Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalat és termelésirányítási laboratórium

  A tantárgy angol neve: Integrated Industrial and Enterprise Information Systems Lab

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirányú képzés

  Autonóm rendszerek információtechnológiája

  szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5305 9. 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  A mérések tematikáját kidolgozta:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Vámos Gábor (V1, V2)

  egyetemi tanársegéd

  IIT

  Dr. Nagy Ákos (V3, V4)

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Loványi István (I1,I2,I3,I4)

  egyetemi docens

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Valósidejű rendszerek és hálózatok
  • Integrált vállalat és termelésirányítási rendszerek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja a Valósidejű rendszerek és hálózatok illetve az Integrált vállalat és termelésirányítási rendszerek c. tárgyak tematikájához kapcsolódó gyakorlati ismeretek nyújtása. Egyes termelésinformatikai platformok bemutatásán alapuló mérések lebonyolítása meghívott ipari szakemberek közreműködésével történik. A labormunka két- illetve háromfős csoportokban folyik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Valósidejű rendszerek és hálózatok (V1)

  Bayes háló implementálása

  Az objektív és szubjektív valószínűségi értékbecslések kombinálására egzakt formalizmust nyújt a Bayes módszer, amelynek részletes tárgyalása a Valósidejű rendszerek és hálózatok tantárgy keretében megtörtént. A laborgyakorlat során a hallgatók a Hugin Expert szoftvert alkalmazzák a Bayes hálók implementálására. A részfeladatok az alábbiak:

  • a megjelölt problématér részletes specifikációját követően a Hugin Expert alkalmazásával egy max. 15 csomópontos Bayes háló implementálása szakértői tudásra támaszkodva (durva modell),
  • a létrehozott valószínűségi modell segítségével véletlen adatminták generálása,
  • a generált (szintetikus) adatok felhasználásával az eredeti Bayes háló újratanítása,

  Valósidejű rendszerek és hálózatok (V2)

  Specifikált problématér finommodelljének létrehozása

  A laborgyakorlat során a hallgatók a GeNIe szoftvert alkalmazásával ismerkednek meg. Feladat:

  • a specifikált problématér modelljének finomítása a GeNIe szoftver alkalmazásával (finomított modell),
  • következtetések levonása, az eredmények összevetése, értékelése,
  • a laborgyakorlatok során elvégzett munkafázisok dokumentálása

  A laborgyakorlat bemutatja, hogy a modell valószínűségi változóinak meghatározási módja hogyan válik ketté a tudásforrások objektív (megfelelő kísérleti tömeg statisztikai elemzése) és szubjektív (szakértői) megközelítési módja szerint. Az alkalmazási példát a roncsolásmentes ipari minőség-ellenőrzés területéről vesszük.

  Valósidejű rendszerek és hálózatok (V3, V4)

  A laborgyakorlat során a hallgatók elsajátítják a beágyazott rendszerek programozására használt egyik fejlesztői környezet, nevezetesen a Dynamic C használatát. A feladat időszerűségét az adja, hogy a beágyazott web szervert tartalmazó vezérlők piacán dinamikus fejlődés figyelhető meg az utóbbi években. A feladatok hardver bázisa a Rabbit Semiconductor cég Ethernet Core modulja, amely beágyazott web szervert és TCP/IP stack-et is tartalmaz. Az elvégzendő feladatok:

  (V3)

  Supervisor modul, valamint interface modul kifejlesztése érzékelők (pl. hőmérséklet, füst, mozgásdetektor, stb.) és beavatkozók illesztéséhez.

  (V4)

  ADSL és SNMP interface modul kifejlesztése távoli felügyelet, valamint rendszerfelügyeleti szoftverekhez (pl. TNG Unicenter, IBM Tivoli, HP OpenView) való illesztés céljából.

  Integrált vállalat és termelésirányítási rendszerek (I1)

  IVIR modul fejlesztése

  A laborgyakorlat során egy konkrét, moduláris felépítésű, integrált vállalatirányítási rendszer (IVIR) kapcsán a hallgatók megismerkednek e rendszerek struktúrájával, koncepciójával, az egyes alrendszerek (modulok, paraméterek, programok, adattáblák, tábla struktúrák, adattípusok, kódok, tárolt eljárások, stb.) felépítésével, a Fejlesztő rendszerek (FDS) tulajdonságaival, alkalmazhatóságával.

  Az irányított feladatmegoldások során a hallgatók gyakorlati ismereteket és készségeket gyűjtenek egy IVIR modul fejlesztése során felmerülő tipikus műszaki informatikusi feladatok megoldásával kapcsolatban.

  Integrált vállalat és termelésirányítási rendszerek (I2)

  IVIR bevezetési módszertan

  A laborgyakorlat során a hallgatók - gyakorlott ipari szakemberek segítségével - megismerkednek egy kiválasztott IVIR bevezetési módszertanával, a bevezetési projekt főbb dokumentumaival és tartalmukkal, a projekt termékeivel egy gyakorlati alkalmazás kapcsán (értékesítési vállalat logisztikai folyamatának lekezelése). A bevezetési módszertan bemutatása az alábbi főbb lépésekre bontva történik: Bemutatók, referencialátogatás, rövid helyzetfelmérés / Követelménykatalógus kialakítása, projektkalkuláció, szerződés / Projekt tervezés, projekt indítás / Telepítés, helyzetfelmérés (analízis) / Rendszer és folyamat tervezés, szervezés / Adatelőkészítés - oktatás / Próbafuttatás-próbaüzem / Átadás-átvétel / Utógondozás.

  Az irányított feladatmegoldások során a hallgatók gyakorlati ismereteket és készségeket gyűjtenek a bevezetés során felmerülő mérnöki feladatok megoldásával kapcsolatban.

  Integrált vállalat és termelésirányítási rendszerek (I3)

  LabVIEW - grafikus programozási nyelv alkalmazásai

  A LabVIEW strukturált grafikus programozási nyelv gyors, hatékony megoldást szolgáltat a folyamatközeli virtuális eszközök, prototípusok elkészítésére, multidimenzionális mérési adatok kiértékelésére. A labor során a hallgatók megismerkednek méréstechnika, automatizálás, robotika, termelésirányítás, ipari képfeldolgozás területéről vett alkalmazási típuspéldákkal. E példák fejlesztői dokumentációjából illetve a kiadott új feladatok specifikációjából kiindulva, csoportonként eltérő feladatok megoldását kezdik meg, a tevékenységi köröket a csoporton belül felosztva.

  Integrált vállalat és termelésirányítási rendszerek (I4)

  Termelésinformatikai feladatok megoldása LabVIEW környezetben

  Cél az előző mérés során kapott feladatok elvi megoldása, az egyedi munkák részeredményeinek integrálása és implementálása LabVIEW környezetben. Az egyes csoportok plenárisan bemutatják feladataikat, megoldásaikat, egyénenként értékelik a csoporton belüli tevékenységeket.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni. Az elvégzendő 6 mérés egy folyamatosan aktualizált készletből a félév elején kerül kiválasztásra. Az I1-I4 feladatok megoldása során - a technikai tartalom kifejtése mellett – a mérésvezetők ösztönzik és értékelik a vállalati IT projekt szerepek minél élethűbb “eljátszását” is.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja félévközi jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. - A félév lezárásához szükséges követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

  b) A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Távolmaradás esetén összesen 1 mérés pótolható a szorgalmi időszakban.

  Laboratóriumi mérés a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  mérések során

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki sokszorosított kiadványok, elektronikus formában terített anyagok: A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Loványi István

  egyetemi docens

  IIT