Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányításelmélet

  A tantárgy angol neve: Control Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai Szakirány

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO4009 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Kiss Bálint

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hálózatok és rendszerek, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Szabályozástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy összefoglalja az irányítástechnika korszerű elméleti irányzatait a mintavételes, optimális, adaptív és fuzzy/neurális irányítások területén, amelyek feltehetően még hosszú ideig hatni fognak az irányítástechnika elméletére és gyakorlatára. A módszerek többsége többváltozós rendszerek tervezésére szolgál.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Mintavételes SISO szabályozások tervezése (1-2. hét)

  Szabályozó tervezés Tustin-transzformációval

  Végesbeállású szabályozó tervezése

  Smith-prediktor tervezése

  Kétszabadságfokú szabályozó tervezése referenciamodell alapján

  II. Állapottér módszerek (3-5. hét)

  Irányíthatóság, megfigyelhetőség, elérhetőség, rekonstruálhatóság. Kanonikus alakok. Folytonos és diszkrét idejű rendszerek algebrai hasonlósága. Áttérés, logaritmikus mátrix.

  Pólusáthelyezés állapotvisszacsatolással. Minimálisrendű állapotmegfigyelő. Szétcsatolás.

  III. Nemlineáris és optimális irányítási rendszerek (6-8. hét)

  Stabilitás (Ljapunov, aszimptotikus, globális). Ljapunov direkt módszere. La Salle-tétel. Lineáris rendszer stabilitása. Ljapunov egyenlet.

  A statikus és dinamikus optimum analitikus feltételei. Kuhn-Tucker tétele. Lokális infimum elv. Pontrjagin-féle maximum elv.

  Optimumkereső módszerek. Gradiens, konjugált gradiens és Newton módszer.

  Optimális irányítás kvadratikus kritérium szerint. A probléma megoldása lineáris rendszer esetén, Riccati-egyenlet. A diszkrét idejű feladat és megoldása. A diszkrét idejű Kalman-szűrés mint optimum feladat megoldása.

  IV. Adaptív és prediktív irányítások (9-11. hét)

  Lineáris paraméterbecslési feladat. LS és rekurzív LS becslés.

  Stabil operátorok l2 térben. A k-lépéssel előretartó prediktor.

  Diszkrétidejű rendszermodellek: AR, ARX, ARMAX, OE, Box-Jenkins, PEM. Identifikáció a legkisebb négyzetek (LS) és a segédváltozók (IV) módszerével. Paraméteroptimalizálás kvázi-Newton módszerrel ARMAX modell esetén. A Sytem Identification Toolbox szolgáltatásai.

  MIMO önhangoló adaptív szabályozások.

  Általánosított prediktív irányítás SISO rendszer esetén. CARIMA modell, célfüggvény, algoritmus.

  V. Fuzzy szabályozások (12. hét)

  Fuzzy halmazok, relációk, következtetések. Defuzzifikációs módszerek. TSK-típusú fuzzy rendszerek.

  MacVicar-Whelan metaszabályok. Fuzzy tudásalapú szabályozók.

  VI. Neurális rendszerek (13-14. hét)

  Mesterséges neuron, aktivációs függvények.

  Hoppfield-modell, perceptron, feedforward hálózatok.

  Többrétegű hálózatok, back propagation (BP).

  Modellezés és identifikáció neurális hálózatokkal.

  Szubtraktív klaszterezés. Nulladrendű Sugeno (Wang) modell NN alakja, inicializálása és tanítása.

  Adaptív hálózat alapú fuzzy következtető rendszerek (ANFIS).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák. A tárgy intenzíven épít a MATLAB-ot használó Control System Toolbox és Optimization Toolbox irányítástechnikai tervező programokra.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 házi feladat (ki: 4. hét, be: 12. hét), osztályzata a vizsgába beszámít (20%). A házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele: érvényes házi feladat.

  b. A vizsgaidőszakban:

  írásbeli vizsga;

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen házi feladat különeljárási díjjal a szorgalmi időszak végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény esetén a vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós rendszerek. Akadémia Kiadó, Budapest, 2001.

  Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése II. Korszerű szabályozási rendszerek. Akadémia Kiadó, Budapest, 2003.

  Lantos Béla: Fuzzy systems and genetic algorithms. Műegyetemi Kiadó, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  30

  Házi feladat elkészítése

  32

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika