Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatszimuláció

  A tantárgy angol neve: Process Simulation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Orvosbiológia Mérnök Képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2FSI 4. 4/0/0/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Jávor András

  Term. és Társ. Tud. Kar

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal az elméleti eredményekkel és korszerű vizsgálati módszerekkel, amelyek a műszaki és nem műszaki (pl. orvosbiológiai stb.) rendszerek identifikációjához és szimulációjához szükségesek. A tárgy az általános elvek és a módszertan bemutatását tűzte ki fő célul, de néhány szakterületi alkalmazás is megjelenik esettanulmányként.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - A folyamatszimuláció célja, jelentősége. Számítógépes szimuláció lépései. (Bevezető előadás gyakorlati példák bemutatásával.)

  - Matematikai alapok. Folytonos és diszkrét rendszerek matematikai leírása. Számítógépi modell megalkotása, léptékezés.

  - Nyitott és zárt dinamikus rendszerek matematikai leírása. Inhomogenitás.

  - Álvéletlenszám generátorok. Analitikus és szimulációs modellek kapcsolata. Markov láncok.

  - Sorbanállási rendszerek. Kendall féle osztályozás. Példák. Esemény-, aktivitás-, állapotleírási módok.

  - Diszkrét szimuláció trajektóriák az állapot-idő térben. Eseményeloszlások, időléptetési eljárások (NEXT EVENT, TIME MAPPING, ADAPTIV). Az állapotreprezentáció kérdései. Konfliktushelyzetek kezelése. Az események dualitásának elve.

  - Objektumok és különböző tipusú változók (kvantitativ, dichotom, logikai) strukturájának, a változók szerepének és összefüggéseinek vizsgálata.

  - A modellalkotás és szimulációs kisérlet általános metodikája dinamikus folyamatoknál. Céladekvát algoritmusok kiválasztása és azok számítógépes realizálása.

  - Transzportfolyamatok számítógépes szimulációja.

  - Vérkeringésszabályozási modellek (Gayton, Sagawa, stb.) bemutatása. Eset-tanulmányok.

  - Lineáris és nemlineáris SISO és MIMO szabályozási rendszerek számítógépes modellezése.

  - Modern számítógépes szimulációs nyelvek és programrendszerek.

  - Programozási nyelvek (SIMULA, GPSS, stb.) főbb jellemzői és alkalmazásuk.

  - Számítógépes hiba-és eseményfelismerés és tudásbázisú diagnosztikai rendszerek.

  - Folyamatidentifikáció matematikai alapjai, az identifikáció lépései.

  - Klasszikus identifikációs módszerek a rendszerjellemző függvények alapján.

  - Offline és online módszerek diszkrét és folyamatos rendszerek esetén.

  - Lineáris többváltozós, folytonos rendszerek identifikációja.

  - Visszacsatolt rendszerek identifikációs módszerei.

  - Nemlinerási rendszerek identifikációja.

  - Az optimális vizsgálójel meghatározása.

  - A modell verifikálása, a szimuláció jelentősége. Példák, esettanulmányok.

  - Identifikációs toolboxok ismertetése és alkalmazása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  - A félév lezárásának módja vizsga.

  - 1 nagy ZH, vizsgába beszámít.

  Az aláírás megszerzésének feltétele a nagy ZH eredményes megírása.

  A félévközi követelmény pótlása a TVSZ. szerint..

  b./ A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga írásbeli (szóbeli kiegészítésre a vizsgáztató megítélése szerint lehetőség lehet).

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Ljung, L.: "System identification: theory for the user". Prentice-Hall, 1987.

  - Kosko, B.: "Neural networks and fuzzy systems". Prentice-Hall, 1992.

  - Jensen, K.: "Coloured Petri Nets". Springer, 1987.

  - Benyó, Z.: Folyamatmodellek kisérleti meghatározása, elemzése és orvos-élettani

  alkalmazása

  - Tanszéki sokszorosított anyagok, amelyek az előadásokon kerülnek átadásra.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika