Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A fizika kultúrtörténete

  A tantárgy angol neve: Cultural History of Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9358   2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Csurgay Árpádné

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A "két kultúra", a tudománytörténet (Kr.e. 600-1990), a természettudomány, a fizikai világkép területén a műveltségi kör tágítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások a mai természettudomány fogalmainak születését és fejlődését mutatják be a fizika történetén keresztül, felvillantva a művészetek és más tudományágak hatását is a fizika fejlődésére.

  A tudomány kezdeteiről keveset tudunk. Kr. e. 600-ban indítjuk történetünket a Földközi-tenger vidékéről. Érzékeltetjük, hogy az arisztotelészi szintézis és világkép hogyan alakult ki, és hogy születtek az antik kor természettudományos csúcsteljesítményei.

  A középkori kolostorok és a XI.-XIII. században alakuló egyetemek (UNIVERSITAS) életét bemutatva tetten érjük a modern természettudomány legfontosabb alapfogalmainak születését.

  A reneszánsz és a fizika, a könyvnyomtatás és a fizika kölcsönhatásai máig tanulságosak.

  A XVII., XVIII., és a XIX. század fizikájának története a klasszikus fizika kialakulását mutatja be. Máig ható fogalmak, ma is alapvető jelentőségű törvények és módszerek szerzői (Kopernikusz, Kepler, Galilei, Descartes, Fermat, Huygens, Euler, Lagrange, Newton, Faraday, Maxwell, Lorentz, Fourier, Boltzmann, hogy csak néhány óriást említsünk) építették fel a XIX. század végére lezártnak és véglegesen késznek gondolt fizika épületét.

  Századunk első éveiben egyre több olyan kísérleti tény vált ismertté, amelyet sehogy sem sikerült a XIX. század fizikájának modelljeivel megmagyarázni. Új fogalmakra, új törvények felfedezésére volt szükség. Bemutatjuk a relativitáselmélet (Lorentz, Einstein és Poincaré), majd a kvantumfizika fogalmainak és törvényeinek fejlődését (Planck, Bohr, Einstein, Heisenberg, Schrödinger), végül utalunk azokra az eredményekre, amelyek elvezettek napjaink fizikai világképének kialakulásához.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév tizedik hetének végére egy 8-10 oldalas esszé megírása

  b. A vizsgaidőszakban: Beszélgetés az esszé témájából kiindulva.

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest 1986

  Jack Meadows: A tudomány csodálatos világa, Budapest 1992

  Bernal, J. D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat - Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1977

  Szabó Árpád., Kádár Zoltán: Antik természettudomány, Gondolat Kiadó, Budapest 1984

  Benedek István: A tudás útja, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1967

  Mátrainé Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika, Franklin Könyvkiadó N. V., Budapest 1950

  Jean Guitton: Isten és tudomány, Szent István Társulat, Budapest 1992

  Teller Ede: A fizika nagyszerű, mert egyszerű, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993

  Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében, Magvető Kiadó, Budapest 1969

  B.L. van der Waerden: Egy tudomány ébredése, Gondolat, Budapest 1977

  Juskevics A.P.: A középkori matematika története, Gondolat könyvkiadó, Budapest 1982

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  45

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Csurgay Árpádné

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék