Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok teljesítményelemzése

  A tantárgy angol neve: Network Performance Evaluation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirányú képzés tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4377 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jereb László

  docens

  Híradástechnikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, tömegkiszolgáláselmélet, számítógépes és távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a Hálózattervezés és Mobil számítástechnika szakirányok hallgatói a korábban tanultakra építve, azokat újraértelmezve és szemléletesen kiegészítve bővítsék a sorbanálláselméleti modellezési eszköztárukat. A tárgy foglalkozik az infokommunikációs hálózatok jellegzetes sorbanállási modelljeivel, bemutatja a teljesítményjellemzők matematikai és szimulációs meghatározásánál alkalmazott módszereket, valamint a sorbanállási hálózati modellek pontos és közelítő megoldási technikáit. Az előadások a megismert elméleti hálózati modelleket fix és mobil hálózatok gyakorlati teljesítőképességi problémáinak elemzésével is illusztrálják.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A teljesítményelemzés jellegzetes kérdései. A hálózatok teljesítőképességének fő jellemzői (kihasználtság, veszteség, késleltetés). A modellezés jellegzetes elemei (diszkrét és folytonos idő, véges és végtelen populáció, igényjellemzők, kiszolgálási folyamat). A sorbanálláselmélet alapvető sztochasztikus modelljei. Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok. Születési-halálozási folyamatok, Poisson folyamat. A folyamatok jellemzői és azok meghatározása. Sorbanállási alapfogalmak, Little-formula. Sorbanállási alapmodellek. Állapotfüggetlen érkezés és kiszolgálás (M/M/1) sor, állapotfüggő érkezés és kiszolgálás. M/G/1 sor, evolúciós egyenlet alkalmazása. Megszakításos és prioritásos kiszolgálás alapmodelljei. Burka tétel. Sorbanállási hálózatok. matematikai és szimulációs módszerek alkalmazása. Jellegzetes fix és mobil hálózati teljesítményelemzési problémák és megoldásuk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  • 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel,
  • az aláírás megszerzésének feltétele a 3. kis ZH megfelelt szintű teljesítése
  • a 3. kis ZH félévközi pótlása a 4. kis ZH-n

  A három legjobb kis ZH eredménye maximum 10-10 %-os (összesen 30 %) súllyal beleszámít a vizsgajegybe.

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám az összpontszám 70 %-a.

  c. Elővizsga: Az utolsó tanulmányi héten. Feltétele: az aláírás megelőző megszerzése.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  L. Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  M. Schwartz: Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis, Addison-Wesley, 1987.

  T. G. Robertazzi: Computer Networks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation, 2nd Edition, Springel- Verlag, 1994.

  Jereb L.-Telek M.: Sorbanállási modellek, ftp:\\ftp.hit.bme.hu\telek

  Győrfi L.-Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jereb László

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék