Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A UNIX rendszer felhasználói és fejlesztői felülete

  A tantárgy angol neve: User and Developer Interface of Unix

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. szeptember 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO9376 6,7,8,9 2/0/2/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szeberényi Imre

  docens

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • C/C++ Programozási ismeretek
  • Operációs rendszerek alapfogalmai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEVIAU9157", "JEGY", _) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a UNIX rendszerek felhasználó felületének olyan szintű megismertetése, hogy a hallgatók képesek legyenek a UNIX mint fejlesztői környezet hatékony alkalmazására. Számos olyan fejlesztői eszköz létezik a UNIX rendszerekben, melyek helyes alkalmazása igen hatékonyan segíti a programfejlesztői munkát. Ezen eszközökkel egyszerűen elvégezhetők ill. automatizálhatók egy alkalmazásszerver napi üzemeltetési feladatai is, mely feladatok meghatározása, megtervezése nem elhanyagolható tervezői feladat.

  A tárgy keretében a hallgatók programozási példákon keresztül megismerik a UNIX belső működési mechanizmusainak alapjait is, így pl. azokat a kommunikációs eszközöket, melyek elengedhetetlenek egy komplex informatikai rendszer kialakításában.

  Az elméleti órák keretében megismert elveket, eszközöket a hallgatók a laborgyakorlatokon ki is próbálhatják.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:

  Bevezetés. Történelmi áttekintés. Unix rendszer legfontosabb tulajdonságai. Bejelentkezés, session. Állományrendszer fő egységei, szerkezete. UNIX operációs rendszer védelmi rendszere. Az alapvető Unix parancsok (cd, ls, rm, mv, mkdir, man, cat, chmod, umask, passwd). Shell feladata, egy általánosan használt shell (pl. Bash) legfontosabb parancsainak megismerése.

  2. hét:

  Shellek szerepe. Fő tulajdonságai. Parancsok szerkezete. Legfontosabb környezeti változók jelentése, kényelmi beállítások. File- és paraméterhelyettesítés, I/O átirányítás, "here" dokumentum.

  3. hét:

  Szűrők és más segédprogramok jelentősége a UNIX-ban. Reguláris kifejezések. (sort, tee, tr, tail, head, sed, pr, grep, comm, cmp, diff, find, dd, dc, bc, file)

  4. hét:

  Szövegszerkesztők szerepe, jelentősége, történelmi fejlődése. Legfontosabb szerkesztő funkciók. Néhány alapvető parancs és fogás az ed, vi, sed programban.

  Sed, awk, perl programok bemutatása. Perl és más scriptek.

  5. hét:

  Shell programozás jelentősége és fő változatai. Shell változók. Vezérlési szerkezetek. Programozást segítő programok (test, expr). Egyszerű példák (telefon regiszter, ff, önkicsomagoló script, "helyesírás ellenőrző").

  6. hét:

  Processz kezelés. I/O átirányítás megvalósításának rendszerhívás szintű részletei (fork, exec, dup, pipe). Egyszerű script nyelv megvalósítása.

  7. hét:

  Processzek közötti kommunikáció (IPC). (Shared memory, semaphor, message queue, signal, socket).

  Szálak és processzek. Szinkronizációs eszközök.

  Egyszerű példaprogramok.

  8. hét:

  Make segédprogram szerepe, használata. Verzió követést segítő eszköz bevezetése, használata (sccs, rcs, cvs, svn). Egyszerű filter program írása, kipróbálása C, vagy C++ nyelven. (pl. ékezetes szövegből repülő ékezetes szöveg konvertálása és vissza).

  9. hét

  Hibakeresés, nyomkövetés eszközei (gdb, ddd). Futási idő analízis (profile). Dokumentáció készítés hagyományos és újabb eszközei (nroff, latex, Doxygen).

  10. hét

  Lex és yacc nyelvek alapjai. Saját parancsértelmező ötlete.

  11. hét

  Grafikus felület (X-window) programozásának alapjai. Window kezelők.

  12. hét

  Egyszerű programozási példák. Grafikus megjelenítés segédprogramjai (xfig, gnuplot).

  13. hét

  Konzultáció a házi feladatról, útmutatás a dokumentáció elkészítéséhez. Kiselőadások.

  14. hét

  Nagy házi feladatok bemutatása és beadása. Esetleges pótlások.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása kiscsoportos formában történik. Az előadások is laboratóriumban lesznek, így az elmondottak könnyen illusztrálhatók példákkal.

  Az elméleti és labor jellegű foglalkozások, feladatok gyakran egy-egy tanórán belül is váltják egymást az adott tananyagnak megfelelően.

  10. Követelmények a.) Zárthelyi:
  A szorgalmi időszakban előre bejelentett időpontokban legalább 4 db ellenőrző dolgozat, valamint a 12. vagy a 13. tanulmányi héten (előre egyeztetett időpontban) egy nagy zárthelyi megírására kerül sor.
  b.) Otthoni feladat:
  Legkésőbb a 8. héten kiadásra kerül a nagy házi feladat, melynek megoldását a szorgalmi időszak végéig kell bemutatni.
  c.) Aláírás:
  Csak az kaphat aláírást, aki nagy házi feladatát a kiírás szerint elkészítette, és bemutatta, valamint a nagy zárthelyit legalább elégséges szinten teljesítette.
  d.) Vizsga:
  A vizsga írásbeli.
  Akinek a legjobb 3 ellenőrző dolgozata átlagosan eléri a 85 %-os szintet és a nagy zárthelyi eredménye legalább jó, valamint a házi feladata kiváló minősítésű, megajánlott vizsgajegyet kaphat.
  11. Pótlási lehetőségek
  • A szorgalmi időszakban a sikertelen vagy meg nem írt nagy zárthelyi egyszer pótolható.
  • A pótlási héten a sikertelen nagy zárthelyi ismételten pótolható.
  • Az ellenőrző dolgozatok nem pótolhatók. Azok eredménye csak a jegymegajánlást befolyásolja.  

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] W. Richard Stevens

  Advanced Programming int the UNIX environment,

  Addison-Wesley, 1992

  [2] Szeberényi Imre, Ketler Iván, Szigeti Szabolcs:

  UNIX A rendszer használata,

  Budapest: PANEM, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szeberényi Imre

  docens

  IIT