Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hírközléselmélet

  A tantárgy angol neve: Communication Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3036 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dallos György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dallos György

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Híradástechnika, Jelek- és rendszerek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a hang-, kép- és adatátvitelben használt alapvető modulációs és kódolási eljárásokkal, az átviteli csatorna hibáinak hatásával, valamint a forrás- és csatornakódolási módszerek elméleti alapjaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Valószínűségelméleti alapok áttekintése.

  (Különböző típusú és rendű valószínűségsűrűség és eloszlás függvények, valószínűségi változó, sztochasztikus folyamat, folyamatok osztályozása.)

  - Döntéselméleti alapok.

  (Általános hipotézisvizsgálat, Bayes típusú feladatok, döntés diszkrét zajos minták alapján, döntés folytonos megfigyelés alapján, döntés minősítése, optimális döntés.)

  - Folyamatok jellemzése, modellalkotás.

  (Energetikai jellemzés, spektrális sűrűség, eloszlás, spektrális folyamat, Gauss-féle modell, termikus zaj.)

  - Becslési eljárások.

  (Mérési problémák zajos körülmények között, lineáris becslési eljárások diszkrét minták alapján, optimális szűrő.)

  - Diszperzív csatorna hatása digitális jelátvitelre.

  - Mintavételezés elmélete illeszkedve a kép- és hangátviteli eljárásokhoz.

  - Analóg és digitális modulációs eljárások.

  (Átviteli csatorna hatása, zaj hatása.)

  - Elvi lehetőségek az információközlésben.

  (Forráskódolás és csatornakódolás elvi lehetőségei, Shannon tételek.)

  - Kódoláselméleti alapok.

  (Lineáris kódok, egy és több hibát javító kódok, bináris és nem bináris hibák.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, amelyeket feladatmegoldás színesít.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - a félév lezárásának módja: vizsga;

  - 1 nagy ZH, pót ZH nincs;

  - pótlási lehetőség a vizsga;

  b. A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli;

  - a vizsgaosztályzat kialakítása

  - az osztályzat 1/3 részben a ZH és 2/3 részben a vizsgából adódik.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  Tanszéki munkaközösség: Információ közlése és feldolgozása. Tankönyvkiadó. 1986.

  Dr. Ferenczy Pál: Hírközléselmélet. Tankönyvkiadó. 1972.

  Dr. Dallos György: Feladatgyűjtemény... BME Kiadó

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dallos György

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék