Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatique I.

  A tantárgy angol neve: Informatics I. (In French)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Valamennyi szak

  FRANCIA TAGOZAT

  Kötelező közös tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFOF013 1 1/0/2/f 3 1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kiss Bálint PhD

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Informatikai alapismeretek elsajátítása, adatfeldolgozási feladatok algoritmikus megoldási készségének megszerzése, a Pascal programozási nyelv megismerése az algoritmusok kódolása során.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy tematikája két nagyobb témakör köré csoportosítható:

  1. Informatikai alapfogalmak: a számítógép felépítése és működése, a Neumann elv, a technológiai fejlődés és az informatika kölcsönhatása, operációs rendszerek feladatai.
  2. Programozás és a Pascal programozási nyelv: szintaxisábra, folyamatábra, nyelvi elemek, változók, egyszerű és összetett adattípusok, ciklusok, elágazások, program szegmentálása, paraméterátadási mechanizmusok, a verem fogalma, a rekurzió fogalma, fájlműveletek, mutatók.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás: fogalmak ismertetése, tisztázása. Számítógépes laboratórium: programozási feladatok megoldása.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  1. Három, a gyakorlatokon megírt kis zárthelyi dolgozat
  2. Egy nagy zárthelyi dolgozat, legalább elégséges osztályzattal
  3. Beadhatónak minősülő házi feladat. Beszedésére a 13. oktatási héten kerül sor.
  4. Jelenlét a gyakorlatok legalább 70%-án.
  1. A vizsgaidőszakban: -
  2. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. A házi feladat beadásának pótlására a szorgalmi időszak végéig különeljárási díj befizetésével van lehetőség. A nagy zárthelyi dolgozat pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség. A nagy zárthelyi dolgozat pótlására a vizsgaidőszak harmadik hetéig egy alkalommal van lehetőség amennyiben a hallgató a szorgalmi időszakban beadta házi feladatát.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, legfeljebb három alkalommal a hallgatókkal egyeztetett időpontban. Egyik alkalom időtartama sem haladhatja meg a 90 percet.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bálint Kiss: Informatique I. Polycopié (Francia Tagozat)

  Pongor György : Szabványos Pascal programozás és algoritmusok. Reál, 1993.

  (egyéb anyagok még megtalálhatóak a tárgy honlapján: http://www.iit.bme.hu/~bkiss/eduFr.htm)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  45

  Félévközi készülés órákra

  10

  Néhány, a félév során használt program felhasználói ismereteinek önálló megszerzése.

  5

  Felkészülés zárthelyikre

  15

  Házi feladat elkészítése

  15

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kiss Bálint PhD

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  14 hetes tantárgyprogram

  Hét

  Ea/Gy

  Témakör

  1.

  1ó ea

  2ó gy

  Információ, adat, algoritmus, az informatika fejlődéstörténete, Neumann elvek.

  A személyi számítógép működtetése, a Windows XP operációs rendszer alapjai, a tárgy honlapja, az egyetemi informatikai infrastruktúra használata.

  2.

  1ó ea

  2ó gy

  Személyi számítógépek felépítése, működési elve, memória, processzor, busz, háttértár, számítógép generációk, fájlrendszer.

  A DOS operációs rendszer, a Turbo Pascal fejlesztő környezet használata.

  3.

  1ó ea

  2ó gy

  Programozási nyelvek, interpretált és fordított nyelvek, a Pascal alapjai, azonosítók, kulcsszavak

  A Pascal nyelvben használt adattípusok, konverziós lehetőségek.

  4.

  1ó ea

  2ó gy

  Ciklusszervezési lehetőségek a Pascalban : while, repeat, for, folyamatábra.

  Pascal utasítások, ciklusszervezés, elágazások, if és case utasítások.

  5.

  1ó ea

  2ó gy

  Egymásba ágyazott ciklusok, logikai kifejezések, Boole algebra, DeMorgan azonosságok.

  Egymásba ágyazott ciklusok.

  6.

  1ó ea

  2h gy

  Táblázatok, típusdeklaráció, karakterlánc típus.

  Táblázatok használata, típusdefiníció, műveletek táblázatokkal és karakterláncokkal.

  7.

  1ó ea

  2ó gy

  Programok szegmentálása, paraméterek, paraméterátadásai módszerek a Pascal-ban.

  Programok szegmentálása eljárások és függvények.

  8.

  1ó ea

  2ó gy

  Szegmentálás (folytatás feladatokkal), szintaxisábrák.

  Szegmentálás, példák.

  9.

  1ó ea

  2ó gy

  Rekordok, rekord típusú változók deklarálása, rekordokból álló táblázatok.

  Rekordok.

  10.

  1ó ea

  2ó gy

  Rekurzív algoritmusok.

  Rekurzív algoritmusok.

  11.

  1ó ea

  2ó gy

  Rendezés és keresés táblázatokban, lineáris keresés, buborékkeresés.

  Rendezés és keresés.

  12.

  1ó ea

  2ó gy

  Műveletek fájlokkal, bináris és szöveges állományok.

  Műveletek fájlokkal.

  13.

  1ó ea

  2ó gy

  Mutató típus, láncolt listák.

  Mutató típus, láncolt listák, keresés listákban.

  14.

  1ó ea

  2ó gy

  Az alfanumerikus képernyőkezelés a Pascalban.

  Az alfanumerikus képernyőkezelés a Pascalban.

  Horaire ŕ 14 semaines

  Semaine

  C/Tp

  Sujet

  1.

  1h c

  2h tp

  Information, donnée, algorithme, développement de l’informatique, principes de Neumann.

  Fonctionnement de l’ordinateur personnel, les bases de Windows XP, le page web du cours, utilisation de l’infrastructure informatique de l’université.

  2.

  1h c

  2h tp

  L’architecture et les principes de fonctionnement des ordinateurs personnels, mémoire, processeur, bus, unité de stockage de masse, générations des ordinateurs, systčme de fichiers.

  Le systčme d’exploitation DOS, l’environnement de développement intégré du Turbo Pascal, utilisation de son éditeur.

  3.

  1h c

  2h tp

  Langages de programmations, langages interprétés, langage compilés, les bases du Pascal : mots clés, identificateurs.

  Les types de données utilisés sous Pascal, méthodes de conversion.

  4.

  1h c

  2h tp

  Les boucles sous Pascal : while, repeat, for, la notion de l’ordinogramme.

  Utilisation des instructions Pascal : boucles, exécution conditionnelle.

  5.

  1h c

  2h tp

  Boucles imbriquées, expressions logiques, algčbre de Boole, identités DeMorgan.

  Boucles plus complexes (exercices).

  6.

  1h c

  2h tp

  Les tableaux, déclarations de type, les chaînes de caractčres.

  Utilisation des tableaux, utilisation des types, opérations avec les tableaux et avec les chaînes de caractčres.

  7.

  1h c

  2h tp

  Segmentation de programme, paramčtres, paramčtres formels et effectifs, mécanismes de passage de paramčtres sous Pascal.

  Segmentation de programmes, procédures et fonctions.

  8.

  1h c

  2h tp

  Segmentation (suite, exercices), diagrammes syntaxiques.

  Segmentation de programmes, exemples.

  9.

  1h c

  2h tp

  Enregistrements, déclaration des variables de type enregistrement, tableaux d’enregistrements.

  Enregistrements.

  10.

  1h c

  2h tp

  Algorithmes récursifs.

  Algorithmes récursifs.

  11.

  1h c

  2h tp

  Tri et recherche dans des tableaux, recherche linéaire et de bulle.

  Tri et recherche.

  12.

  1h c

  2h tp

  Opérations de fichiers, fichiers binaires et de texte.

  Opérations de fichiers.

  13.

  1h c

  2h tp

  Type pointeur, organisation de listes.

  Pointeurs, listes, recherche dans des listes.

  14.

  1h c

  2h tp

  Gestion d’écran en mode alphanumérique sous Pascal.

  Gestion d’écran en mode alphanumérique sous Pascal.