Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs rendszerek integrálása

  A tantárgy angol neve: Integration of Infocommunications Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5314 9. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a távközlési technológiai, hálózatos és informatikai ismeretekre alapozva az integrált infokommunikációs rendszerek létrehozásának, fejlesztésének és üzemeltetésének kérdéseit tárgyalja a sokszereplős piac által meghatározott műszaki feltételrendszerben.

  A vezetékes, vezetéknélküli és mobil technológiák integrált alkalmazásának témakörében a hallgatók megismerik az újgenerációs hálózatok potenciális jövőképeit, a hozzáférési, nagyvárosi és gerinchálózati technológiák és architektúrák szolgáltatásorientált megközelítésű rendszerezését és értékelését. A sokszereplős piaci modellekből következő szolgáltatási, technológiai és architekturális követelményekre és a több technológia együttműködésére épülő architektúrákra alapozva a tárgy részletesen ismerteti a vezetékes hálózati architektúrák összekapcsolásának lehetőségeit, a vezeték nélküli és mobil rendszerek átjárhatóságának, a különböző mobil rendszerek összekapcsolásának problémáit és megoldásait, valamint a vezetékes és vezeték nélküli világ közötti átjárás témakörét, a kapcsolódási pontokat és lehetőségeket.

  A szolgáltatási aspektusok tárgyalásának főbb témakörei: az újgenerációs hálózatok tipikus szolgáltatásai (VoIP, VoD, SAN-NAS, VPN), a szolgáltatások létrehozása, üzemeltetése, valamint az újgenerációs hálózatok szolgáltatási platformjai (MSPP, Parlay/OSA, OMA). Az infokommunikációs hálózatokhoz kapcsolódó szoftverek témakörében a hallgatók megismerkednek továbbá az integrált hálózati szerkezetek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel (API, CASE, CORBA, .NET, MDA).

  Az integrált infokommunikációs rendszerek tárgyalása magában foglalja a sokszereplős infokommunikációs piacon nyújtott szolgáltatások kialakításának és üzemeltetésének műszaki vonatkozásait, az integrált hálózati szerkezetek üzemeltetésének témakörét, az üzemeltetés, hálózatnyilvántartás, tervezés összefüggő rendszereit, a szolgáltatás minőségének és a hálózat teljesítőképességének mérésére és értékelése szolgáló módszereket és eszközöket. Az ismertetett módszerek gyakorlati alkalmazhatóságát esettanulmányok demonstrálják.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • az újgenerációs hálózati koncepció áttekintése: motivációk, általános architektúra
  • az újgenerációs hálózatokban alkalmazható hozzáférési hálózati megoldások
  • az c alkalmazható transzporthálózati megoldások
  • az újgenerációs hálózatok szolgáltatási koncepciója és jellegzetes szolgáltatásai
  • a végponttól végpontig garantált minőségű hálózati szolgáltatás lehetséges megvalósításai újgenerációs hálózatokban – hozzáférési és transzporthálózati vonatkozások
  • szolgáltatási architektúra, szolgáltatásfejlesztés újgenerációs hálózatokban
  • újgenerációs hálózati migrációs stratégiák
  • újgenerációs hálózati üzemeltetési és tervezési vonatkozások
  • esettanulmányok: tervezés, üzemeltetés, szolgáltatásfejlesztés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges,

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban javító jelleggel beleszámíthat a vizsgajegybe.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  1. Elővizsga: az utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék