Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Párhuzamos programozás

  A tantárgy angol neve: Parallel Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Számítógéprendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4070 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Filp András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Filp András

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás, Digitális technika, Informatika, Párhuzamos archiktektúrák

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Programozás, Párhuzamos architektúrák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az, hogy az egy- és többprocesszoros rendszerek párhuzamos programozása témakörben a hallgatók:

  - ismereteket szerezzenek az elméleti alapokról, ilyen rendszerek leírási és elemzési módjairól,

  - jártasságot szerezzenek a programtervezési és a gyakolati programkészítési módszerekben,

  - ismereteket szerezzenek a megvalósítási módokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A párhuzamosság megvalósításának elvi alapjai. A párhuzamos műveletek leírási és elemzési módszerei.

  Nyelvi lehetőségek az aszinkron és a szinkron párhuzamos programozáshoz. A kölcsönös kizárás leírási és megvalósítási módjai. Algoritmusok helyességének elemzése.

  Párhuzamos folyamatok szinkronizálása: szemaforok, feltételes kritikus szakaszok, feltételváltozók, monitorok.

  Üzenetátadási módszerek: ko-rutinok, kommunikáló párhuzamos folyamatok, elosztott folyamatok. Inter-process kommunikáció, távoli eljáráshívás.

  Megvalósítási módok, pl. Modula-2, Pascal Plus, Párhuzamos C, Ada, Occam. Szinkron párhuzamos architektúrák és nyelvi eszközök: HP FORTRAN, MPC.

  Tipikus algoritmusok párhuzamos rendszereken: rendezés, keresés, vektorműveletek, buffer-használat.

  Erőforrások párhuzamos kezelése. Holtpont-kezelés.

  Tranzakcókezelés és adatállományok párhuzamos elérése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 nagyzárthelyi, (a 8.-10. héten) melyet elégtelen eredmény vagy hiányzás esetén egy alkalommal lehet pótolni. 1 db programtervezési feladat 4.-12. hét.

  Vizsgára bocsátáshoz a NZH v. PZH elégséges megírása és a programtervezési feladat elfogadható szintű megoldása kell.

  b. A vizsgaidőszakban: A félév lezárásának módja: vizsga.

  Legkorábban 2 évvel előbb szerzett aláírást ill. vizsgát ismerünk el.A félév végi osztályzat megállapítása: 25% NZH, 25% programtervezési feladat, 50% vizsgadolgozat, de mindegyik legalább elégséges kell, hogy legyen. Kreditpontot az kap, aki a vizsgát legalább elégséges szinten teljesítette. A NZH a vizsgaidőszak első két hetében pótolható.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Pongor György: Párhuzamos programozás kézirat, http://www.hit.bme.hu/anonftp/pongor/pp/pp-jegyz.doc

  M. Ben-Ari: Principles of Concurrent Programming. Prentice-Hall, 1982.

  R.H. Perrott: Parallel Programming. Addison-Wesley, 1987

  Jean Bacon: Concurrent Systems. Addison-Wesley, 1993.

  dr. Kacsuk Péter, Ferenczi Szabolcs: Párhuzamos és konkurrens programozás soktranszputeres rendszereken. BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1993.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pongor György

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék