Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4058 8 6/0/0/f 8 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A választott témától függően a törzs,- illetve a főszakirány tárgyaira.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A főszakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

  Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát

  - megfelelő előrehaladás esetén – diplomaterv keretében, vagy doktorandusz témaként is hasznosítani tudja.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A két féléves tárgy témaválasztását célszerű több szempontból, jól átgondolni, hiszen a tárgyon túlmutató hatása lehet. A Tanszék már a tárgyfelvételt megelőző félév szorgalmi időszakában segítséget biztosit a témaválasztáshoz tájékoztatók tartásával, korábbi és aktuális témák kiírásainak, befejezett munkák tartalmi összefoglalóinak közreadásával. Az előzetesen felkínált témakiírásokat - melyek tartalmazzák az elvégzendő munka főbb irányait – tanulmányozni lehet a Tanszék honlapján, meg lehet keresni a konzulenst további információ szerzése céljából. Témát választani a megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig célszerű, de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig kell.
  • A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése, tesztelés, dokumentálás.
  • A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni és beadni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalót.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kiscsoportos foglalkozás keretében (maximum 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató közös munkája esetén mindenki egyéni teljesítményének értékelhetőnek kell lenni. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet Tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, berendezések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

  A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete mellett kell végezni.

  A félév végén a hallgatóknak írásos beszámolót kell készíteni a félév során végzett tevékenységről. A beszámolónak tartalmazni kell az elkészült hardver, illetve szoftver dokumentációját is. A közös munkán dolgozó hallgatók közös beszámolót készíthetnek, de a leírás alapján elbírálható legyen az egyéni munka. A szövegszerkesztővel készült írásos anyag javasolt terjedelme 10 oldal.

  El kell készíteni a végzett munka fél oldalas tartalmi összefoglalóját magyar és angol nyelven is olyan igénnyel, hogy az felkerül a Tanszék honlapjára.

  10. Követelmények

  A félévközi jegy és aláírás megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

  A félévközi osztályzatot a témavezető határozza meg, de szükséges feltétel az írásos anyagok

  beadása.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető útmutatása illetve irodalomkutatás alapján.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Kuti László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika