Számítógép-hálózatok

A tantárgy angol neve: Computer Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

B.Sc

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA215   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szabó Csaba Attila

egyetemi tanár

HIT

Dr. Simon Vilmos

egyetemi adjunktus

HIT

Horváth Zoltán

egyetemi tanársegéd

HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Kódolástechnika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMEVIHIA210" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIA210", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHIAA00", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHI2221", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08N")
VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM2508", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHIF507", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2 )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAB01", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIHIA210" ,  "jegy" , _ )   >= 2
VAGY  TárgyEredmény( "BMEVIHIA210" ,  "felvétel" , _ )  >0
VAGY   TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHI2221", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY  Képzés( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
VAGY  Képzés( ahol a KépzésKód = "5N-08N")
 VAGY  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM2508", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHIF507", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.
A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók:
villamosmérnöki szak   mérnök informatikus szak
Ajánlott:
Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

7. A tantárgy célkitűzése Az „Számítógép-hálózatok” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép hálózatok felépítésének és működésének alapvető elveit, architektúráit és protokolljait.
A tárgy oktatása törekszik arra, hogy a későbbi, távközlési hálózatokkal foglalkozó közös tárgyhoz, valamint a szakiránytárgyakhoz az architektúrák és protokollok, különösen az IP-alapú kommunikáció terén biztos alapokat nyújtson.
8. A tantárgy részletes tematikája A) Bevezetés
•    Hálózatok és rendszerek bevezetése példákon
•    A fizikai szintű kommunikáció alapjai
B) Elvek és technikák
•    Többszörös hozzáférés
•    Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás
•    Hullámhosszkapcsolás
•    Csomagkapcsolás
•    Gyors csomagkapcsolás, ATM
•    Összeköttetés-alapú és összeköttetés-mentes hálózatok
•    Hívásvezérlés
•    Címzés
•    Routing
•    Hibavédelem
•    Ütemezés (scheduling)
•    Forgalomszabályozás
•    Forgalommenedzselés
•    Szolgáltatásminőség
•    Hálózatmenedzselés
•    Protokollarchitektúrák alapelvei: rétegezés
C) Architektúrák és protokollok
•    Protokoll-referencia modellek és -architektúrák
•    LAN-ok – LAN-ok összekapcsolása
•    Adatkapcsolati rétegbeli kommunikáció
•    IPv4, IPv6, Mobile IP (v4, v6), VPN
•    Transzport: TCP, UDP
•    Média-átvitel (RTP, RTCP, RTSP etc.)
•    Szolgáltatásminőséget támogató protokollok: IntServ, DiffServ
•    Hívásvezérlés távközlő hálózatokban és az NGN-ben
•    Menedzsmentprotokollok
•    Alkalmazások
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A heti 4 órában átlagosan 3 óra előadás jellegű és 1 óra gyakorlat jellegű anyagrészek kerülnek sorra, mindkét típusú órát az évfolyamnak együtt tartjuk.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
A szorgalmi időszakban a számonkérés formája:
•    Zárthelyi dolgozat (ZH):
A félév során egy zárthelyire kerül sor a 9-10. héten. Ennek anyaga a ZH-t megelőző gyakorlatok anyagából kerül ki.
Az aláírás megszerzésének feltétele az alábbi teljesülése:
i.    a zárthelyi teljesítése (legalább 50%-osra)

b. A vizsgaidőszakban:
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. (A korábbi félévekből hozott aláírást a TVSz szerint elfogadjuk, ennek ellenére javasoljuk az előadás látogatását,  a ZH megírását, mivel a vizsga az aktuális félévben elhangzottakból lesz.)
A vizsgák a vizsgaidőszakban a zárthelyihez hasonlóan ellenőrzött körülmények között zajlanak írásban a teljes félév anyagából.
Az írásbeli vizsga két részből áll: az első részben a teljes tananyagot áttekintő kis kérdésekre kell legalább 60%-ban jól válaszolni; aki ezt sikeresen teljesíti, annak a második részben mélyebb ismereteket ellenőrző kérdésekre kell válaszolnia. A két rész pontszámának összege adja a vizsga összpontszámát.
A vizsgajegybe csak a vizsga eredménye számít bele.
Az így képződött eredmény  (P)(százalékban)  alapján a vizsgajegy (VJ) az alábbiak szerint kerül megállapításra:
P< 50 pont: VJ = elégtelen (1)
50 <= P < 63 : VJ = elégséges (2)
63 <= P < 74 : VJ = közepes (3)
74 <= P < 84 : VJ = jó (4)
84 <= P : VJ = jeles (5)
c. Elővizsga: a tárgyban elővizsgát nem tartunk.
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban, valamint a pótlási héten az arra kijelölt időpontokban a zárthelyi dolgozat pótolható (pótZH) (a 10. (i). pontját nem teljesítők számára) vagy javítható a teljes anyagból a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban a zárthelyi a vizsgaidőszakban a vizsgák előtt egy-egy alkalommal szükség esetén konzultációt biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Lencse Gábor: Számítógép hálózatok, Universitas, Győr, 2008 (ISBN 978-903-9819-15-3)
James F. Kurose - Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése, Panem, 2008 (ISBN 978-963-5454-98-3)
Andrew S. Tannenbaum: Számítógéphálózatok, Panem, 2004 (ISBN 978-963-5453-84-1)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés45
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szabó Csaba

egyetemi tanár

HIT

Dr. Dallos György

tudományos főmunkatárs

HIT

 Dr. Simon Vilmos egyetemi adjunktus HIT

dr. Filp András

egyetemi adjunktus

HIT

 Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd HIT