Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati architektúrák és rendszerek

  A tantárgy angol neve: Network Architectures and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4000 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Csaba Attila

  egyetemi tanár

  HIT

  Dallos György

  egyetemi docens

  HIT

  Jakab Tivadar

  egyetemi adjunktus

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a távközlési technológiákról és hálózatokról annak érdekében, hogy a média-kommunikációs rendszerekben és más területeken is az egyes hálózati megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok potenciális alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy az alapvető fogalmaktól indulva bemutatja a távközlő hálózatok megvalósításában meghatározó szerepet játszó funkciókat és architekturális megoldásokat, a különböző tipikus szolgáltatások és a felhasználóhoz eljuttatandó tartalmak (adat, beszéd, videó) alapján támasztott követelmények figyelembevételével. A tárgy általános, technológia-független megközelítésben ismerteti az alapvető megoldásokat, többek között az alábbi területeken:

  • kapcsolatfelépítés és az ehhez szükséges hívásfelépítő módszerek,
  • a kapcsolás és útvonalválasztás a hálózaton belül,
  • a hálózatvédelem,
  • a hálózatbiztonság,
  • az elvárt szolgáltatásminőség biztosítása.

  Erre alapozva kitérünk az egyes alapfunkciók konkrét szabványos technikai megoldásokon keresztül történő megvalósításaira.

  Ezt követően azt tárgyaljuk, hogyan valósulnak meg az alapvető funkciók konkrét hálózati rendszerekben. Összefoglaljuk a fizikai átvitel alapjait optikai és rádiós rendszerekben, és az egyes fő funkciók megvalósításait a felismerhető fejlődési tendenciák alapján meghatározó szerepűnek ítélt technológiákra illetve azok együttműködésére alapozva. Áttekintést adunk

  • a klasszikus és új generációs magánhálózati rendszertechnikákról (LAN, MAN),
  • a mai és az új generációs Internetről,
  • a nyilvános távközlés (vezetékes és mobil) rendszereiről,
  • a földfelszíni rádiós és műholdas műsortovábbító rendszerekről, külön figyelmet fordítva
  • a szélessávú hozzáférés technológiai és hálózati megoldásaira.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 kis ZH, követelmény: mindkettő megfelelt, a megfelelés szintje 60%.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, ezt követően a vizsgáztató szóbeli kérdéseket is feltehet

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek

  az utolsó tanulmányi héten

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom


  Az előadások PowerPoint anyaga, további magyar és angol nyelvű irodalom a tanszéki

  web-en.

  C. Szabó, I. Chlamtac, A. Gumaste: “Broadband Services”, John Wiley&Sons, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Csaba Attila

  egyetemi tanár

  HIT

  Jakab Tivadar

  egyetemi adjunktus

  HIT