Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Electrical Measurements

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Fizikus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI0195 3. 2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Koller István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller István

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Kísérleti fizika I

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE131071" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hallgatók méréstechnikai ismereteinek megalapozása, a széleskörűen elterjedt digitális mérési módszerek megismertetése .

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Modellalkotás a méréstechnikában. Modellezés módszerei, folyamata. Példák villamos analógiák megalkotására, azok vizsgálati módszerei.

  Mérési módszerek. Közvetlen, közvetett összehasonlítás, differencia, helyettesítő és felcserélési módszer.

  A mérési folyamat. Jelátalakítók tipikus hibái.

  Az áram és feszültség mérése

  Nem integráló és integráló DC mérő, abszolút középérték , effektív érték mérése. Szelektív voltmérők. Vektor komponensek mérése.

  Mérőhálózatok. Asszimetrikus, szimmetrikus mérőhálózat és földelése. Mérőhálózatok zavarérzékenysége.

  Mérőhálózatok átviteli tulajdonságainak vizsgálata komplex átviteli függvénnyel. Bode diagram.

  Analóg oszcilloszkóp és spektrumanalizátor.

  Jel és rendszeranalízis gyors Fourier analizátorokkal.

  Fourier transzformációk áttekintése. Periódikus jel Fourier sora, Nem periódikus, egyszeri folyamat spektrélis jellemzése, Fourier sor, Fourier integrál kapcsolata, mintavételezett jel spektrális jellemzése, periódikus, mintavett jel spektrális jellemzése, DFS és DFT.

  Egycsatornás FFT analizátorok. Ablakfüggvények, átlagolás.

  Véletlen változó jelek spektrális jellemzése, stacioner, ergodikus folyamat spektrális teljesítménysűrűségének meghatározása.

  Kétcsatornás FFT analizátorok. Átviteli függvény meghatározási módszerek.

  Lineáris rendszerek átviteli jellemzőinek mérése MLS módszerrel.

  Mozgó felületek felületi sebességének mérése Lézer-Doppler elven. Bragg cella.

  Bepillantás a PC alapú méréstechnikába. ISA, illetve PCI alapú mérőrendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  A félév során a hallgatók egy nagyzárthelyit írnak. A félév végi aláíráshoz a zárthelyi legalább elégséges szintű (40%) teljesítése szükséges. A nagyzárthelyi pótlására szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk, órarendi órákon kívüli időpontban. Aki az aláírást bármely okból nem tudta megszerezni, a vizsgaidőszakban egy alkalommal (különeljárási díj befizetése mellett) vizsgazárthelyit írhat a vizsgára bocsáthatóság érdekében. Aki ezen az alkalmon sem felel meg, vizsgára nem bocsátható, azaz aláírást nem kap.

  A félév írásbeli és szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzéséhez minimum elégséges vizsgajegy szükséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Korányi - Nagy- Reguly: Méréstechnika, Egyetemi Jegyzet

  Zoltán István: Méréstechnika, Műegyetemi Kiadó, Bp. 1997

  Simonyi Ernő: Digitális szűrők, A digitális jelfeldolgozás alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1984.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller István

  Adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék