Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépi látás

  A tantárgy angol neve: Computer Vision

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatika Szak

  Intelligens robotok alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4275 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Nagy Ákos

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű méréstechnika egyik legfontosabb eszközének, az optikai mérőeszközök jelfeldolgozási kérdéseinek megismerése, az intelligens képfeldolgozó rendszerekben történő felhasználhatóság analízise, a kapcsolódó matematikai apparátus tárgyalása, a digitális képfeldolgozás alapvető hardver és szoftver elemeinek ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: A számítógépes látás fogalmai, definíciók. Emberi látás alapjai. Gépi látás feladatai. Digitális, analóg, optikai képfeldolgozás összehasonlítása.

  Optoelektronikai eszközök: Alapfogalmak. Fénytechnikai mértékegységek. Inkoherens és koherens fényforrások. Optoérzékelők, CCD érzékelők, PSD érzékelők.

  Koordinátageometriai alapok. Geometriai transzformációk. Kameramodellek: Pin-hole modell. A perspektív leképzés transzformációs modellje.

  Megvilágítás, optika, érzékelő, elektronika torzításainak modellezése. Árnyalási modellek. A térbeli érzékelés lehetősége monokuláris látással.

  A képek matematikai leírása. A képfüggvények tulajdonságai. Tértranszformációk szerepe a képfeldolgozásban. 2D Fourier transzformáció tulajdonságai, képi ábrázolása, interpretálása.

  Digitális kép matematikai reprezentációja: Mintavételezés, kvantálás.

  Egyszerű képfeldolgozási esettanulmányok: Bináris képek feldolgozása: Egyszerű geometriai tulajdonságok (terület, hely, orientáció), vetületek. Topológiai tulajdonságok.

  Képek javításának módszerei. Pontszerű lokális és globális műveletek. Hisztogram analízis, skálázások, hisztogram transzformációk. Geometriai torzítás kompenzáció.

  A képek szűrése a tér- és frekvenciatartományban. Konvolúció, mint szűrés. Alul- és felüláteresztő szűrők realizálása. Nemlineáris szűrők.

  Szegmentálás. Régiók, struktúrák, geometriai jellemzők reprezentációja. Szinteken alapuló módszerek. Küszöbözés, régiónövelés, szeletelés és növesztés. Nagyfrekvenciás analízis: kontúrdetektálás, kontúrkövetés. Hough transzformáció.

  Morfológia a képfeldolgozásban: Morfológiai nyitás és zárás. Kiterjesztés gradált képekre. Kép-előfeldolgozás morfológiai elven.

  Textúra-analízis: Textúra taxonómia. Statisztikai analízis, autókorreláció, különbségi hisztogram, co-occurence mátrix. Fraktálanalízis. Szintaktikus analízis. Hierarchikus textúrák leírása.

  Mozgás analízis: Differenciális módszerek. Globális / lokális optikai áramláson alapuló eljárások. Bázispontok követése. Mozgásdetektálás tér és frekvencia tartományban.

  Lényegkiemelés: Tulajdonságtér és tulajdonságvektor. Invariáns alak / textúra jellemzők. Kontúros képek Fourier transzformációja, alakegyütthatók. Sajátságvektorok típusai. Dimenziócsökkentés. Lényegtömörítés célfüggvény alapján. A döntési feladat megfogalmazása.

  Osztályozás: Alakfelismerés és leírás. Determinisztikus, statisztikus módszerek. Strukturális, szintaktikus módszerek. Döntési felület meghatározása a tulajdonságtérben. Osztályozás neurális hálózatokkal. Alapvető osztályozási módszerek matematikai alapjai (legközelebbi szomszéd, legközelebbi centrum, Bayes, korrelációs algoritmusok). Tartalom szerinti keresés képi adatbázisokban.

  Képkódolás: Redundancia, kompressziós ráta definíciók, információelméleti alapok. Analóg / digitális, veszteséges / veszteségmentes módszerek áttekintése. Álló- és mozgóképek kompressziója és dekompressziója. Diszkrét transzformációk alkalmazhatósága. Prediktív algoritmusok. Vektor kvantálás. Fraktális kompresszió. Hierarchikus és progresszív kompresszió. Szabványok (MPEG, JPEG verziók, stb.). Kompressziós módszerek összehasonlítása. Intelligens képtömörítés négyszintű modellje.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és alkalmazási esettanulmányok.

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja: aláírás. Az aláírás megszerzésének feltétele:

  elfogadott nagy házifeladat (vizsgaidőszakban nem pótolható)

  sikeresen megírt zárthelyi

  b) Vizsgaidőszakban:

  - A vizsga írásbeli.

  c) a tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele az aláírás és a sikeres vizsga

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki sokszorosított kiadványok.

  Haralick, R.M.: Computer and Robot Vision I-II, Addison-Wesley Pub Co; ISBN: 0201569434

  Gonzales, R.C.: Digital Image Processing, Addison-Wesley Pub Co; ISBN: 0201508036

  Álló Géza: Digitális képfeldolgozás alapproblémái: Akadémiai Kiadó

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Loványi István

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Nagy Ákos

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Vajta László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika