Az elektronikus kereskedelem biztonsága laboratórium

A tantárgy angol neve: Secure Electronic Commerce Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Infokommunikációs rendszerek

biztonsága szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI5317 9 2/0/0/f 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

számítógép-hálózatok, programozás, hálózatbiztonsági protokollok, hibatűrő hálózati architektúrák, a biztonságos elektronikus kereskedelem alapjai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A laboratórium keretében a hallgatók a gyakorlatban ismerkedhetnek meg az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó biztonsági problémák egy reprezentáns részhalmazával, és az azok megoldására ma használt legkorszerűbb módszerekkel és technológiákkal. A “Hibatűrő hálózati architektúrák és modellezésük” című tárgyhoz kapcsolódó labor gyakorlatokon, a hallgatók hálózatmodellezési és hálózatanalízis feladatok megoldásán keresztül gyakorolhatják a hibatűrő hálózati architektúrák tervezési metódusát.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. mérés: Nyilvános kulcsú infrastruktúrák, CA telepítése, tanusítvány létrehozása, ellenőrzése, visszavonása

2. mérés: Smart kártya programozás, az ISO 7816 interfész használata

3. mérés: Smart kártya programozás, Java applet készítése Java kártyára

4. mérés: Transzporthálózatok méretezése és analízise

5. mérés: Transzporthálózatok analízise rétegezett mintavételezéssel

6. mérés: WLAN és GSM hálózatok biztonsági mechanizmusainak vizsgálata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laboratórium

10. Követelmények

minden mérés elvégzése

11. Pótlási lehetőségek

egy pótmérés

12. Konzultációs lehetőségek

mérésvezetőkkel előre egyeztetett időpontokban

méréssel kapcsolatos információk helye:

URL: http://www.crysys.hu/infsec/

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

alabbi weboldalról letölthető mérési segédlet:

URL: http://www.crysys.hu/infsec/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

..

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Buttyán Levente

adjunktus

HIT

Jakab Tivadar

tud.s.m.társ

HIT

Dr. Imre Sándor

docens

HIT