Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Robotika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Robotics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai Szakirány

  Kőtelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4013 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Bézi István

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az előző félévekben hallgatott Robotok irányítása és Robotirányítás rendszertechnikája c. tárgyakban elhangzott tematika, illetve a Szabályozástechnika c. tárgyban megismertek, valamint programozási alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók közelről ismerkedjenek meg a robotirányításban alkalmazott alapvető algoritmusokkal, azok gyakorlati problémáival, a robotok betanításával és programozásával, valamint vezérlési feladatok megoldási módszereivel ipari PLC felhasználásával és jelprocesszorok alkalmazástechnikájával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév alatt 6 mérést végeznek a hallgatók. Az I1-I3. mérést az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken, az A1-A3 mérést az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken.

  Az egyes mérések tematikája:

  I1. Robotprogramozás I.

  A gyakorlaton a hallgatók megismerik a NOKIA-PUMA robot vezérlését, és az ARPS robotprogramozási nyelvet. A mérésen elvégzendő feladat egy anyagmozgatási probléma megoldása. A hallgatók gyakorolják a robot betanítását és programozását. A feladat megoldását jelentő programot a robot segítségével tesztelik és futtatják.

  I2. Irányítás kompakt PLC-vel

  A hallgatók megismerik és gyakorolják az Allen-Bradley típusú kompakt PLC programozását. Az irányítandó folyamat PLC-vel szimulált tartálytöltő és ürítő rendszer. A szimulált folyamat PC-n grafikus képen is követhető. A vezérlési feladatokat létradiagram vagy utasításlista formájában fogalmazzák meg, a programokat tesztelik és futtatják.

  I3. Identifikációs algoritmusok

  A gyakorlaton a hallgatók megismerkednek a MATLAB System Identification Toolbox szolgáltatásaival és identifikációs algoritmusaival. Kísérleteket végeznek különféle rendszerek dinamikus modelljeinek meghatározására a toolbox szolgáltatásainak felhasználásával.

  A1. Robotprogramozás II.

  A gyakorlaton a hallgatók egy NOKIA-PUMA ipari robotot programoznak ARPS nyelven egy kismintával szimulált gyártócella elemeinek kiszolgálására. A feladat az I1. mérésen megoldottaknál összetettebb, ezen belül a robot digitális I/O vonalait és megszakításokat is kezelni kell.

  A2. Jelprocesszorok alkalmazástechnikája I.

  A mérésen egyszerű C nyelvű programokat készítenek a hallgatók, amelyeket PC-be illesztett TMS320C30 jelprocesszort tartalmazó EVM (Evaluation Module) kártyán futtatnak. Megvizsgálják az optimalizáló C fordító hatását.

  A3. Jelprocesszorok alkalmazástechnikája II.

  A mérésen a hallgatók az A2 mérésen megszerzett ismeretekre építve jelfeldolgozási algoritmusok (DFT, FFT) vizsgálatát végzik C, illetve assembly nyelvű programok és az EVM kártya segítségével.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratóriumi gyakorlatok az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken (I1-I3. mérés) és az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken (A1-A3. mérés) a külön előírt ütemezés szerint történnek.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A jelenlétet a mérésvezetők ellenőrzik és dokumentálják.

  A hallgatók minden mérésre (a mérésre történt felkészülés, a mérésen végzett munka és a beadott jegyzőkönyv átlagaként) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló lebonyolításához szükséges mértékben felkészüljön, a mérést hiánytalanul elvégezze, illetve a mérések eredményéről világos, áttekinthető, és a mérés reprodukálhatóságát biztosító jegyzőkönyvet készítsen. A kapott osztályzatok nem javíthatók.

  Az a hallgató, aki a mérésre készületlenül jön (beleértve az előzetes feladat kérést azoknál a méréseknél, ahol ez elő van írva) illetve igazolatlanul távol marad, a mérésre elégtelen osztályzatot kap, de pótlási kerete erejéig a mérést különeljárási díj befizetése mellett köteles pótolni.

  Igazolt hiányzás esetén az igazolást a tárgyfelelős oktatónak be kell mutatni, aki azt láttamozza. Ezután kell felkeresni az elmulasztott mérés vezetőjét és tőle kérni a lehetséges pótlás időpontját.

  A mérési jegyzőkönyveket a Tanszékek által kiadott borítóba vagy dossziéba kell betenni és a mérésekkel párhuzamosan kell készíteni. Az azonos mérési feladatot végző hallgatók (mérőcsoport) közösen készítik a jegyzőkönyvet. Az elkészült jegyzőkönyvet a mérésvezető a mérés végén láttamozza, a teljes jegyzőkönyvet a mérést követő héten a mérés időpontjáig kell beadni (az utolsó mérésnél legfeljebb a szorgalmi időszak utolsó napján) a mérésvezetőnél. Aki a beadási határidőt lekési, a jegyzőkönyvre elégtelen osztályzatot kap. Aki a jegyzőkönyv beadását a szorgalmi időszak végéig elmulasztja, félévközi jegyet nem kaphat. A szorgalmi időszak után pótlási lehetőség nincs.

  A félévközi jegy megadásához szükséges követelmény, hogy a hallgató az összes mérést elvégezze, és ezekről a mérési jegyzőkönyvet leadja, valamint a kiadott mérési útmutatókat visszaadja.

  A félévközi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga (50 századtól felfelé kerekítve). Az így megállapított jegy nem javítható.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során a hallgatóknak maximum 2 mérés pótlására van lehetősége a fenti feltételek betartása mellett, az illetékes mérésvezetővel egyeztetett időpontban. A mérések a szorgalmi időszak utolsó napjáig pótolhatók különeljárási díj befizetése mellett. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a mérésvezetővel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérőcsoportok megkapják a mérési útmutatókat, melyeket a mérési beosztásnak megfelelően a felkészüléshez egymás közt fokozatosan továbbadnak. Ezek tartalmazzák a mérés elvégzéséhez szükséges elméleti alapokat is, illetve az irodalmak hivatkozásait.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  28

  Félkészülés mérésekre

  40

  Mérési jegyzőkönyv készítése

  22

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Bézi István

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai