Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projekt menedzsment

  A tantárgy angol neve: Project Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9295 5, 7, 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Prónay Gábor

  Egyes speciális témákban illetve az esettanulmányokban nyolc további elismert szakember nyújt segítséget

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, programozási és közgazdasági alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  hogy a hallgatók megismerkedjenek komplex (műszaki, pénzügyi, üzleti, jogi, marketing) ismereteket felhasználó, adott határidejű és költségvetésű, nagyméretű, összetett informatikai és távközlési rendszerek megvalósításának módszertanával, eszközrendszerével ;

  találkozzanak hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkező projekt menedzserekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat ;

  a megszerzett ismeretek birtokában, valamint képességeik ismeretében el tudják dönteni menedzseri munkára való alkalmasságukat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Projekt definíciók, jellemzők és fajták. Projekt igény. Funkcionális és projekt menedzsment. Projektek ellenőrzése. Távközlési és informatikai projektek specialitásai.

  Projektek folyamata (fázisok, szintek bemutatása). Menedzsment funkciók. Projekt menedzsment funkciója (rendszerismeret és rendszerelemzés, rendszerintegrálás).

  A projekt menedzsment szervezete (szervezeti formák, összehasonlító elemzésük), szervezési kérdések. A szervezet felépítés hatása a sikertényezőkre. A szervezeti hatékonyság dimenziói. Menedzsment irányzatok , szervezet és a vállalati kultúra kapcsolata.

  A projekt erőforrásai. Alapfogalmak. Hatékony pénzügyi erőforrás-felhasználás. A pénz időértéke. Költségek és beruházások elemzése. Üzleti elemzés adatkövetelményei. Költségfogalmak. Inputköltségek : tőke, munka, anyag, energia, stb. Outputköltségek. Költségek változási tendenciái. Beruházási projektek értékelés. Költségvetés készítés.

  Projektek előkészítése és tervezése. Projektek definiálásának, célok meghatározásának lépései. A projekt definiálás sémája. A projekt célrendszere (a vállalati és a projekt célrendszerének kapcsolata, a projekt célrendszer elemeinek illeszkedése, a projekt átfogó és részletes céljai). Döntéshozás-probléma megoldás (kategóriák, összetevők, résztvevők, megoldási módszerek, szempontok). Feladatok megfogalmazása, koncepció tervezés.

  Projektterv elkészítésének menete. Rendszerszemlélet a projekttervezésben. A hatékony tervezés követelményei. Feladatlebontási struktúra (FLS) kialakítása. Erőforrás tervezés. Logikai kapcsolatok meghatározása (hálóterv elkészítése). Mérföldkövek rögzítése. A becslés (lépések a tervezésnél, megbízhatóság). Rövidítési módszerek. Projekt kommunikáció tervezése (szintek, formák, irányelvek, PR). Projektterv elfogadása.

  Projektek megvalósítása és lezárása.

  Minőségbiztosítás

  Emberi erőforrás menedzsment. Ösztönzés menedzsment (motiváció). Teljesítmény értékelés. Konfliktusok menedzselése. Hatékony csapatépítés. Csapat és egyén (célok, funkciók, érdekek). Csapatszellem fenntartása. Projekt menedzser kiválasztásának szempontjai.

  A különböző kultúrák hatása a projekt menedzsmentre.

  Az egyéni eredményesség korlátainak vizsgálata, értékelése. A korlátozó tényezők fejlesztésének módszerei (az "én" korlátok fejlesztése).

  Projekt kockázatok. Kockázat elemzés. Környezeti tényezők. Projekt kudarcok okai. Sikertelenség jelentése. Sikeres projektek és vállalatok titka.

  Projekt menedzsmentet támogató szoftverek.

  Komplex távközlési és informatikai rendszerek beszerzésével kapcsolatos alapismeretek : beszerzési eljárások (különös tekintettel a tenderezési eljárásokra), ajánlatkérések (tenderek) műszaki és kereskedelmi anyagainak kidolgozása, az ajánlatok kiértékelése, szerződések összeállítása.

  A projekt menedzsment jelentősége a beszerzésekben. Projekt menedzsment szempontok és feltételek érvényesítése a beszerzés előkészítése és szerződéskötés során : a projekt által megvalósítandó célkitűzések világos meghatározása, a vevő és a szállító/vállalkozó feladatainak elhatárolása, a projekt menedzsment szervezet felállítása, a vevő és a szállító/vállalkozó kommunikációs csatornái és probléma-megoldó fórumai illetve mechanizmusai.

  Tanuló esettanulmány megoldása . Néhány megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában )

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás és tanuló esettanulmány közös megoldása

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: valóságos (saját tapasztalat vagy irodalmi ismeret alapján) vagy kitalált projekt esettanulmányának (idító dokumentum) kidolgozása. A feladat megoldás állásáról félév közepén szóbeli és írásbeli beszámoló.

  A feladat beadási határideje: szorgalmi időszak utolsó előtti hetén , a tantárgy előadásán. A beadott feladatról szóbeli beszámoló az utolsó órán.

  1. Aláírás feltétele: az előadások rendszeres, pontos látogatása (igazolt hiányzás maximum : 2 alkalom, késés max. két alkalommal), a félévközi szakmai munkában aktív részvétel (félévközi beszámolók teljesítése) és határidőben beadott és elfogadott feladat.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga (kérdések a tananyagból + az elkészített házi feladat kiértékelése).
  1. Elővizsga: hallgatói megbeszélés alapján van.
  11. Pótlási lehetőségek

  Hallgatói megbeszélés alapján.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  (1) Aggteleky Béla, Bajna Miklós : Projekttervezés. Projektmenedzsment. KÖZDOK, Budapest, 1994.

  (2) Menedzsment műszakiaknak. Szerkesztette dr. Kocsis József. Műszaki Könyvkiadó, 1993.

  (3) Görög Mihály : Bevezetés a projekt menedzsmentbe. AULA kiadó, 1993.

  (4) Tátrai Tibor : MS PROJECT. ComputerBooks, Budapest, 1996.

  (5) Michael C. Thomsett : The Little Black Book of Project Management. AMACOM, 1990.

  (6) S. Cooke, N. Slack : Making Management Decision. Prentice Hall, 1991.

  (7) T. J. Peters, R.H. Watermann : A siker nyomában. KJK, 1986.

  (8) Brealy/Myers : Modern vállalati pénzügyek. McGraw Hill, Budapest, 1992.

  (9) R. H. Thayer : Software Engineering Project Management. IEEE Computer Society Press, 1988.

  (10) J. Adair : Effective Teambuilding. Pan Books, 1986.

  (11) B. Scott, S. Söderberg : Menedzselés mesterfokon. Novotrade, 1985.

  (12) M. Woodcock, D. Francis : A felszabadult menedzser. Novotrade, 1988.

  (13) Személyzeti, emberi erőforrás menedzsment. Szerkesztette : Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, Poór József. KJK, 1994.

  (14) Csath Magdolna : Stratégiai vezetés - vállalkozás. KJK 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Prónay Gábor