Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Design and Engineering of Infocommunication Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus alapszak

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA318 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Zsóka Zoltán

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Algoritmuselmélet, Adatbázisok,

  Számítógép-hálózatok, Távközlő hálózatok és szolgáltatások,

  Bevezetés a számításelméletbe 2

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImob", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja átfogó, gyakorlatban alkalmazható ismereteket adni a magán és szolgáltatói infokommunikációs hálózatok tervezéséhez és üzemeltetéséhez.

  A tárgy különleges hangsúlyt helyez a kapcsolódó gyakorlati ismeretekre. Elemi tervezési és üzemeltetetési/konfigurálási módszerek gyakoroltatása, kész megoldások analízise szolgálja ezt a célt.

  A tárgy készség szintű ismereteket nyújt a szabványos megközelítésekre alapozott feladat-orientált hálózatmodellezés, a hatékony tervezési és analízis módszerek kiválasztása és alkalmazása terén. Ezen túl a hálózat-nyilvántartás és üzemeltetés, valamint hálózattervezés és analízis folyamatok integrált szemléletű tárgyalásával a szolgáltatók tervezési és üzemeltetési folyamataiban felmerülő feladatok megoldásához szükséges képességeket alapoz meg. A kapcsolódó laborfeladatok a hálózattervezés és hálózatanalízis feladatok megoldását támogató szoftvereszközök körébe adnak betekintést.

  8. A tantárgy részletes tematikája A hálózattervezési témakört a tárgy az igények és követelmények felmérésétől a technológia- és architektúra-választási kérdéseken át, az egyszerű méretezési és konfigurálási feladatokig öleli fel. A tárgy ismerteti a hálózattervezés, hálózatanalízis és hálózatkonfigurálás alapvető folyamatait és módszereit, áttekinti a hálózat-nyilvántartási, hálózat-üzemeltetési rendszerekben, valamint a hálózattervezés során alkalmazott rendszertechnikai alapú modellezés módszereit, a hálózat-nyilvántartási és hálózat-üzemeltetési rendszerek általános felépítését, működését. Az átadott ismereteket a nyilvántartás-üzemeltetés-tervezés-analízis közti kapcsolatok tárgyalása integrálja.
  Több technológiai rétegből álló nyilvános szolgáltatói és zárt célú magánhálózatok tipikus felépítése és működése.
  A hálózatok teljes működési (beruházás, bővítés, átrendezés) és tervezési (stratégiai tervezés, beruházás tervezése, hálózatbővítések és hálózatátrendezések tervezése, technológiai migrációk tervezése) életciklusa.
  A technológia-független hálózatmodellezés alapjai, a szabványos hálózatmodellezési technikák áttekintése.
  Nyilvános szolgáltatói, zárt célú üzleti és magánhálózatok üzemeltetésének és nyilvántartásának modelljei és módszerei. Hálózatmenedzselési és hálózat-nyilvántartási rendszerek alaplevei, felépítése és működése. Szolgáltatás-, konfiguráció-, teljesítmény- és hibamenedzselés.
  Funkcionális berendezésmodellek, tipikus konfigurálási problémák és megoldásuk. Hálózati hibák felismerése, behatárolása, javítása.
  Tervezési és analízis célú hálózati információk gyűjtése, feldolgozása (hibajegyek, hibastatisztikák, forgalmi mérések, stb.)
  Általános hálózattervezési folyamatok (a tervezés információigénye, távlatai, célkitűzései). Általános hálózattervezési problémák (egyszerű méretezési, és összetettebb optimalizálási problémák), modellezésük, megoldásuk módszerei.
  Hálózattervezési problémák és megoldási módszerek alkalmazhatósági különböző hálózati szegmensekben (helyi, hozzáférési, aggregációs, gerinc) és technológiai környezetben (Ethernet, PON, IP, IP/MPLS, WDM, AON).
  Hálózatanalízis alapfeladatok (megbízhatósági analízis, forgalmi és teljesítőképességi analízis) tipikus modelljei és módszerei. Komplex analízis-folyamatok.
  Hálózat-nyilvántartás és hálózattervezés -analízis kapcsolata. Tervezési eredmények megjelenése a nyilvántartásban, nyilvántartási adatok felhasználása a tervezésben és analízisben. Eltérő célú és információtartalmú modellek illesztése. Tervezési és üzemeltetetési folyamatok összehangolása.
  Zöld hálózatok - az üzemeltetés környezeti hatásai. A hálózatok energiafogyasztásának mérése, becslése, komponensei. A fogyasztás csökkentésére javasolt módszerek és ezek modellezése.
  A tárgyhoz előadótermi gyakorlat (1 óra/hét) tartozik.
  Az előadótermi gyakorlatok az elméleti anyaghoz közvetlenül csatlakozó modellezési, tervezési, analízis, konfigurációs és nyilvántartási feladatok megoldásában adnak jártasságot. A gyakorlatok vázlatos tematikája:
  Gyakorlatorientált hálózatmodellezési példák a tanult modellezési technikák alkalmazására.
  Hálózat-konfigurációs, hálózattervezési és hálózatanalízis esettanulmányok az előadásokon ismertetett tervezési és analízis problémák gyakorlatias illusztrálására, a modellek és módszerek alkalmazhatóságára.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyagát a 3 óra/hét kiméretű előadásokon ismertetjük. Az előadások anyagát folyamatosan illusztráljuk az infokommunikációs hálózatok tervezési és üzemeltetési területeinek ismertetésével.

  Az alapvető tervezési és üzemeltetési gyakorlati feladatok elvégzésének begyakorlására heti 1 óra kiméretben előadótermi gyakorlatokat tartunk.

  Esetenként a gyakorlatokon számítógépes tervezési és analízis programokkal kívánjuk illusztrálni a tanult alapismereteket.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban (az aláírás feltétele):
  3 kiszárhelyiből 2  eredményes megírása.
  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga (elméleti kérdések, egyszerű feladatok).
  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A kisZH  eredmények nem javíthatók.
  (TVSZ 16. par. 1. bek.)

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyból a zárthelyiket megelőzően igény esetén konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák segítik. Az egyéb felhasználható irodalom listája elérhető a tárgy honlapjáról.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jereb László

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Zsóka Zoltán

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék