Térinformációs rendszerek és alkalmazásaik intelligens környezetekben

A tantárgy angol neve: Geographical Information Systems and their Applications in Intelligent Environments

Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak 

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV08   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Kálmán,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék:
 Dr. Kovács Kálmán
 egyetemi docens
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai és matematikai (statisztikai) alapismeretek, illetve adatbázis alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a térinformációs rendszerekről, valamint a gyakorlatban hasznosítható ismereteket kapjanak a térinformációs rendszerek széleskörű alkalmazási lehetőségeiről (hálózattervezés, navigáció, adatok vizualizációja, intelligens robot, intelligens város és épület, stb.).

A térinformatika mérnöki alkalmazásainak témaköre nem választható el a helymeghatározás műszaki-technikai vonatkozásaitól, ugyanakkor jelen tárgy kiindulási pontja ebből a szempontból a helyinformációnak – és azok pontosságának – rendelkezésre állásától indul.
A helymeghatározás műszaki, technológiai vonatkozásai a tárgyban csak áttekintő, rendszerező, értékelő jelleggel szerepelnek, ezért célszerű az ezekre vonatkozó ismeretek alapjaival a tárgy hallgatóinak előzetesen megismerkedni.

Amennyiben erre lehetőség nyílik, a félév során – a hazai vállalati, illetve intézményi alkalmazások mellett - legalább egy gyakorlati alkalmazás helyszíni bemutatására is sor kerül (pl. MVM OVIT - Országos Villamostávvezeték ZRt., FÖMI - Földmérési és Távérzékelési Intézet, OMSZ - Országos Meteorológiai Szolgálat, stb.).
8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
 • Információs társadalom – intelligens rendszerek
 • Térinformatika tudomány és térinformációs rendszerek
 • Térinformációs rendszerek alkalmazása különböző területeken
 • Ismert hazai és európai térinformációs adatrendszerek
2. hét
 • Térinformációs rendszerek (definíció, osztályozás)
 • Térinformációs rendszerek létrehozása (Elméleti modell → Logikai modell → Fizikai modell → Megjelenítési modell)
 • Adattípusok, adatnyerési módok, aggregációs szint
3. hét
 • Geometriai adatok nyerése
 • Helymeghatározás matematikai és geodéziai alapjai
 • Helymeghatározási technikák (műholdas GPS, távérzékeléses, mobil, stb. áttekintése, rendszerezése a kinyerhető helyinformációk alkalmazhatósága szempontjából (pontosság, skálázhatóság, stb.)
4. hét
 • Attribútum adatnyerő eljárások (elsődleges, másodlagos)
 • Távérzékelés (alapelve, formái, jellemzői), a fizikai jellemzők észlelhetőségétől függő távérzékelési módszerek megválasztása
 • A távérzékelési információnyerés pontosságának növelése és korrekcióinak módszerei
5. hét
 • Térinformatikai célú képfeldolgozás, -előkészítés, -elemzés
 • Digitális kép, matematikai módszerek, szűrés és torzítás-mentesítés
6. hét
 • Jövőkép: Future Internet, Internet of Things, szenzor hálózatok
7. hét
 • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 1
  • Térképészet, navigáció, logisztika térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

8. hét

 • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 2
  • Hálózatos infrastruktúrák, távközlési hálózatok tervezésének, üzemeltetésének, forgalommérésének térinformatikai vonatkozásai (rendelkezésre álló és aktuálisan nyert adatok, kontextusok)

9. hét

 • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 3
  • Környezeti és meteorológiai mérések, katasztrófák, földhasználat, termésbecslés térinformatikai vonatkozásai (rendelkezésre álló és aktuálisan nyert adatok, kontextusok)

10. hét

 • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 4
  • Területfejlesztés, városüzemeltetés, közigazgatás, politika térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

11. hét

 • Néhány új alkalmazási terület 1
  • Belső terek térinformatikai leírása, intelligens robotok,  beltéri navigáció térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

12. hét

 • Néhány új alkalmazási terület 2
  • Térinformatikai adatok 3D vizualizációja
13. hét
 • Néhány új alkalmazási terület 3
  • Intelligens ház, intelligens város általános térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

14. hét

 • Térinformatikai adatok feldolgozásának alapvető matematikai módszereinek alkalmazhatósága
  • Mérések a képeken
  • Elemzések statisztikai alapjai
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények Egy évközi házi feladat elkészítése, amelynek része az adott alkalmazási terület ismertetése, és egy – a hallgató által megismert - alkalmazás részletes bemutatása. A feladat beadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó hetén péntek 16 óra. A házi feladat értékelésre kerül (1-től 5-ig). Elfogadható szintű (> 1) elkészítése a vizsgára bocsátás feltétele.
A tárgy: szóbeli vizsgával zárul. A félév teljesítésének feltétele a szóbeli vizsgán elért legalább elégséges osztályzat. A félévi osztályzat a vizsgán elért osztályzat (50% súllyal) és a házi feladat értékelésének (50% súllyal) kerekített átlaga.
a.) A szorgalmi időszakban: házi feladat
b.) A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
c.) Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek A félévközi követelmény (házi feladat) a pótlási időszak végéig különeljárási díj mellett pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Az előadások fóliái a hallgatók számára elektronikus formában a tárgy tanszéki honlapján (www.hit.bme.hu) elérhető.
 2. Javasolt irodalom:
Detrekői Ákos – Szabó György, Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
Dömölki B. (szerk.), Égen-földön informatika – Az információs társadalom technológiai távlatai, NHIT, Budapest, 2008
Laurini, R. -  Thompson, D., Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press, London, 1992
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra2
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása5
Vizsgafelkészülés10
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék:
 Dr. Kovács Kálmán
 egyetemi docens
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék