Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált vállalati és termelésirányítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: Integrated Industrial and Enterprise Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szakirányú képzés

  Autonóm rendszerek információtechnológiája

  szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5304 9. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Loványi István

  egyetemi docens

  IIT

  meghívott előadók

  szakterület képviselői

  független szakértői minőségben

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  ld. 7. pont

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ld. 7. pont

  7. A tantárgy célkitűzése

  Mivel a tárgy hallgatói már rendelkeznek az ipari robotika, mechatronika, automatizálás, informatika, telekommunikáció, 2D/3D képfeldolgozás és grafika, valósidejű rendszerek, alapvető ismereteivel, a már előzetesen megszerzett speciális ismeretek szinergiájára alapozva, azok kiegészítésével, elmélyítésével - egyben szélesebb spektrumú (kulcsszavak : projekt, rendszer) áttekintésével - kívánjuk elősegíteni egy termelésinformatikai rendszerintegrációs projektben tipikusan felmerülő, elsősorban műszaki informatikai ihletésű problémák megoldását. Fontosnak tartjuk, hogy az időtálló elméleti ismeretek elsajátítása mellett a hallgatók “testközelből” lássanak aktualizált ipari alkalmazási példákat, illetve hogy aktív részesei legyenek termelésinformatikai projekt szerepjátékoknak – részben a kapcsolódó tematikájú labortárgy keretében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés (1 előadás)

  Informatikus mérnököknek a termelési folyamatban betöltött tipikus szerepei, kompetencia körei. Termelésinformatikai terminológiák, témakörök rövid tartalmi kifejtése.

  IT projekt menedzsment (1 előadás)

  A technikai, gazdasági, humán, szervezési szempontok integrációja. IT Projekt menedzsment. Információs Rendszer állapotfelmérése. IR stratégiai tervezés. Rendszerintegráció. Projektütemezés (GANTT, PERT)

  Rendszerfejlesztési, projektvezetési módszertan (Summit-D, Prince). MS Project platform bemutatása.

  Diagnózis és döntés (2 előadás)

  Mérési adatok előfeldolgozása: kódolás, visszaállítás, szűrés. Adatok kiértékelése: korreláció, távolságmérték, szegmentálás, osztályozás. Mono-, multikritérium alapú döntéstámogató rendszerek.

  Vizuális érzékelés és döntés (2 előadás)

  Ipari látórendszerek integrálása CIM rendszerekbe (videó demó). 3D robot látórendszerek. Vizuális visszacsatolás. Távérzékelés és beavatkozás. Roncsolásmentes tesztelési eljárások – vizuális inspekció. Biometrikus azonosító rendszerek. Hálózati képfeldolgozás. Valósidejű ipari képfeldolgozó rendszerek. Célhardver. Ipari látórendszerek hibaanalízise. Tárgyak pozíciójának, orientációjának meghatározása. Alakfelismerés.

  Diszkrét események szimulációja (2 előadás)

  Diszkrét rendszermodell. Determinisztikus, sztochasztikus termelési folyamatok modellezése. Petri hálók. Markov folyamatok. Grafcet. CIM rendszerek matematikai modellje. Automatizált Termelési Rendszerek hierarchikus-moduláris modellje, valósidejű felügyelete és monitorozása.

  Folyamatközeli fizikai rendszerek általánosított modellje (2 előadás)

  Fizikai rendszerek analógiája. Dinamikus viselkedés jellemzése. Összetett rendszerek fenomenológikus leírása. Modellezés Bond gráfokkal. Definíciók. Paynter tetraéder. Kazualitás. Alkalmazási példák.

  Korszerű vállalati / termelési struktúrák (2 előadás)

  Vállalati működés modellezése. Döntési szintek. Rendszerméretezés. Termelési rendszerek tipológiája, modellezése, tervezése. Külső / belső anyag-, energia-, információáram. Logisztika. “Just-in time” stratégia. Termelési struktúrák (soros/párhuzamos, flowshop, jobshop, hibrid). Automatikus raktárak. CIM alrendszerek. Rugalmas gyártócellák.

  Ipari automatika rendszerek elemei (1 előadás)

  Programozható ipari automaták (PLC), NC gépek, beágyazott rendszerek. Intelligens érzékelők, beavatkozók, szabályozók.

  Robotizált rendszerek elemei (1 előadás)

  Környezet, biztonság, érzékelők, adatgyűjtés. Robotok integrálása munkaállomásokba. Intelligens robotok. Robotizált rendszerek globális viselkedése. Szinergiák mechatronikai rendszerekben.

  Kapcsolódó gyárlátogatás: Egy működő robotizált termelési rendszer megtekintése (jelenleg AUDI- Győr)

  Vállalati informatikai rendszerek (2 előadás)

  Digitális-, elosztott-, multimédia vállalatok információs rendszerének sajátosságai. Virtuális munkahely. Interoperabilitás. Portábilis rekordstruktúra. Kooperatív munka. Internet, Intranet, E-Business alkalmazások. Multimédia adatmodellek. Gigabyte-ok menedzselése, képek tömörítése és indexálása. Irodai kommunikációs platformok. Dokumentum menedzsment. Új ember-gép kapcsolatok. A “looking at people” probléma megoldásai, alkalmazásai.

  Termelésinformatikai rendszerek (3 előadás)

  Speciális ipari hálózatok, hardver elemek, normák és protokollok. LabVIEW grafikus fejlesztői környezet. Ipari adatok gyűjtése, analízise, megjelenítése. Kiterjesztés hálózati, multimédia alkalmazásokra. Példaprogramok. Elterjedt CAD platformok (CATIA, AutoCAD). Virtuális / gyors prototípus készítés. Manufacturing Executive Systems (MES). Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). E-gyártás, E-karbantartás.

  Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszerek (3 előadás)

  Vállalati, kormányzati, egészségügyi információs rendszerek sajátosságai. Ismertebb ERP/IVIR integrált vállalatirányítási információs rendszerek bemutatása (struktúra, koncepció, alkalmazás). VIR általános funkcionális moduljai. VIR rendszerek bevezetése nagyvállalati környezetben. Részletezett esettanulmány: SAP, Forrás SQL. Új modulok bevezetési módszertana.

  Kapcsolódó gyárlátogatás: Egy működő integrált vállalatirányítási rendszer megtekintése.

  Gyártási megbízhatóság, minőség (2 előadás)

  Terminológia, indikátorok. Megbízhatóság, rendelkezésre állás, biztonság. Karbantartás.

  Minőség definíciók. Minőség-tervezés / ellenőrzés / biztosítás. Vállalati konzekvenciák, lépések igazolása. Minőségellenőrzéstől a TQM-ig. Minőségbiztosítási rendszerek : ISO9000

  Informatikai biztonság elmélete és gyakorlata (4 előadás)

  Adatvédelem. Tűzfal rendszerek. Nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) rendszerek. Betörésvédelmi rendszerek (IDS, vulnerability teszt megoldások). Intelligens kártya rendszerek technológiája és alkalmazása. Adatvédelem vízjelezéssel, szteganográfiai alkalmazások

  Rendszermenedzsment, elterjedt rendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy törzsanyaga előadásokon kerül ismertetésre, melyet a tanszéki sokszorosított kiadványok, az elektronikus formában terített PPT prezentációk, számítógépes bemutatók valamint azok előadó általi interpretációja alapján lehet elsajátítani.

  Konkrét platformok, alkalmazások bemutatása részben meghívott ipari szakemberek közreműködésével történik.

  A félév során igény és lehetőség szerint sor kerül fakultatív gyárlátogatásokra.

  A házifeladat a tárgy célkitűzéseinek megvalósításában központi szerepet játszik. Maximum 3 fős hallgatói csoportok (“ajánlattevő cégek”) ugyanazt a feladatot kapják. A megoldás egy évről-évre változó termelésinformatikai tárgyú tenderfelhívás előre megadott szigorú szcenáriója szerint zajlik. A választott elvi technikai megoldás, a megoldás működőképességét igazoló demó implementáció, a kiírás szerinti egyéb elvárt eredménykötelmek nyilvános közös ajánlattétel formájában kerülnek bemutatásra és elbírálásra. A csoportok egymással versenyeznek, de bármilyen “legális piaci stratégia” megengedett. A kiértékelő bizottságban a hallgatók is résztvesznek – előre megadott játékszabályok szerint.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat és zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: az utolsó oktatási héten lehetőséget biztosítunk
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakban nem pótolható. A zárthelyi pótlására a TVSZ szerint van lehetőség

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladat elkészítéséhez a feladatkiírásban rögzített feltételek szerinti módon és alkalommal, valamint minden vizsga előtt előzetes bejelentkezés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki sokszorosított kiadványok, elektronikus formában terített anyagok (PPT prezentációk)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  05

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Loványi István

  docens

  IIT