Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 28.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatika Szak

  Infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5224   6/0/0/f 8  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Buttyán Levente

  egyetemi docens

  Híradástechnikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzs- és a szakirány oktatás tantárgyai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHI5224", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A törzsoktatás tantárgyai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése valós mérnöki feladatok megoldása által az infokommunikációs rendszerek biztonsága témakörben. A tárgy keretén belül a hallgatók egy vagy több komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, melynek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek (irodalmazás, rendszertervezés, részletes tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, a végleges megoldás elkészítése, tesztelése és dokumentálása), a részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. Értékelés az elvégzett félévi munka és a félévvégi beszámolók alapján.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók jelentkeznek a tanszék oktatói által meghirdetett témákra. A témák a tanszéki hirdető táblákon és az Interneten a Híradástechnikai Tanszék honlapján, az önállólabor téma alatt találhatók meg.

  A jelentkezés az által történik, hogy a hallgató egyeztetés után elfogadja az oktató követelményeit, az oktató elfogadja a hallgatót és a hallgató a Neptunon és a tanszéki web-portálon jelentkezik.

  Az önállólabor tevékenységet a konzultáló oktató ütemezi és osztályozza. Az önállólabor tevékenység szervezése során törekedni kell arra, hogy a mérnöki munka szinte minden fázisával megismerkedjenek a hallgatók.

  A félév végén kötelező jelleggel szóban és írásban beszámolnak a munkájukról és az elért eredményekről.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli, aki a hallgatóval közösen a félév elején megfogalmazza a végrehajtandó feladatokat. A hallgató kötelessége, hogy a feladattervnek megfelelően elvégezze az abban szereplő feladatokat.

  A hallgatók a félév utolsó hetében önállóan kis előadás keretében (max. 15 perc) ismertetik az önálló munka során elvégzett feladatokat és az elért eredményeket.

  Ugyancsak a félév utolsó hetében a hallgatóknak be kell adni az önálló munka írásbeli összefoglalását minimum 5 oldal terjedelemben.

  Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a konzulenssel egyeztetett gyakorisággal beszámol a munka előrehaladásáról.

  A konzulens feladata, hogy azokról a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önállólaboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki- vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév elismeréséhez szükséges az önállólabort konzultáló oktató aláírása, amely megszerzésének követelményeit, a kitűzött feladatnak megfelelően az oktató határozza meg. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a kitűzött munka legalább elégséges szintű elvégzése, a szóbeli beszámoló megtartása és az írásbeli beszámoló elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  A félévvégi osztályzat három összetevőt tartalmaz:

  • a ténylegesen elvégzett önálló munka értékelése (érdemjegy: J1).
  • a félévvégi szóbeli beszámoló értékelése (érdemjegy: J2)
  • a félévvégi írásbeli beszámoló értékelése (érdemjegy: J3)

  Az önállólabor érdemjegyét a következő összefüggéssel határozzuk meg:

  0.5*J1 + 0.25*J2 + 0.25*J3, (kerekítve, ahol 0.5-ig lefele kerekítünk).

  b. A vizsgaidőszakban:-

  c. Elővizsga:-

  11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőség nincs.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az önálló labor témához az irodalom elérési helyeit a konzultáló oktató határozza meg.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Buttyán Levente

  egyetemi docens

  Híradástechnikai Tanszék