Multimédia technológiák és rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Multimedia Technologies and Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2020. szeptember 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAC06 6 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Huszák Árpád
egyetemi docens
HIT
Dr. Bacsárdi László
egyetemi docens
HIT 
Dr. Márki Ferenc
egyetemi docens
HIT 
Petkovics Ármin
tudományos segédmunkatárs
HIT 

 Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Multimédia technológiák és rendszerek tárgy
Mobil és vezeték nélküli hálózati technológiák tárgy

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVINmultimed", _)
VAGY Szakirany("AVImédia", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA326" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA326", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány alapozó (Mobil és vezeték nélküli hálózati technológia) és ágazati (Multimédia technológiák és rendszerek) tárgyában tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a mobil és médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják a hallgatók.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Eligazítás
A félév laborméréseivel kapcsolatos információk, szabályok ismertetése
 • Digitális képrögzítés:
Digitális fényképezés és videózás műszaki alapjainak (objektívek, szenzorok) és a kapcsolódó fogalmak (záridő, fókusztávolság, mélységélesség) megismerése és gyakorlati vizsgálata.
 • Digitális képkódolási eljárások

Képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása. Veszteséges és veszteségmentes tömörítés. Kódolási paraméterek (bitmélység) képminőségre gyakorolt hatása. JPEG (Joint Photographics Experts Group) tömörítés.

 •  V2X/C-ITS multimédia

A kooperatív intelligens közlekedési rendszerek multimédia alkalmazásait lehetővé tevő alapvető járműkommunikációs technológiák és alkalmazásfejlesztési módszerek gyakorlati vizsgálata.

 • Hangstúdió-technikai ismeretek
Alapfogalmak (hangkeltés, -érzékelés, hangerő, frekvencia-, dinamikatartomány), hangstúdió alapismeretek (felvételi-, technikai helyiség, rendszertechnika), a hangkeverés alapjainak (felvételi, keverési technikák, effektezés hangszínszabályozás) elsajátítása.
 • IP streaming
IP alapú videó továbbítás módszereinek (IPTV, Internet TV) megismerése, médiaszerverek működése. Kamerarendszerek alkalmazása.
 • Médiakreálás
Otthoni feladatként egy 3 perces videó elkészítése az előírt követelményrendszer alapján (vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok), melyek értékelése és kielemzése közösen történik.
 • Mobil IP - Mobilitás támogatás az Internet Protokollban

Az IPv6 sok újdonsága közül a mobilitás támogatása az egyik legfontosabb. A mérés célja a Mobil IPv6 protokoll működésének bemutatása.

 •  Mobilitás menedzsment eljárások vizsgálata (LA tervezés)

A korszerű mobil hálózatokban a cellák mérete jelentősen lecsökkent, emiatt gyakrabban kerül sor a mobil terminálok cellaváltására (handover). Minden cellaváltás járulékos jelzések generálását jelenti, így ez a megnövekedett jelzésforgalom kihatással lesz a késleltetés ingadozására is, ami komoly fennakadásokat okozhat időfüggő, valós idejű szolgáltatások esetén.

 • Wi-Fi (802.11) átviteli teljesítőképesség
A hallgatók méréses úton megismerik a WiFi hálózatokkal elérhető lefedettség, átviteli minőség, kapacitás jellegű jellemzőket különböző valóságos környezetben, valóságos forgalmi- és interferenciaviszonyos esetén.
 • Hálózatfelügyeleti központ működése
Egy valós hálózat felügyeleti központjának felépítésének, működésének elemzése és vizsgálata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a 4×45 perces méréseket.
 
A mérésekre készülni kell, az megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.
A mérési jegyzőkönyv késedelmes beadása a mérésre kapott érdemjegyet leronthatja.
11. Pótlási lehetőségek Két pótlási lehetőséget biztosítunk a félév végén, az el nem végzett vagy elégtelen értékelésű mérés pótolására. Sikertelen pótlás esetén: elégtelen félévközi jegy.

12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Huszák Árpád
egyetemi docens
HIT
Dr. Fazekas Péter
tudományos munkatárs
HIT 
Dr. Márki Ferenc
egyetemi docens
HIT 
IMSc pontozás

IMSc tematika és módszer

 Az IMSc hallgatók számára a tananyaghoz kapcsolódó készségek és kompetenciák mélyebb elsajátítását a kijelölt mérésekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok és az ezek megoldásához nyújtott mérésvezetői támogatás biztosítja.

 IMSc pontozás

 A tárgyból IMSc pontok csak jeles félévközi eredmény esetén járnak. A tárgyból mindösszesen 20 IMSc pont szerezhető a kijelölt 5 mérés kiegészítő feladatának elvégzésével és dokumentációjával (mérésenként 4-4 pont).

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.