Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 28.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Informatika Szak

Infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4349   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Buttyán Levente

egyetemi docens

Híradástechnikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzs- és a szakirány oktatás tantárgyai.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A törzsoktatás tantárgyai.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése valós mérnöki feladatok megoldása által az infokommunikációs rendszerek biztonsága témakörben. A tárgy keretén belül a hallgatók egy vagy több komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, melynek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek (irodalmazás, rendszertervezés, részletes tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, a végleges megoldás elkészítése, tesztelése és dokumentálása), a részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. Értékelés az elvégzett félévi munka és a félévvégi beszámolók alapján.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hallgatók jelentkeznek a tanszék oktatói által meghirdetett témákra. A témák a tanszéki hirdető táblákon és az Interneten a Híradástechnikai Tanszék honlapján, az önállólabor téma alatt találhatók meg.

A jelentkezés az által történik, hogy a hallgató egyeztetés után elfogadja az oktató követelményeit, az oktató elfogadja a hallgatót és a hallgató a Neptunon és a tanszéki web-portálon jelentkezik.

Az önállólabor tevékenységet a konzultáló oktató ütemezi és osztályozza. Az önállólabor tevékenység szervezése során törekedni kell arra, hogy a mérnöki munka szinte minden fázisával megismerkedjenek a hallgatók.

A félév végén kötelező jelleggel szóban és írásban beszámolnak a munkájukról és az elért eredményekről.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

megfogalmazza a végrehajtandó feladatokat. A hallgató kötelessége, hogy a feladattervnek megfelelően elvégezze az abban szereplő feladatokat.

A hallgatók a félév utolsó hetében önállóan kis előadás keretében (max. 15 perc) ismertetik az önálló munka során elvégzett feladatokat és az elért eredményeket.

Ugyancsak a félév utolsó hetében a hallgatóknak be kell adni az önálló munka írásbeli összefoglalását minimum 5 oldal terjedelemben.

Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a konzulenssel egyeztetett gyakorisággal beszámol a munka előrehaladásáról.

A konzulens feladata, hogy azokról a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önállólaboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki- vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A félév elismeréséhez szükséges az önállólabort konzultáló oktató aláírása, amely megszerzésének követelményeit, a kitűzött feladatnak megfelelően az oktató határozza meg. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a kitűzött munka legalább elégséges szintű elvégzése, a szóbeli beszámoló megtartása és az írásbeli beszámoló elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

A félévvégi osztályzat három összetevőt tartalmaz:

  • a ténylegesen elvégzett önálló munka értékelése (érdemjegy: J1).
  • a félévvégi szóbeli beszámoló értékelése (érdemjegy: J2)
  • a félévvégi írásbeli beszámoló értékelése (érdemjegy: J3)

Az önállólabor érdemjegyét a következő összefüggéssel határozzuk meg:

0.5*J1 + 0.25*J2 + 0.25*J3, (kerekítve, ahol 0.5-ig lefele kerekítünk).

b. A vizsgaidőszakban:-

c. Elővizsga:-

11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőség nincs.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az önálló labor témához az irodalom elérési helyeit a konzultáló oktató határozza meg.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Buttyán Levente

egyetemi docens

Híradástechnikai Tanszék