Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szabályozástechnika

  A tantárgy angol neve: Control Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO3215 5. 3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lantos Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Kiss Bálint

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek, Analízis, Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV2213" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2217" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2239" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF508" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA214" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Jelek és rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szabályozástechnika alapfogalmainak és egyszerű alapstruktúráinak ismertetése. Az alapstruktúrák analízisének és szintézis módszereinek olyan tárgyalása, amely kellő elvi alapot ad a különböző műszaki informatikai alkalmazásokban megjelenő leggyakoribb szabályozási feladatok megértésére és megoldására, irányítástechnikai szoftver rendszerek fejlesztésére és a további speciálisabb ismeretbővítésre.

  A Szabályozástechnika tárgyat az Irányítástechnika és Informatika, valamint az Automatizálási és Alkalmazott Informatika tanszékek felváltva, egyforma tematikával és követelményrendszer mellett (a keresztfélévben is) adják elő. Amelyik tanszék tartja a normál előadást, ugyanaz a tanszék tartja a keresztféléves előadást is. Bármelyik tanszéken 1999. szeptember után aláírást szerzett hallgató bármelyik tanszék vizsgáján szerezhet osztályzatot.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Bevezetés (l. hét)

  Folyamatok irányításának a célja és megvalósítási módja. Irányítási struktúrák. A szabályozási kör szerkezeti, működési és hatásvázlatai. Értéktartó és követő szabályozások.

  II Folyamatok modellezése és rendszertechnikai leírása (2-4. hét)

  Dinamikus rendszerek osztályozása. Folytonos idejű rendszerek állapotegyenlete, numerikus megoldás (Euler, Runge-Kutta, Adams módszer). Lineáris rendszer alapmátrixa és tranziense.

  Többváltozós (MIMO) rendszer átviteli függvénye, pólusa, zérushelye. Exponenciális mátrix, Leverrier-Faddajeva képlet. Koordinátatranszformáció hatása.

  Diszkrétidejű MIMO rendszer állapotegyenlete, tranziense, diszkrétidejű átviteli függvénye. Algebrai hasonlóság a folytonos és diszkrétidejű rendszerek között. Reverzibilis rendszerek.

  Nemlineáris rendszerek egyensúlyi helyzete, Ljapunov-stabilitás, perturbáció, linearizálás. Ljapunov direkt módszere. Kapcsolat a linearizált és nemlineáris rendszer stabilitása között.

  Szabályozástechnikai tervező programok szolgáltatásai, MATLAB, Control System Toolbox.

  III. Folytonosidejű egyváltozós (SISO) rendszerek tervezése (5-6. hét)

  Az állapotegyenlet szabályozó és megfigyelő alakja. Alapkapcsolások, szabályozási kör, felnyitott kör. Alaptagok, körerősítés, típusszám, PID szabályozó.

  Követési tulajdonságok. Stabilitás kritériumok (Hurwitz, Nyquist, Bode) és alkalmazásuk. Fázistöbblet és túllövés kapcsolata.

  Szabályozóbeállítás tervezése előírt statikus pontosság és fázistöbblet esetén. Holtidős rendszer kompenzálása. Gyökhelygörbe módszer, dinamikus minőségi jellemzők, domináló póluspár. Statikus nemlinearitások figyelembevétele.

  IV. Diszkrétidejű egyváltozós (SISO) rendszerek tervezése (7-9. hét)

  A mintavételi törvény alakja idő- és frekvenciatartományban. Kauzalitás, tartószervek. Áttérés folytonos időről diszkrét időre. Domináló póluspár helye a z-síkon.

  Analóg kompenzáló tag mintavételes implementálása. Közelítések és ekvivalenciák. Stabilitási tulajdonságok, frekvencia torzulás. Diszkrétidejű szabályozás tervezése folytonosidejű módszerekkel. PID algoritmusok, integrátor windup.

  Dead-beat (véges beállási idejű) szabályozás. Célkitűzés, tervezési módszer a beavatkozó jelre vonatkozó korlátok figyelembevételével. A mintavételi idő megválasztása, hullámzások kiküszöbölése.

  Kétszabadságfokú szabályozó tervezése polinomiális módszerrel.

  V. Irányíthatóság, megfigyelhetőség (10. hét)

  Irányíthatóság és megfigyelhetőség folytonos időben. Rangfeltétel az irányíthatóságra, az állapottér felbontása, lépcsős alak. A megfigyelhetőség dualitása az irányíthatósággal, rangfeltétel. Lineáris rendszer Kalman-féle felbontása. Diszkrétidejű rendszerek specialitása; elérhetőség, rekonstruálhatóság.

  VI. Tervezési módszerek állapottérben SISO rendszerek esetén (11-12. hét)

  Pólusáthelyezés állapotvisszacsatolással. Ackermann képlet. Állapotmegfigyelő és tervezése. Az alapjel figyelembevétele.

  VII. Optimalizálás, identifikáció (13. hét)

  Statikus optimalizálás, Lagrange-multiplikátor szabály, lineáris paraméterbecslés (batch és rekurzív alak).

  Optimum keresés végesdimenziós terekben, gradiens, konjugált gradiens és Newton-módszer.

  Diszkrétidejű rendszermodellek (ARX, ARMAX) és identifikációjuk.

  IX. Kitekintés (14. hét)

  Nemlineáris rendszerek modellezése visszacsatolás nélküli neurális hálózattal és fuzzy rendszerrel. Adaptív fuzzy/neurális hálózat (ANFIS). Optimalizálás genetikus algoritmussal. A szabályozástechnika modern és posztmodern irányzatai.

  A szabályozástechnikában használható MATLAB toolboxok. Gyors prototipus szabályozó tervezés, Real Time Toolbox és DSP alapú hardver architektúrák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy előadásból (heti 3 óra) és gyakorlatokból (kéthetente 2 óra, féléves átlagban heti 1 óra) áll. A gyakorlatokon számítógép, a MATLAB és a Control System Toolbox felhasználásával tipikus szabályozástechnikai tervezési feladatok megoldására kerül sor.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 nagy ZH (10. hét), 1 pót ZH (13. hét) órarenden kívül erre fenntartott időben, 1 házi feladat (ki: 4. hét, be: 12. hét). Értékelésük 1,....,5 osztályzatokkal történik, elfogadásukhoz legalább elégséges osztályzat kell.

  Sikertelen nagy ZH egyszer pótolható a szorgalmi időszakban. Sikertelen házi feladat különeljárási díjjal az utolsó gyakorlatig pótolható. A házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  A félév lezárásához szükséges követelmény: legalább elégséges osztályzat a nagy ZH-ra és a házi feladatra.

  Nem kap aláírást a hallgató, ha a gyakorlatról való hiányzások összóraszáma a 30 %-ot meghaladja, vagy ha a házi feladatra nem sikerült legalább elégséges osztályzatot szerezni a szorgalmi időszakban, vagy ha a nagy ZH-ra nem sikerült legalább elégséges osztályzatot szerezni a szorgalmi időszakban illetve a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig.

  Ebben az esetben a hallgató nem kap aláírást.

  A nagy ZH és a házi feladat osztályzat a vizsgajegybe beszámít (max. 20 %).

  A vizsgára bocsátás feltétele: aláírás.

  b. A vizsgaidőszakban:

  a vizsga írásbeli;

  a vizsgaosztályzat kialakítása: hozott pont: 2 * (ZH+HF osztályzat), vizsga teszt: 40 pont, vizsga feladat: 40 pont

  összesen: max. 100 pont

  Összpontszám: Osztályzat:

  1- 39 vagy teszt < 20: 1 (elégtelen)

  40 – 59: 2 (elégséges)

  60 – 74: 3 (közepes)

  75 – 84: 4 (jó)

  85 – 100: 5 (jeles)

  A vizsga teszt részénél semmi sem; feladat részénél minden használható.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen nagy ZH egyszer pótolható a szorgalmi időszakban vagy egy alkalommal a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény esetén a ZH, pót ZH és vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós rendszerek. Akadémia Kiadó, Budapest, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  30

  Vizsgafelkészülés

  24

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika