Biometria

A tantárgy angol neve: Biometrics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Orvosbiológiai technika

Mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO4177 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Benyó Zoltán

Egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Telegdi László

Tudományos főmunkatárs

Központi Statisztikai Hivatal

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Méréselmélet, differenciálgeometria, matematikai statisztika, algoritmus elmélet,

számítógépek programozása és fiziológiai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

--

7. A tantárgy célkitűzése

Rendszerszemléletű ismeretanyagot adni az élettani folyamatok méréses vizsgálatához. Bemutatni a diagnosztikai és kisérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének elméleti módszereit és azok számítógépes realizációját.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A fiziológiai méréselmélet alapfogalmai (kisérlettervezés, megfigyelés, kiértékelés, ellenőrzés, modellalkotás, stb.),

2. Jelek alapvető leírási módjai (folytonos, diszkrét, sztochasztikus),

3. Fiziológiai folyamatoknál a mérési eljárások tervezése (becslési és döntési eljárások, stb.),

4. Szűréselmélet és alkalmazása. Szűrési algoritmusok és azok számítógép realizációja,

5. Mérési adatok feldolgozásának alapvető módszerei,dd

5.1 Leíró statisztika alapfogalmai,

5.2 Sokaság és minta, a statisztikai következtetés alapjai

5.3 Varianciaanalízis,

5.4 Főkomponens és faktoranalízis,

5.6 Kanonikus-és korrelációanalízis, korrespondenciaanalízis,

5.7 Klaszter-és diszkriminanciaanalízis,

5.8 Többdimenziós skálázás,

5.9 Számítógépes statisztikai programcsomagok,

6. Kompartment (rekesz) analízis matematikai alapjai,

6.1 Élettani folyamatok leírása kompartment-analízis segítségével,

6.2 Zárt-és nyitott rendszerek leírása. Különböző kapcsolatok (soros, párhuzamos, vegyes) leírása,

6.3 Inhomogenitás,

7. Kompartment analízis alkalazástechnikája. Példák,

8. Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk,

9. Inverz probléma vizsgálata,

9.1 Paraméterbecslés és folyamatidentifikáció. Különböző megoldási elvek ismertetése,

9.2 Élettani folyamatok identifikációja. Néhány tipikus alkalmazás,

9.3 Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk,

10. Esettanulmányok ismertetése.

Az elméleti előadásokkal párhuzamosan számítógépes laboratótiumi gyakorlatokat tervezünk az ismeretanyag jobb megértése és az orvosi gyakorlatban való alkalmazás elősegítése érdekében.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy előadásokat és számítógépes laboratóriumi bemutatókat tartalmaz. A hallgatók félév elején egy nagyfeladatot kapnak egyénenként, ezt a félév végéig kell elkészíteniük. A feladat témája az elméleti ismeretanyag gyakorlati alkalmazását tűzte ki célul és a vizsgajegy szerves részét képezi.

10. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

1 db. házi feladat

Az aláírás feltétele a nagy ZH eredményes megírása.

A félévközi követelmény pótlása a TVSZ. szerint.

b) Vizsgaidőszakban:

írásbeli vizsga

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témának bő irodalma van, ezt a hallgatókkal a félév elején fogjuk közölni.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Benyó Zoltán

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Telegdi László

tud. főmunkatárs

Központi Statisztikai Hivatal

dr. Villányi Imre

tud. munkatárs

Irányítástechnika és Informatika