Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hullámterjedés

  A tantárgy angol neve: Propagation of Waves

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9118 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ferencz Csaba

  egyetemi magántanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az űrkutatás, űrtevékenység és az ettől elválaszthatatlan globális hírközlés és informatika rendkívül gyors fejlődése következtében az elektromágneses térelmélet hullámterjedési része a reneszánszát éli. Mind az ismerete, mind az alkalmazása fontos. A kialakult helyzetben első lépésként e tárgy lehetővé kívánja tenni a más tárgyak keretében el nem érhető hullámterjedési ismeretek elsajátítását. A tantárgy a matematikai és fizikai előtanuláyokra épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika, Fizika szigorlat

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Célja a szakterület olyan szintű oktatása, amely egyrészt biztosítja az általános alkalmazói körben szükséges ismeretek birtoklását, másrészt ezen ismeretek tartalmazzák a fejlesztő-mérnöki és kutatói feladatok megoldásához szükséges aktuális ismeretek megértéséhez szükséges alapokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés:

  Emlékeztetés az alapokra.

  A jelen tárgy célja: a gyakorlat számára fontos eljárások és eredmények ismertetése. Vizsgakövetelmények.

  A szabadtéri és berendezésen belüli terjedés, a szabadtéri terjedés kérdéseinek dominanciája.

  A fizikai és filozófiai alapok elérése a napi gyakorlati feladatokban.

  2. Az alapmegoldás:

  A Maxwell-egyenletek haladó-terjedő megoldása.

  A teljesség és egyértelműség kérdése.

  A terjedő hullám és a sugárzó energia.

  Más megoldási lehetőség - a soliton.

  Átlagok.

  Hullám-jellemzők: Diszkrét jellemzők.

  Módusok.

  Integrált jellemzők.

  Spektrális jellemzők.

  3. A közegjellemzők:

  Alapjelentés és jelalakfüggés (perturbált közeg-jellemzők).

  Lineáris és nemlineáris közegek.

  A reciprocitás, jelentősége és alkalmazása.

  Az önfenntartó tér módszere (Self Consistent Field).

  Példák: egyszerű polarizálható közeg,

  ionozált izotróp és anizotróp közeg,

  mágnesesen anizotróp közeg.

  Inhomogén közegjellemzők viselkedése.

  Jel-közeg kölcsönhatás tetszőleges alakú jelek esetén.

  4. Megoldási módszerek nyugvó homogén közegekben:

  a) Megoldás diszperziós egyenlettel - szabadtéri terjedés.

  Megoldás potenciálfüggvényekkel - vezetett hullámok.

  Megoldás általános koordinátákkal - antennák, stb.

  Megoldás Green-függvénnyel - szórás-számítás.

  Operátoros és kvantumelektrodinamikai megoldás - különleges körülmények és kvantumelektronikai szituációk.

  b) Inhomogén síkhullám - határrétegek, elhajlás stb.

  Optikai közelítés és alkalmazhatósága.

  5. A hullámterjedési probléma inhomogén közegekben.

  a) Az alapprobléma.

  Az inhomogén alapmódusok módszerének alapváltozata.

  A jelterjedés leírása inhomogén közegben.

  Megoldás disztribúciók jelenlétében - határrétegek általános kezelése.

  b) Tetszőleges alakú jelek terjedésének számítása homogén és inhomogén közegben.

  c) Az időben változó közegek hatása a terjedésre - időbeli törés és szóródás.

  6. Határréteg átlépés:

  Általános megoldás - a tűrési-tükrözési törvény.

  Sugárkövetés és módosított sugárkövetés alapjai.

  7. A szórásszámítás alapjai:

  Alapfogalmak és alapmennyiségek a szórászámításban.

  Egyetlen szóró leírása.

  Szóró közegek viselkedése. - Esőszórás. Empirikus szórási modellek.

  8. A csoportsebesség:

  Definíciója, jelentősége és gyakorlati fontossága.

  A csoportsebesség meghatározása monokromatikus síkhullám esetén.

  Tetszőleges alakú jel haladási sebessége.

  9. Terjedés mozgó közegekben:

  Az alapprobléma, változatai homogén és inhomogén közegekben.

  A Maxwell-egyenletek megoldása a speciális relativitás elvének alkalmazásakor.

  Megoldás homogén közegben. - Mozgó adók és vevők esete.

  A közeginhomogenitás hatása. - Példák: troposzférikus terjedés, inhomogén

  ionizált közeg. - A relativisztikus sugárkövetési közelítés.

  10. A hullámvezetés alapjai:

  a) A vezetett hullám - a távíró egyenletek. � (Tápvonalak, rezonátorok.)

  A hálózati modellezés lehetősége.

  b) Jelek kisugárzása - az elemi sugárzók.

  Antenna-jellemzők és gyakorlati alkalmazhatóságuk.

  Diffúz sugárzók - a fekete test.

  Az antenna-hőmérséklet - a radiometria alapja.

  A hőmérsékleti sugárzás - mérési alkalmazása a gyakorlatban.

  Zajok.

  11. Kitekintés az alkalmazásokra:

  Információs társadalom.

  Űrtevékenység.

  Az általános e.m.környezet és működési biztonság.

  Elvi alapok és továbblépés (a hullámterjedés és az elektronika elérte a fizikai alapismereteink határait; kettős természet stb.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az előadások látogatása kötelező. Egy eredményes kis-zárthelyi az aláírás feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek
  1. A kis-zárthelyi pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges.
  2. A vizsga pótlása a szokásos előírások szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Indokolt esetben külön megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:

  Ferencz Cs.: Elektromágneses hullámterjedés; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

  Ferencz Cs., Ferencz O. E., Hamar D., Lichtenberger J: Whistles phenomena. Short impulse propagation; Kluwer Ac.Puld., Dordreckt, 2001.

  Ajánlott irodalom még:

  Simonyi K.: Elméleti villamosságtan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  50

  Felkészülés zárthelyire

  5

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ferencz Csaba

  egyetemi magántanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék