Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Háromdimenziós látás és virtuális valóság

  A tantárgy angol neve: 3D Vision and Virtual Reality

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4365 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajta László

  egyetemi adjunktus

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Képfeldolgozás és számítógépes grafikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez ajánlott a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika c. tárgy (vifo4351) abszolválása.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű számítógépes képfeldolgozási ismeretek készségszintű elsajátítása, a távfelügyelt autonóm ipari folyamatok kezelésében kulcsszerepet játszó virtuális technikák megismerése, a háromdimenziós képi információk feldolgozásának speciális technikái.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét
  2. Az emberi látás működése, háromdimenziós érzékelés. A térérzet komponensei, a monokuláris és binokuláris érzékelés alapjai. A képfüggvények fogalma, matematikai tulajdonságai. A térbeli látvány leképzésének matematikai modellje. Koordináta transzformációk, kamera modellek.

  3. hét
  4. A fényérzékelés alapvető mértékegységei az SI rendszerben. Az érzékelés problémája, dinamika tartomány, optikai zajok. Alapvető érzékelő eszközök: PSD, CCD érzékelők. A térérzékelésre alkalmas eszközök csoportosítása. Aktív és passzív rendszerek. A sztereo látás alapjai. Strukturált fényes letapogató rendszerek

  5. hét
  6. A képi információ feldolgozásának alapjai. Bináris képek feldolgozása. Geometriai tulajdonságok mérése. A valósidejű realizáció kérdései. Alkalmazási példák. Topológiai tulajdonságok analízise. Additív halmaz tulajdonságmérték fogalma. Euler-szám fogalma, alkalmazása. Alkalmazási példák.

  7. hét
  8. A képek előkészítő feldolgozása. Tér-transzformációk. Fourier transzformáció (ismétlés). Mintavételezés, kvantálás hatása. Egyéb tér-transzformációk. Hisztogram transzformációk. Szűrések a tér és a frekvenciatartományban

  9. hét
  10. Képek szegmentálása. Szegmentálás matematikai modellje. Szintek hasonlóságán alapuló szegmentálás. Gyors változásokon alapuló szegmentálási eljárások. A Hough transzformáció. Mozgásalapú szegmentálás. Alkalmazási példák.

  11. hét
  12. Az intenzitás és a távolságadatok közötti összefüggés. A reflexiós modellek szerepe a képértelmezésben. A volumetrikus és texturális adatbázis fogalma. Kontúrok csoportosítása. Kontúr attribútumok. Waltz féle szűkítési tétel. Kontúrok keresése, verifikációja.

  13. hét.
  14. Haralick féle topografikus osztályozás. A felületek leírásának matematikai módszerei. Hesse féle normálalak, Hesse mátrix. A sajátvektorok és sajátértékek interpretálása. Zárthelyi

  15. hét
  16. Felület típusok, és azok meghatározása. Felület attribútumok. A felületek meghatározási módszerei. Az eredmények verifikálása. Komponensek. Az objektumok komponensekre bontásának módszerei. Algoritmus a komponenshatárok meghatározására.

  17. hét
  18. Objektumfelismerés a hierarchikus adatbázis alapján. Reverse engineering feladatok. Alkalmazási példák.

   Három dimenziós látás szerepe a robotikában. Mobilis robotok navigációs kérdései. Navigációs szenzorok. Távolságmérésen alapuló navigáció. Mozgás alapú sztereo látás szerepe, és matematikai modellje.

  19. hét
  20. Ismeretlen környezet szenzorbázisú térképezési módszerei. A környezeti adatbázis tárolási lehetőségei. Térképalapú navigáció. Trajektóriakövetési módszerek. Hibamező, hibamező analízis. Akadálykerülési stratégiák. A látószenzorok, mint biztonsági szenzorok.

  21. hét
  22. A virtuális valóság és a robotika kapcsolata. Telerobotika, mint szabályozástechnikai probléma. Képtömőrítési eljárások telerobotikai alkalmazása. Aktív látás fogalma. Három dimenziós aktív látás eszközei. Az aktív látás alkalmazása a telerobotikában.

  23. hét
  24. VRML nyelv története, specifikációja, alkalmazása, alkalmazási példák. A VRML alkalmazása telerobotikában. Szenzoradatok csatolása a telerobotikai rendszerekbe.

  25. hét
  26. Képtömörítési eljárások. Matematikai alapok. Valósidejű rendszerek. Mozgóképek tömörítési eljárásai. A képtömörítés és az aktív látás kapcsolata.

  27. hét

  Esettanulmányok a háromdimenziós látás és a telerobotika témaköréből. Mars Pathfinder analízise. Teleoperáció sebészrobottal. Mobil plattform reaktor primerkör karbantartására. Robotfoci bajnokság. Robotrepülő navigációs rendszere. Repülőgépek alak deformációjának vizsgálata. A várható fejlődési irányzatok vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy ismeretanyaga előadásokon kerül ismertetésre. Az előadásokra az előadó slide-okat készít, mely a félév során a //momic.iit.bme.hu címről letölthető. A tárgy ismeretanyaga a slide-ok felhasználásával és az előadásokon elhangzó lényegkiemelések, magyarázatok segítségével sajátítható el.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  házi feladat és zárthelyi

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. a vizsga írásbeli.

  3. Elővizsga:

  Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakban nem pótolható. A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladat elkészítéséhez egy alkalommal, valamint minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki sokszorosított kiadványok, PowerPoint prezentációk

  Gonzales: Digital Picture Processing. Addison-Wesley, ISBN 0-201-50803-6

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajta László

  egyetemi adjunktus

  IIT