Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Képátviteli mérések laboratórium

  A tantárgy angol neve: Video Broadcasting Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4049 8. 0/0/2/f 3 3/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, és a "Képátviteli rendszerek" témakör.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, és a 7. szemeszter szakirány tantárgyai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során mérési feladatokat hajtanak végre és azokkal kapcsolatos gyakorlatokon vesznek részt.

  A félév első harmadában közös szakirány mérés előkészítésben vesznek részt, amelynek során néhány gyakorlati problémát részletesen tárgyalunk.

  Majd négy különböző mérést hajtanak végre. Ezekben a mérésekben elsajátítják az egyes célműszerek használatát, megismerkednek egy teljes képátviteli rendszer minősítésére alkalmas mérőjelekkel, azok alkalmazási fogásaival, míg a digitális képfeldolgozás legfontosabb elveit két számítógépes szimulációs mérés segítségével követhetik nyomon. A félév során két, a műsorszóráshoz szorosan kapcsolódó külső céget is meglátogatnak (pl. MTV, OMK, HBO).

  Az értékelés az elméleti felkészülés ellenőrzése, a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti felkészítés a következő tématerületeken:

  • PAL és NTSC QAM jel előállítás.
  • Az összetett videojelek spektrumának felépítése.
  • Videó szinkronizmus.
  • Spektrumanalizátor.

  Mérések végzése az alábbi címekkel és témakörökkel:

  • Video-4. Spektrum analizátoros videojel mérések I.
  • Video-5. Spektrum analizátoros videojel mérések II.
  • Video-6. Digitális képkódolási eljárások.
  • Video-7. MPEG videókódolás vizsgálata.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken történik, 2 órás gyakorlatok és 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A hallgatók közösen két órás szakirány gyakorlatokon vesznek részt. Ezek száma a félév során 4 – 5 közötti. Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 4 db. 4 órás mérésen vesznek részt. A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félév kezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell a 10 pontban megadott helyeken található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk. Osztályzás a bevezető előadások után írt zárthelyi, a mérések előtti ellenőrzés, a mérések során végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév elismeréséhez szükséges a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy megszerzése. A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok súlyozott és kerekített átlaga adja.

  A félév első harmadának elméleti felkészítése után a hallgatók ZH-t írnak. Ennek eredménye kétszeres szorzóval számít a laborgyakorlat eredményének kialakításában.

  Az egyes mérések kiértékelése a következőképpen történik:

  • a mérések előtt a felkészülést ellenőrizzük (érdemjegy: J1)
  • a mérést folyamatosan értékeljük a következő szempontok alapján (érdemjegy J2):
  1. műszerkezelés gyakorlati és elméleti fogásai,
  2. elméleti jártasság,
  3. probléma felvetés és megoldás
  • a mérési eredmények alapján (érdemjegy: J3),
  • minden mérés végén a mérőcsoport valamennyi tagja, külön-külön kap egy-egy, a mérési utasításban megtalálható mérési feladatot, amit a mérésvezető jelenlétében végre kell hajtania (érdemjegy: J4)

  Egyetlen mérés érdemjegyét a következő összefüggés segítségével számítjuk ki:

  , majd az eredményt 0,5-ig lefele kerekítjük (M).

  A laboratóriumi gyakorlat érdemjegyét a négy mérésre és a ZH-ra kapott jegy súlyozott és kerekített átlaga adja, a következők szerint:

  , (0,5-ig lefele kerekítünk).

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák. Ezek a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék