Laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Biomedical Measurements)

Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 4.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Orvosbiológiai technika

mellékszakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO5132 9 2/0/0/f 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Benyó Zoltán

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Kovács Leventeegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika
Szlávecz Ákostud. segédmunkatárs Irányítástechnika és Informatika
Fördős GergelyPhD hallgató Irányítástechnika és Informatika
Sódor BálintPhD hallgatóIrányítástechnika és Informatika
Farkas UzonkabiomérnökIrányítástechnika és Informatika
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Rendszerélettani alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Rendszerélettani alapismeretek

7. A tantárgy célkitűzése

Élettani folyamatok méréses meghatározása, szimulációja, identiifkácója

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy során 6 mérést végeznek a hallgatók az Irányításechnika és Informatika Tanszéken.

A mérések tematikája:

1. Folyamatidentifikáció

2. Folyamatszimuláció

3. Halláskárosodás elemzés

4. EEG jelfeldolgozás

5. Ultrahang echokardiográfia

6. Polysomnográfiás felvételek kiértékelése

7. Vércukormérés, bemutató mérés, felkért előadó

A mérési útmutatók az előadáson kiosztásra kerülnek, illetve az Egészségügyi Mérnökképzés honlapján (bio.iit.bme.hu) megtalálhatók.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlatok az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken a külön előírt ütemezés szerint történnek.

10. Követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A jelenlétet a mérésvezetők ellenőrzik és dokumentálják.

A hallgatók minden mérésre (a mérésre történt felkészülés, a mérésen végzett munka és a beadott jegyzőkönyv átlagaként) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló lebonyolításához szükséges mértékben fekészüljön, a mérést hiánytalanul elvégezze, illetve a mérések eredményéről világos, áttekinthető és a mérés reprodukálthatóságát biztosító jegyzőkönyvet készítsen. A kapott osztályzatok nem javíthatók.

Igazolt hiányzás esetén az igazolást be kell mutatni az elmulasztott mérés mérésvezetőjének, és tőle kérni a lehetséges pótlás időpontját.

A mérések a szorgalmi időszak utolsó napjáig pótolhatók, a vizsgaidőszakban pótlási lehetőséget nem biztosítunk. Az azonos mérési feladatot végző hallgatók (mérőcsoport) közösen készítik a jegyzőkönyvet. Az elkészült jegyzőkönyvet a mérésvezető a mérés végén láttamozza, a teljes jegyzőkönyvet a mérést követő héten a mérés időpontjáig kell beadni (az utolsó mérésnél legfeljebb a szorgalmi időszak utolsó napján) a mérésvezetőnél. Aki a beadási határidőt elkési, a jegyzőkönyvre elégtelen osztályzatot kap. Aki a jegyzőkönyv baadását a szorgalmi időszak végéig elmulasztja, félévi jegyet nem kaphat. A szorgalmli időszak után pótlási lehetőség nincs.

A félév során a hallgatónak maximum 2 mérés pótlására van lehetősége, az illetékes mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

A félévi jegy megadásához szükséges követelmény, hogy a hallgatót az összes mérést elvégezze, és ezekről a mérési jegyzőkönyvet leadja, valamlnt a kaiadott mérési útmutatókat visszaadja.

A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga (51 századtól felfelé kerekítve). Az így megállapított jegy nem javítható.

Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint annak kiegészítései irányadók.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérőcsoportok megkapják a mérési útmutatókat. Ezek tartalmazzák a mérés elvégzéséhez szükséges elméleti alapokat is, illetve az irodalmak hivatkozásait.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Benyó Zoltán

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Kovács Leventeegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika