Hangszerek fizikája

A tantárgy angol neve: Physics of Musical Instruments

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9368 8. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Granát János

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, matematika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a hangszerekkel kapcsolatos általános ismeretek kibővítése és elmélyítése. Különösen ajánlott az aktívan zenélő és a zenekedvelők hallgatók számára.

A tananyag műszaki szempontból tekinti át a hangszerek igen gazdag világát. Tárgyalásra kerülnek azon mechanikai (koncentrált és elosztott paraméteres) és akusztikai rendszerek, amelyek fontos szerepet játszanak a hangszerek működésben és felépítésében. Ezután a hangszerek és hangszercsoportok kerülnek ismertetésre, beleértve azok felépítését és a felhasznált anyagokat is.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mechanikai renszerek

Egyszerű mechanikai renszerek

Egydimenziós elosztott renszerek

Kétdimenziós renszerek

Csatolt rezgőrendszerek

Nemlineáris rendszerek

Akusztikai alapismeretek

Hanghullámok

Hangsugárzás

Csövek, tölcsérek és üregek

Húros hangszerek

Gitárok és lantok

Vonós hangszerek

Hárfa , csembaló és citera

Zongora

Fúvós hangszerek

Hangkeltés zergőnyelvvel és ajakrezgésekkel

Rézfúvósok

Fafúvósok

Fuvola és orgonasípok

Orgonák

Ütőhangszerek

Dobok

Kalapácsos ütő hangszerek

Harangok

Cintányérok, gongok, lemezek, zenélő fűrész

Zenei hangszerek anyagai

Anyagok lineáris és nemlineáris mechanikai jellemzői

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

Egy kiválasztott hangszer alapos ismertetése írásos formában, kb. 5-10 oldal terjedelemben

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Irásbeli vizsga. A vizsgadolgozat alapján megajánlott jegy, szükség esetén szóbeli kiegészítéssel

  3. Elővizsga:

A félév utolsó hetén kellő számú jelentkező esetén

11. Pótlási lehetőségek

A nem megfelelő szinvonalú évközi írásos munkát meg kell ismételni. Ha a szorgalmi időszak eltelt, akkor legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében

12. Konzultációs lehetőségek

Félév során esetenként megbeszélt időpontban és a vizsgaidőszakban is a vizsgák előtti napon

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Valkó Iván Péter: Az elektroakusztika alapjai

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.

Lamoth Emil: Elektro-akusztika

Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Tarnóczy Tamás: Zenei akusztika

Zeneműkiadó, Budapest, 1982.

Neville H. Fletcher, Thomas D. Rossing: The Physics of Musical Instruments

Spriongel Verlag New York 1998. Second Edition.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

..

Vizsgafelkészülés

35

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Granát János

egy. docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék