Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépi látás

  A tantárgy angol neve: Computer Vision

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai főszakirány

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4054 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Loványi István

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Vajta László

  egyetemi docens

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű méréstechnika egyik legfontosabb eszközének, az optikai mérőeszközök jelfeldolgozási kérdéseinek megismerése, az intelligens képfeldolgozó rendszerekben történő felhasználhatóság analízise, a kapcsolódó matematikai apparátus tárgyalása, a digitális képfeldolgozás alapvető hardver és szoftver elemeinek ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: A számítógépes látás fogalmai, definíciók. Emberi látás alapjai. A térbeli érzékelés lehetősége monokuláris látással.

  Optoelektronikai eszközök: Alapfogalmak. Fénytechnikai mértékegységek. Optoérzékelők, CCD érzékelők, PSD érzékelők.

  Korszerű képmegjelenítő eszközök. LCD és plazma kijelzők, projektorok. Lentikuláris megjelenítők.

  Koordinátageometriai alapok. Geometriai transzformációk. Kameramodellek: Pin-hole modell. A perspektív leképzés transzformációs modellje. Kalibráció.

  Megvilágítás, optika, érzékelő modellezése. Árnyalási modellek.

  A képek matematikai leírása. A képfüggvények tulajdonságai. Tértranszformációk szerepe a képfeldolgozásban. 2D Fourier transzformáció tulajdonságai, képi ábrázolása, interpretálása.

  Digitális kép matematikai reprezentációja: Mintavételezés, kvantálás.

  Egyszerű képfeldolgozási esettanulmányok: Bináris képek feldolgozása: Egyszerű geometriai tulajdonságok (terület, hely, orientáció), vetületek. Topológiai tulajdonságok.

  Képek javításának módszerei. Pontszerű lokális és globális műveletek. Hisztogram analízis, skálázások, hisztogram transzformációk. Példa a képek javítására: archív felvételek digitalizálása

  A képek szűrése a tér- és frekvenciatartományban. Konvolúció, mint szűrés. Alul- és felüláteresztő szűrők realizálása. Nemlineáris szűrők.

  Szegmentálás. Régiók, struktúrák, geometriai jellemzők reprezentációja. Szinteken alapuló módszerek. Küszöbözés, régió növelés, szeletelés és növesztés. Nagyfrekvenciás analízis: kontúrdetektálás, kontúrkövetés. Hough transzformáció.

  Képjellemzők detektálása: Makro- és mikrojellemzők mérése, Lokális/globális jellemzők meghatározása konvolúcióval. Invariáns alakegyütthatók. Matematikai morfológia. (bináris alapalgoritmusok. kiterjesztés gradált képekre). Távolság / hasonlóság mértékek. Képelemek cimkézése.

  Textúra-analízis: statisztikai módszerek. különbségi hisztogram, co-occurence mátrix, autókorreláció, fraktális módszerek.

  Lényegkiemelés és osztályozás: Tulajdonságtér és tulajdonságvektor. Sajátságvektorok típusai. Dimenziócsökkentés. Lényegtömörítés célfüggvény alapján. A döntési feladat megfogalmazása. Alakfelismerés és leírás. Determinisztikus, statisztikus, szintaktikus módszerek. Osztályozás neurális hálózatokkal.

  Hálózati képfeldolgozás: Analóg és digitális képkódolás. Képtranszformációs alapok (DCT, Wavelet, VQ). Álló- és mozgóképek kompressziója és dekompressziója. Képtárolás, tömörítés, továbbítás, feldolgozás szabványos megoldásai. Szteganográfia. Képek vízjelezése, integritás vizsgálata. Tartalom szerinti képindexelés.

  Gépi látás biometriai és biomechanikai alkalmazásai. Arcfelismerés. Járművezetők éberségvizsgálata. Mozgásanalízis: feladatok, eszközök, algoritmusok. Emberi mozgásmodellek. Egész testes mozgás, gesztikuláció, mimika érzékelése és feldolgozása.

  Általános célú képfeldolgozó platformok. Alkalmazás-specifikus célrendszerek. Valósidejű képfeldolgozás: Algoritmusok video-rate implementálása célhardverrel. LabView alapú képfeldolgozás.

  Látórendszerek hibaanalízise. Képszintézis. Tesztképek generálása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  házi feladat és zárthelyi.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. a vizsga írásbeli.

  3. Elővizsga:

  Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakban nem pótolható. A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladat elkészítéséhez egy alkalommal, valamint minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki sokszorosított kiadványok, PowerPoint prezentációk

  Haralick, R.M.: "Computer and Robot Vision I-II". Addison Wesley, 1993.

  Gonzalez: Digital Picture Processing, Addison Wesley, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Loványi István

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Vajta László

  egyetemi docens

  IIT