Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mesterséges intelligencia laboratórium

  A tantárgy angol neve: Artificial Intelligence Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai Szakirány

  Választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO5017 9. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Irányításelmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja egyrészt a korszerű mesterséges intelligencia eszközök (fuzzy, neurális és genetikus algoritmusok) alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a rendszermodellezésben és az intelligens irányító rendszerekben, másrészt a magas szintű folyamatvizualizálás grafikus eszközeinek és egy konkrét grafikus folyamatvizualizáló nyelvnek a megismerése és alkalmazása irányítási feladatok megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I1. Fuzzy elvű irányítások:

  A MATLAB Fuzzy Systems Toolbox megismerése. A fuzzy rendszerek felépítésének és következtetési algoritmusainak megismerése. Fuzzy elvű PD, PI és PID irányítások implementálása és stabilitásvizsgálata. Determinisztikus robotirányítás paramétereinek hangolása fölérendelt fuzzy szakértővel.

  I2. Genetikus algoritmusok:

  A Genetic Algorithms Toolbox megismerése. Egypopulációs és multipopulációs genetikus algoritmusok felépítésének, szelekciós és visszahelyettesítési módszereinek és genetikus operátorainak megismerése. Optimalizálási feladatok megoldása genetikus algoritmussal. Irányítási rendszer optimalizálása genetikus algoritmussal.

  I3. Adaptív fuzzy rendszermodellezés és irányítás:

  Nulladrendű és elsőrendű Sugeno típusú fuzzy rendszerek megismerése. Rendszer identifikáció fuzzy módszerekkel, tanítás, klaszterezés és automatikus szabályfelvétel. Indirekt (modellre alapozott) és direkt (közvetlen), 1. típusú (paraméterekben lineáris) és 2. típusú (paraméterekben nemlineáris) fuzzy adaptív szabályozások és az azokat megvalósító AFC toolbox grafikus user felületének megismerése. Nemlineáris rendszerek fuzzy adaptív irányítása az AFC toolbox felhasználásával. Diszkrétidejű nemlineáris rendszer identifikációja, szubtraktív klaszterezés, ANFIS.

  I4. Egyéni feladat:

  Nemlineáris rendszerről felvett regisztátum alapján nemlineáris modell meghatározása neuro-fuzzy identifikációval.

  I5. QNX valósidejű operációs rendszer:

  Valósidejű információcsere és üzenetforgalom problémák megoldásának vizsgálata a QNX szolgáltatásainak felhasználásával.

  I6. Magassszintű folyamatvizualizáló nyelv (FIX):

  Az Intellution FIX blokkorientált grafikus folyamatvizualizáló nyelv megismerése. A listák és grafikus objektumok kezelésének megismerése és begyakorlása. Liftvezérlés tervezése és leírása FIX nyelven, tesztelés és verifikálás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék és a Hallgatói Számítógép Központ laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév lezárásának módja félévközi jegy.

  6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható a szorgalmi időszakban.

  Az a hallgató, aki a mérésre készületlenül jön (beleértve az előzetes feladat kérést azoknál a méréseknél, ahol ez elő van írva) illetve igazolatlanul távol marad, a mérésre elégtelen osztályzatot kap, de pótlási kerete erejéig a mérést különeljárási díj befizetése mellett köteles pótolni.

  A teljes jegyzőkönyvet a mérést követő héten a mérés időpontjáig kell beadni (az utolsó mérésnél legfeljebb a szorgalmi időszak utolsó napján) a mérésvezetőnél. Aki a beadási határidőt lekési, a jegyzőkönyvre elégtelen osztályzatot kap. Aki a jegyzőkönyv beadását a szorgalmi időszak végéig elmulasztja, félévközi jegyet nem kaphat. A szorgalmi időszak után pótlási lehetőség nincs.

  A félév lezárásához szükség követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során a hallgatóknak maximum 2 mérés pótlására van lehetősége a fenti feltételek betartása mellett, az illetékes mérésvezetővel egyeztetett időpontban. A mérések a szorgalmi időszak utolsó napjáig pótolhatók különeljárási díj befizetése mellett. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a mérésvezetővel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  28

  Félkészülés mérésekre

  40

  Mérési jegyzőkönyv készítése

  22

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika