sikerhez vezető út folyamán. Példák híres innovátorok életéből, személyiségéből.
5. hét:
Üzleti terv elkészítésének folyamata, az üzlet alapvető tényezőinek meghatározása, beleértve a termékeket, az értékesítési csatornákat és piacokat, az ügyfélkört és a versenytársakat. Az üzleti ötlet termékének vagy termékeinek árazási tényezői és annak felmérése, megbecsülése, hogy az üzlet által előállítandó termékportfólió piacképes-e. Az üzlet felépítéséhez és működtetéséhez szükséges erőforrások meghatározása, a működés költségeinek, adózási kérdéseinek és tőkestruktúrájának megtervezése. Egy megfelelő valóságalapú eredményterv és cash flow terv összeállítása.

Az üzleti terv finanszírozási kérdéseinek mélyebb elemzése, a megfelelő tőkestruktúra kialakítása. A tőkestruktúrához leginkább illeszkedő befektetői partnerek kiválasztása, a különböző befektetői partnerek jellemzőinek áttekintése, beleértve a családtagokat, üzleti angyalokat, magvető alapokat és állami/EU hátterű alapokat. A folyamat során bevonandó tanácsadók kiválasztása, a partnerek meggyőzésének eszköze és a teljes folyamat menedzselése.
6. hét:
Az üzlet működtetésének kérdései, annak meghatározása, hogy a partnerek közül kinek milyen feladata van, amiről célszerű előre és pontosan megállapodni. Sokan hajlamosak az önálló, magányos farkas munkavégzésre, de számos kutatás és gyakorlati tapasztalat kimutatta, hogy a megfelelően szervezett csapatmunka jobb eredményt hoz. Az üzleti kontrolling és ellenőrzés fontossága, a belső jelentések és üzleti tervek összeállításának, rendszerességének szükségessége az üzlet fejlődése és fejlesztése szempontjából. Adófizetési kérdések megtárgyalása, az optimális adószintek meghatározása.
7. hét:
Az üzlet értékesítésének kérdései. Eladjam az üzletet, vagy ebben éljem le életem. Ha eladok, akkor mikor és milyen áron. Az értékelés egy fájdalmas folyamat lehet, de a csalódások elkerülése végett az érzelmeket félre kell tenni és hideg tényekből kell kiindulni. A tanácsadók szerepének tisztázása, a jó és a rossz tanácsadó megkülönböztetése. A megfelelő piaci momentum felismerése és megtalálása. A potenciális vevők felkutatása, iparági vevők, pénzügyi befektetők és nyilvános piaci befektetők jellemzőinek összefoglalása. Az értékesítési folyamat áttekintése az előkészületektől, a menyasszony felöltöztetésétől a pénzügyi teljesítésig. A kiszállás, értékesítés nem mindig jelent búcsút az üzletnek, avagy a üzlet utóélete.     
8. hét:
A szellemitulajdon-védelem alapjai: alapfogalmak, definíciók. Szabadalmi bejelentés benyújtásának menete: feltaláló és a szabadalmi ügyvivő kapcsolata, a bejelentés előkészítése; szabadalmi bejelentés formai és tartalmi követelményeinek általános bemutatása. Szabadalmi oltalom megszerzésének menete: elsőbbségi bejelentés, nemzetközi (PCT) bejelentés I. és II. fázisa; bejelentési taktikák bemutatása. Nemzetközi iparjogvédelmi rendszerek általános bemutatása, különbségek kiemelése a magyar, amerikai és az európai jogrend között.
Egyéb oltalmi formák általános bemutatása: szerzői jog, védjegyoltalom, önkéntes műnyilvántartás, földrajzi árujelző, használati mintaoltalom, topográfiaoltalom. Taktikák iparjogvédelmi viták elkerülésére és konfliktusok kezelésére a feltalálók és egyéb partnerek között. Iparjogvédelmi stratégia szempont rendszerének bemutatása. Az iparjogvédelmi stratégia üzleti stratégiára gyakorolt hatásának bemutatása. Hiedelmek  és tények bemutatása az szellemi tulajdon bitorlása kapcsán
9. hét:
Bevezetés a licensz stratégiába: definíciók, alapfogalmak bemutatása. Egyetemi és start-up licensz stratégiák bemutatása nemzetközi példákon.
Az iparjogvédelmi stratégia licensz stratégiára gyakorolt hatásának bemutatása licensztárgyalás általános menete. Egyéb a kutatás-fejlesztés fázisában fontos szerződésformák bemutatása: anyagátadási szerződések (MTA) és kutatás-fejlesztési együttműködési megállapodások (CRADA).
Szellemi vagyon értékelésének nemzetközi módszerei. Licensz szerződések csatolmányai: hasznosítási és fejlesztési terv. Licensz szerződés megszűnése, visszavonása. Know-how értékesítésének lehetőségei
10. hét:
Technológiamenedzsment projektmenedzsment igénye. Projektjellemzők és -fajták. Innovációs projektek folyamata (fázisok, szintek bemutatása). Menedzsment funkciók. Projektmenedzsment kompetencia igénye (összetevők, mérés, fejlesztés). A projektmenedzsment szervezete. A szervezet felépítés hatása a sikertényezőkre. A szervezeti hatékonyság dimenziói.
11. hét:
Projektek előkészítése és tervezése. Projektek definiálásának, célok meghatározásának lépései. A hatékony tervezés követelményei. Feladatlebontási struktúra (FLS) kialakítása.
Feladatok megfogalmazása, koncepciótervezés. Erőforrás tervezés. Logikai kapcsolatok meghatározása (hálóterv elkészítése). Mérföldkövek rögzítése. A becslés (lépések a tervezésnél, megbízhatóság). Projekt kockázatok elemzése. Projekt kommunikáció tervezése (szintek, formák, irányelvek, PR). Projektterv elfogadása. Projektek megvalósítása és lezárása.
12. hét:
A különböző munkakultúrák hatása a projektmenedzsmentre. Kultúrák konvergenciája? Különböző kultúrák felismerése (jellemzők), elemzése (felületen- közép és mély rétegekben). Kultúrák (nemzeti, regionális, iparági, szakmai, vállalati, stb. ) egymásra hatása és hatásuk a menedzsment gyakorlatra. Együttműködés nemzetközi környezetben.  
13. hét:
Az egyéni eredményesség korlátainak fejlesztése. Erőbeosztás (egészség megőrzés, hatékony hasznosítás, stressz kezelés, időbeosztás), személyes értékrendszer kialakítás (választás értékek között, erények kialakítása, különböző munkakultúrák befogadása, aktív-passzív menedzsment, nézetek tisztázása-módosítása), egyéni célok kitűzése (eredményes célkitűzés, a fejlődés ellenőrzése, segítség mások célkitűzéseihez), egyéni személyiség fejlesztése (képességek- és attitűdök felismerése, önismeret- és önbecsülés fejlesztése, szakmai fejlesztése, eredményes visszajelzés, menedzseri nyitottság és rugalmasság), probléma megoldó- és döntéshozó képesség fejlesztése (módszertanok), alkotóképesség-kreativitás fejlesztése, meggyőzőképesség fejlesztése (közvetlen meggyőzés, mások irányítása), vezetői ismeretek és képességek fejlesztése (nyer-nyer megoldások keresése, önmenedzselés, kreatív együttműködés, motiválás, teljesítmény értékelés), ellenőrzési képesség fejlesztése (ellenőrzési szerep, mások munkájának kijelölése-delegálás, hatalom-felelősség delegálás, megbízhatóság-számonkérhetőség, eredmények elismerése), pedagógiai képesség fejlesztése (egyéni fejlődés lehetőségeinek biztosítása, értékelés,tanácsadás, tanulás), csapatépítési képesség fejlesztése (szerepek, felelősségek, korlátok).
14. hét:
Esettanulmányok megoldása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és konzultáció a házi feladatként kidolgozandó esettanulmányhoz . Előadások heti két alkalommal (kedd-csütörtök) 2x45 perces tanórákon
10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban házi feladat: új termék/szolgáltatás ötlet esettanulmányának kidolgozása 4-5 fős csoportban.
A feladat beadási határideje: szorgalmi időszak utolsó előtti hetén, a tantárgy előadásán.
Az aláírás feltétele:
 • az előadások rendszeres látogatása,
 • az esettanulmány kétheti rendszerességű részfeladatainak megoldása és a megoldás beszámolóban ismertetése,
 • a teljes esettanulmány határidőre történő beadása és elfogadása.
b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli (kérdések a tananyagból) és szóbeli vizsga (az elkészített esettanulmány kiértékelése meghatározott szempontok alapján).
c.    Elővizsga: hallgatói megbeszélés alapján van.
11. Pótlási lehetőségek A házi feladat (és beszámoló) különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Hallgatói megbeszélés alapján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- a tárgy elektronikus óraanyaga (elérhető a meghirdetés félévében a tárgy honlapján)

- a tárgy anyagához szorosan kapcsolódó irodalom:

 • Brealy/Myers: Modern vállalati pénzügyek. McGraw Hill, Budapest, 1992.
 • Philip Kotler: Kotler a marketingről : jönni, látni, győzni a piacon. Park Könyvkiadó, 2000
 • Projektmenedzsment útmutató, PMBOK Guide, Akadémia Kiadó, Budapest, 2006
 • Osman Péter.: Az Iparjogvédelem gazdasági szerepéről és rendeltetéséről – I. és II. rész.
 • Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) évfolyam 4. szám, 2008, augusztus és 5. szám, 2008, október.
 • Kaldos, P.: The fundamentals of IP asset valuation, The Innovation Handbook 2nd Edition, 2010. http://wdn.ipublishcentral.net/koganpage/ viewinside/11613101160795 Deborah E. Bouchoux.: Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. 2012.


- a tárgy anyagához kapcsolódó további irodalom:

 • B. Scott, S. Söderberg: Menedzselés mesterfokon. Novotrade, 1985.
 • J. Adair: Effective Teambuilding. Pan Books, 1986.
 • Csath Magdolna: Stratégiai vezetés - vállalkozás.  KJK 1990.
 • Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. AULA kiadó, 1993.
 • Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. AULA /1996./
 • Csíkszentmihályi Mihály: Flow az áramlat. Akadémia Kiadó, Budapest, 2001
 • Káldos, P.: A szellemi vagyon értékelésének nemzetközi módszerei, hazai alkalmazásuk lehetőségei, Fehér könyv a szellemi tulajdon védelemről, 2006


- érdeklődőknek ajánlott további irodalom:

 • T. J. Peters, R.H. Watermann: A siker nyomában. KJK, 1986.
 • Philip Kotler: Marketing Management – Elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés, Műszaki Könyvkiadó, 1993.
 • James P. Lewi: Team-Based project Management, AMACOM, New York, 1997
 • Modern Gazdasági Ismeretek , Projektmenedzsment, Szerkesztette : Dennis Lock, Panem Könyvkiadó, Budapest, 1998.
 • Vágási Mária : Újtermék-marketing, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001
 • E.R Smith, D. M. Mackie : Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2002
 • Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, 2003
 • Buzás Norbert.: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. JATEPress, 2005.
 • Klein Balázs, Klein Sándor: A szervezet lelke, Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2008.
 • Tátrai Tibor: MS PROJECT. ComputerBooks, Budapest, 1996.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:                      Beosztás:             Tanszék, Int.:
dr. Prónay Gábor    c.egyetemi docens    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Olgyay Bálint         marketing igazgató    
dr. Szalai Zsolt       vezérigazgató    
Weszl Miklós          ügyvezető igazgató

dr. Pap László        egyetemi tanár          Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék