Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnöki informatikus szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA324 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzs- és a szakirány oktatás tantárgyai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImédiatech", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A törzsoktatás tantárgyai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése, valós feladatok megoldása. A tárgy keretén belül a hallgatók egy vagy több komplex, feladatot oldanak meg, melynek során a munka minden lényeges fázisával megismerkednek (irodalmazás, rendszertervezés, részletes tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, a végleges megoldás elkészítése, tesztelése és dokumentálása), a részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az önállólabor tevékenységet a konzultáló oktató ütemezi és osztályozza. Az önállólabor tevékenység szervezése során törekedni kell arra, hogy a mérnök-informatikusi munka szinte minden fázisával megismerkedjenek a hallgatók.

  Az önállólaboratórium során a hallgatók a Híradástechnika Tanszéken a következő témakörökben mélyíthetik el elméleti és gyakorlati tudásukat egy, a témakörbe tartozó aktuális mérnök-informatikusi feladat elvégzésével:

  · DSP hardware és software kutatások és fejlesztések,

  · PC-be illeszthető különböző multimédia eszközök tervezése, kidolgozása,

  · multimédiás algoritmusok implementálása,

  · digitális hang- és képműsorszórás vevőberendezéseinek fejlesztése,

  · mikroprocesszorok és mikrokontrollerek a fogyasztói elektronikában,

  · űrkutatás,

  · speciális mérőberendezések tervezése és fejlesztése,

  · műsorszórás új modulációs módszerei,

  · NVOD és VOD kutatások, alkalmazások.

  A félév végén kötelező jelleggel szóban és írásban beszámolnak a munkájukról és az elért eredményekről.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli, aki a hallgatóval közösen a félév elején megfogalmazza a végrehajtandó feladatokat. A hallgató kötelessége, hogy a feladattervnek megfelelően elvégezze az abban szereplő feladatokat.

  A hallgatók a félév utolsó hetében önállóan kis előadás keretében (max. 15 perc) ismertetik az önálló munka során elvégzett feladatokat és az elért eredményeket.

  Ugyancsak a félév utolsó hetében a hallgatóknak be kell adni az önálló munka írásbeli összefoglalását minimum 5 oldal terjedelemben.

  Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a konzulenssel egyeztetett gyakorisággal beszámol a munka előrehaladásáról.

  A konzulens feladata, hogy azokról a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önállólaboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki- vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tématerület koordinátorához, a laboratórium vezető oktatójához vagy a tanszékvezetőhöz fordulhat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév lezárásának módja: félévközi jegy.

  A félév elismeréséhez szükséges az önállólabort konzultáló oktató aláírása, amely megszerzésének követelményeit, a kitűzött feladatnak megfelelően az oktató határozza meg. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a kitűzött munka legalább elégséges szintű elvégzése, a szóbeli beszámoló megtartása és az írásbeli beszámoló elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  A félévvégi osztályzat három összetevőt tartalmaz:

  · a ténylegesen elvégzett önálló munka értékelése.

  · a félévvégi szóbeli beszámoló értékelése

  · a félévvégi írásbeli beszámoló értékelése

  12. Konzultációs lehetőségek

  A témavezető határozza meg a konzultációk helyét és idejét.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a témavezetők egyenként, a feladatnak megfelelően írják elő.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra10
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire0
  Laboratóriumi feladat elvégzése
  110
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Felkészülés beszámolóra
  20
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT