Információs rendszerek fejlesztése

A tantárgy angol neve: Development of Information Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO3243 6 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Risztics Péter tárgyfelelős

egyetemi docens

IIT

A tárgy kidolgozásában résztvevő oktatók

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Architektúrák, programozás, szoftver technológia, adatbázis ismeretek, operációs rendszerek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO2228" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF518" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUF505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUA218" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIIIA217", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tárgy felvételéhez szükséges a Szoftver technológia, az Operációs rendszerek, az Adatbázisok című tárgyak, valamint a tárgyakhoz kapcsolódó Számítógépes laboratórium abszolválása.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy bemutatja azt a szerteágazó tevékenységi sorozatot és tudáshalmazt, amely komplex, térben és időben nagy kiterjedésű információs rendszerek létrehozásához, bevezetéséhez, üzemeltetéséhez nélkülözhetetlenek. A tárgy integrálja a módszertanokat és bemutatja eszközeiket, melyekkel az információs rendszerek fejlesztése elméletileg és gyakorlatilag is elsajátítható. Ennek megfelelően a hallgatók ismereteket szerezhetnek a gazdaság, az állam- és közigazgatás hatékony működését támogató információtechnológiai (IT) rendszerek fejlesztésének korszerű módszereit és eszközeit, beleértve ezek műszaki-információtechnikai, projektirányítási, biztonsági, menedzselési és megfelelő mélységű gazdasági-költségtervezési vonatkozásait is.

A tárgyat elvégezve a hallgató

 • Átfogó ismereteket szerez az információs rendszerfejlesztés valamennyi stációjáról;
 • Megismerkedik a feladatspecifikáció módszereivel és eszközeivel;
 • Ismereteket szerez a projekt tervezéssel és projekt menedzsmenttel kapcsolatban;
 • Átfogó képet szerez a magas szintű alkalmazásfejlesztő eszközök általános felépítéséről és használatáról;
 • Átlátja a 4GL fejlesztés lehetőségeit és korlátait, képes 4GL alapon készült termékek kritikai értékelésére;
 • Megismerkedik egy integrált, paraméterezhető intézményirányítási és támogatási rendszerrel;
 • Legalább a problémafelvetés szintjén megismerkedik a költségelemzéssel, költségtervezéssel és hatáselemzéssel.
8. A tantárgy részletes tematikája
 1. hét:

Bevezetés-Teljes rendszer életciklus

Bevezető gondolatok (A feladat és a megvalósításához szükséges eszközök, fejlesztési célok és követelmények, fejlesztés, intézményi bevezetés, működtetés, üzemeltetés, továbbfejlesztés, változáskövetés).

Az információs rendszer fejlesztés előkészítése

A probléma gyökere (Intézményfejl. stratégia, primer feladat). Nagyvonalú üzleti terv (Elérendő célok, hatáselemzés, nagyvonalú projekt terv, vezetői stratégiai döntés). Megoldás (Pályáztatás, kiírás, pályázás, értékelés-döntés, szerződéskötés).

2. hét:

Megvalósíthatósági terv, üzleti terv

A megvalósíthatóság tervezése, hatástanulmány célja, feladata, üzleti terv formai, tartalmi követelményei, megtérülés elemzés.

A projekt.

A fejlesztési folyamat menedzsmentje, projektszervezet, projekttervezés.

3-4. hét:

Projektvezetési módszertan.

A PRINCE. Esettanulmány.

PDP (Project Developing Plan). Részletes projekt terv. Részletes költségterv. Erőforrás allokáció.

Eszközök.

Projektvezetés támogatása: MS Project.

5. hét:

Strukturált rendszerfejlesztési módszertan (SSADM)

Az SSADM-ben alkalmazott technikák rövid összefoglalása. Az SSADM keretrendszere, modul, stage, step, task.

6. hét:

Fejlesztő eszközök.

Struktúrált analízist és tervezést támogató CASE eszközök. PROMOD+.

4GL alakalmazásgenerátorok: felépítés, tulajdonságok, használat. UNIFACE.

7. hét:

Hozzéférési és jogosultsági mechanizmusok

User, csatorna, adatbázis- szintű védelem.

Biztonságpolitika

8. hét (2002. április 1.: ünnep):

Adatbázisarchitektúrák. Kliens/szerver architektúrák.

DSS (Decision System Support), OLTP (OnLine Transaction Processing), OLAP (OnLine Analytical Processing), TP monitor.

Adatbányászat. Elosztott rendszerek. WEB.

9.hét:

Üzemeltetés.

Integrált rendszerfelügyelet.

A szakmai továbbfejlesztési-változtatási igények figyelembe vétele (Change-request).

Rendszerkövetés. Verziókövetés.

10. hét:

Üzemeltetés.

Rendszer felügyeleti eszközök feladata, elterjedtebb eszközök bemutatása, összehasonlítása.

A félév során esettanulmányként szolgáló feladat.

A kifejlesztendő rendszerrel szemben támasztott primer szakmai követelmények.

11. hét:

A félév során esettanulmányként szolgáló feladat.

Az kifejlesztendő rendszerrel szemben támasztott informatikai követelmények.

A megoldandó feladat részletes bemutatása. Alkalmazott módszertanok, eszközök.

A kifejlesztett rendszer bevezetése.

BPR (Business Process Rengineering)

Adatkonverzió. Adatmigráció.

BCP (Business Continouity Plan)

Nagy zh: 2002. április 26-án, 10.15-12.00 óra

12. hét:

Business object

Üzleti intelligencia, vezetői információs rendszerek, adatbázis elemzés, lekérdezési utak szerkesztése, riport generátorok.

13. hét:

Alkalmazásfejlesztés általános célú csomagok testreszabásával.

Alapok, előnyök, hátrányok.

Jelentősebb rendszerek bemutatása.

14. hét:

Az SAP.

Rendszerismertetés.

Esettanulmány.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy ismeretanyaga előadásokon kerül ismertetésre. Az előadásokra az előadók slide-okat készítenek, mely a regisztrációs héttől kezdődően a www.iit.bme.hu/~irf címről letölthető. A tárgy ismeretanyaga a slide-ok felhasználásával és az előadásokon elhangzó lényegkiemelések, magyarázatok segítségével sajátítható el.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Nagy zárthelyi a 11. oktatási héten, a kijelölt nagyzh. időpontban. A sikertelen zh. pótlása a vizsgaidőszakban kizárólag az első vizsgán lehetséges. A félév elismerés feltétele a zárhelyi sikeres teljesítése.

b. A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga. A példák teszt-jellegűek, melyekre a félév során számos példát mutatunk be és oldunk meg.

Minden egyéb kérdésben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat megfelelő pontjai érvényesek.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Óravázlat mélységű tematika (slide-ok a www.iit.bme.hu/~irf címen).
 • Ed Downs, Peter Clare, Ian Coe: Structured System Analysis and Design Method, Application and Context. Prentice Hall, 1994.
 • George Feuerlicht: SQL-Based Fourth Generation Languages. Prentice Hall Canada, 1998.
 • SAP R/3 Online Docu, www.sap.com/hungary (This CD contains SAP system online documentation for Accounting, Human Resources, Logistics, Cross-Application and Basis Technology components, and Services. In addition, it contains the IMG, the Glossary, the Release Notes, and the IDES online documentation for release 4.6B.)

(Item No.Product 50035292 4.6B (English/German))

 • George Suhanic: Computer-Aided Project Management.Oxford University Press, New York, Oxford, 2001.
 • Edward Yourdon: Modern Structured Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 1989.
 • William S. Davis, David C. Yen: The Information System Consultant's Handbook (System Analysis and Design). CRC Press, New York, London, Washington, D.C., 1999.
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Risztics Péter, tárgyfelelős

docens

IIT

Jankovits István

tanársegéd

IIT

Dr. Horváth Tamás

adjunktus

IIT

Dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Dr. László Zoltán

adjunktus

IIT

Dr. Magyar Gábor

docens

TTT

Szeberényi Imre

tud. munkatárs

IIT


Budapest, 2001. december 13.

Dr. Risztics Péter

tárgyfelelős