Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Akusztikai tervezés számítógépi módszerei

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Methods of Acoustical Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9313   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, fizika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az akusztikai rendszerek korszerű numerikus és kísérleti elemzésének módszereit, az eljárások alapelveit és alkalmazási területeit. A hallgatók a megszerzett ismeretek alapján, “gyári” programcsomagok alkalmazásával tetszőlegesen választott, egyszerű számítási vagy mérési feladatot oldanak meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a.) Előadási anyag

  Mechanikai és akusztikai rendszerek gerjesztett és szabad rezgései. Állóhullámok, sajátrezgések (rezgési módusok) és rezonancia fogalma, keletkezése és leírása. A módusok elméleti számítása elemi esetekre (egy- ill. többszabadságfokú mechanikai rezgő rendszerek, egyszerű geometriájú akusztikai terek).

  A kísérleti móduselemzés alapelemei. Rezgő rendszerek leírása a frekvenciatartományban átviteli függvények segítségével, módusok meghatározása az átviteli mátrix mérése alapján.

  Móduselemző szoftvercsomagok felépítése, főbb moduljai. Demonstráció korszerű szoftvercsomag működésének bemutatására.

  Akusztikai rendszerek leírása véges elemek bevezetésével. A variációs elv fogalma, az akusztikai leíró mátrixok származtatása. A sajátérték-probléma felírása és megoldása. Gerjesztett akusztikai rendszer válaszának meghatározása.

  Akusztikai végeselem szoftvercsomagok felépítése, használata. Demonstráció korszerű numerikus elemző programcsomag működésének bemutatására.

  Sugárkövetéses módszer termek akusztikai jellemzőinek meghatározására. A módszer alapelve és alkalmazási lehetőségei.

  Esettanulmányok: számítógépes módszerrel megoldható gyakorlati feladatok ismertetése.

  b) Az előadásokat követően a hallgatók adott készletből, vagy saját javaslataik alapján mérési vagy számítási feladatot választanak maguknak, amelyet megfelelően kialakitott csoportokban oktatói segítséggel, de lényegében önállóan oldanak meg.
  A feladatra kapott jegy a félévvégi jegy részét képezi.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás és önállóan választott mérési vagy számítási feladat megoldása

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 db kis ZH, mérési vagy számítási feladat megoldása (választható),

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga.

  Vizsgára bocsátás feltételei: min. 2-es ZH átlag, sikeres feladatmegoldás. Az aláírás a vizsgaidőszak első három hetében pótolható.

  Félévvégi osztályzat kialakítása: feladat érdemjegye és szóbeli vizsga eredménye együttesen

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Augusztinovicz F: Az akusztikai tervezés számítógépi módszerei (Kézirat), valamint
  az előadó által összeállított idegen nyelvű cikkek gyűjteménye.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék