Általános méréstechnikai laboratórium

A tantárgy angol neve: General Purpose Measurement Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Híradástechnika főszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI3038 6. 2/0/0/f 3 1/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során alapvetően mérési feladatokat hajtanak.

Az ismereteket laboratóriumi foglalkozásokon, elméleti bevezető és mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

Az értékelés az elméleti felkészülés ellenőrzése, laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elméleti felkészítés és mérések végzése az alábbi témakörökben.

  • NJ 1-2. Numerikus jelszintézis - összevont elméleti bevezető (HT)
  • NJ 3. Numerikus jelszintézis - laboratóriumi mérés (HT)
  • LAB. Tanszéki oktatói-kutatói laborok bemutatása (MHT és HT)
  • TÁP 1. Hasított mérővonalas csőtápvonal mérések (MHT)
  • TÁP 2. Komplex reflexiótényező mérés helyettesítéses módszerrel (MHT)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Híradástechnikai és a Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékeken történik, 2 órás évfolyam gyakorlatok és 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során a hallgatók közösen kétszer 2 órás szakirány elméleti összefoglaló gyakorlaton vesznek részt. Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 3 db. 4 órás mérésen vesznek részt. A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

A mérésekre készülni kell, a 10 pontban megadott helyeken található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az NJ-3-as mérésről annak elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet, a TÁP mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy - elektronikus formában készített - mérési beszámolót kell bemutatni.

Az osztályzás a bevezető előadáson írt zárthelyi, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

Az MHT-én végzet két mérés osztályzása a következők szerint történik:

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %–os teljesítése.

Az egyes mérések értékelése:

Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

Az osztályzatot javító tényezők:

Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

Az osztályzatot rontó tényező:

Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

A HT-én végzett mérés és a ZH kiértékelése a hagyományos módon történik.

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

A HT-éhez tartozó mérés útmutatója és oktatási segédlete az Interneten a következő címen érhető el: http://www.hit.bme.hu/people/papay/edu/num.htm.

Az MHT-hez tartozó mérési segédletek a MHT szerverén találhatók, vagy Interneten érhetők el. (bme-mht, h:\pub\edu\meres\lab_fl_6.sem\*.doc, vagy http://mht.bme.hu/? c-lenart).

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr. Lénárt Ferenc

tud. munkatárs

Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék