Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítástechnikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Process Control Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai

  főszakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO3041 6. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kuti László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kuti László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  dr. Vincze Gyuláné

  adjunktus

  Villamos Gépek és Hajtások

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hálózatok és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ----

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja néhány jellegzetes szabályozott folyamat esetén az irányítástechnika modellalkotási, szabályozó tervezési és realizálási módszereinek bemutatása és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Hőmérsékletszabályozás (I)

  Tirisztoros feszültségszabályozó fokozat jelátviteli tulajdonságainak kimérése. Kemence felfűtési jelleggörbe és zavaró jellemzők átmeneti függvényeinek felvétele. Szabályozó méretezés, beállítás, eredmények ellenőrzése.

  2. Hatkomponensű erő/nyomaték érzékelő (I)

  Az erő/nyomaték érzékelők alkalmazástechnikai kérdéseinek megismerése. Az érzékelő hitelesítése, a nyúlásmérő bélyegek feszültségei és az erő/nyomaték 3-3 komponense közötti kapcsolat meghatározása. Az érzékenység, áthallások, csatolómátrix és csatolásmentesítő mátrix meghatározása méréssel.

  3. Sorrendi irányítás (I)

  Technológiai folyamat modelljének meghatározása. Irányítási célkitűzések megválasztása. Irányítás algoritmizálása magas szintű programnyelven. Programozás, nyomkövetési lehetőségek. Az irányítás megvalósításának ellenőrzése.

  4. Identifikációs módszerek vizsgálata (A)

  Egybemenetű, egykimenetű, folytonos lineáris folyamatok struktúra és paraméterbecslésének elvégzése a folyamatból származó mérések felhasználásával off-line legkisebb négyzetek, általánosított legkisebb négyzetek és segédváltozók módszerével.

  5. Adaptív algoritmusok vizsgálata (A)

  A mérés célja SISO folytonos lineáris rendszerek on-line identifikációja és irányítása. A hallgatók először rekurzív LS módszerrel identifikálják egy ismert fokszámú folyamat paramétereit. A folyamat paramétereit futás közben változtatva megvizsgálják az algoritmus paraméterkövető tulajdonságait. Ezután adaptív szabályozót terveznek a folyamat irányítására és ellenőrzik annak működését.

  6. Fordulatszám-szabályozott egyenáramú szervóhajtás vizsgálata (VGH)

  A hajtás terhelési tulajdonságainak, nyomatéktényezőjének, valamint a fordulatszám-áram kommutációs határ jelleggörbéinek mérése. A hajtás frekvenciától függő átviteli tulajdonságainak vizsgálata a szabályozás lineáris és nemlineáris tartományában.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Irányítástechnika és informatika, az Automatizálási és Villamos gépek és hajtások tanszékek laboratóriumaiban kell elvégezni.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  - 6 darab 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése előírt ütemezés szerint. Távolmaradás esetén összesen 2 mérés pótolható.

  - A félév lezárásához és az aláíráshoz szűksége követelmény a 6 mérés sikeres elvégzése. A hallgató minden mérésre 1 osztályzatot kap (felelet, mérés és jegyzőkönyv alapján) és a gyakorlati jegy ezek átlaga. A labor a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  b)A vizsgaidőszakban: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - A mérésekhez kiosztásra kerülő mérési útmutatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lantos Béla

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  Kuti László

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Bézi István

  adjunktus

  Automatizálási

  dr. Schmidt István

  docens

  Villamos gépek és hajtások