Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatszabályozás

  A tantárgy angol neve: Process Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi mérnökképzés, posztgraduális képzés, kötelező tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2FSA   4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Szilágyi Bélacímzetes egyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Benyó Balázsegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  7. A tantárgy célkitűzése

  Szabályozástechnikai és irányításelméleti fogalmak megismertetése és ezek alkalmazásának bemutatása élettani folyamatokon keresztül. Rendszerek alapvető szabályozási folyamatainak kvantitatív leírása és vizsgálata irányításelméleti identifikáció, modellezési és szimulációs módszerek és programcsomagok felhasználásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Történeti áttekintés

  Irányítástechnikai alapfogalmak

  -         A jelek felosztása

  -         Az irányítási rendszer részei. Ábrázolásmódok

  -         A vezérlés és szabályozás

  -         Zavarkompenzáció

  Zárt szabályozási rendszerek jelátviteli tulajdonságai

  -         0 típusú szabályozás követési tulajdonságai

  -         1 típusú szabályozás követési tulajdonságai

  -         2 típusú szabályozás követési tulajdonságai

  Szabályozási rendszerek stabilitásvizsgálata

  -         A stabilitás fizikai képe

  -         A stabilitás matematikai megfogalmazása

  -         A Routh-féle stabilitási kritérium

  -         A Hurwitz-féle stabilitási kritérium. Példák

  -         Az általános Nyquist-kritérium. Példák

  Stabilitásvizsgálat Bode-diagramokkal. Példák

  Strukturális és feltételes stabilitás

  0 Stabilitásvizsgálat a Nichols-diagramok segítségével

  1 Stabilitásvizsgálat a gyök-helygörbe módszerrel

  -         A gyök-helygörbe módszer alapösszefüggései

  -         A gyök-helygörbe megszerkesztésének szabályai

  -         A szerkesztési szabályok magyarázata. Példák a gyök-helygörbe módszer alkalmazására

  Paraméteroptimalizálás

  Optimalizálási kritériumok

  Integrálkritériumok

  -         Lineáris, kvadratikus, abszolutérték kritériumok

  -         Lathroph és társai féle „8”-as. ITAE kritériumok

  Optimalizálási kritériumok számítása

  -         I10 számítása, I20 számítása, Ia0 számítása

  Szabályozók optimális paramétereinek beállítása

  -         Szabályozók beállítása a szabályozott szakasz átmeneti függvénye alapján

  -         Szabályozók beállítása a szabályozási kör belengetése útján (Ziegler-Nichols, Kessler módszer)

  Nemlineáris rendszerek

  -         A szakaszonkénti linearizálás módszere

  -         A leíró függvények módszere. Stabilitásvizsgálat. Nemlineáris rendszerek kompenzálása

  -         A fázissík-módszer

  Mintavételező rendszerek

  -         A mintavételező eljárás

  A z transzformáció és az inverz z transzformáció

  -         A z transzformáció

  -         Az inverz z transzformáció

  -         Határértéktételek

  Az Állapottér-módszer

  Folytonos-folyamatos működésű rendszerek állapotegyenletei

  Az állapotegyenletek meghatározása a differenciálegyenletből

  Az állapotváltozók meghatározása az átviteli függvényből

  -         Közvetlen programozás

  -         Párhuzamos programozás

  -         Iteratív programozás

  Az állapotegyenletek megoldása

  A megfigyelhetőség és az irányíthatóság

  -         A megfigyelhetőség

  -         Az Irányíthatóság

  -         A Kálmán-féle kanonikus alakzat

  -         Az állapotegyenletek megoldása

  Többparaméteres kapcsolt szabályozások (TKSz)

  -         Problémafelvetés. Keresztkapcsolatok kimutatása több gyakorlati példán

  -         A keresztkapcsolatok kiküszöbölése. Megvalósíthatóság (teljes és részleges invariancia)

  -         Többparaméteres kapcsolt rendszerek matematikai leírása

  -         Többparaméteres kapcsolt rendszerek stabilitás vizsgálata. Példák

  -         Többparaméteres kapcsolt szabályozások kompenzálása (részleges és teljes invariancia).

  Adaptív szabályozások.

  Robusztus szabályozások: Hardy terek, LQ és kiterjesztett LQ szabályozás, H módszer.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és számítógépes gyakorlat.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: eredményes zh., házi feladat megoldása.

  b.       A vizsgaidőszakban: vizsga. A házi feladat és zh. eredménye a vizsgajegybe beszámít.

  11. Pótlási lehetőségek Eredménytelen zh. pótlására lehetőséget adunk.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény, és megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
   1. Sz. Béla: ”Szabályozástechinka. Számítógépes gyakorlatok”, Egyetemi jegyzet, 2003.
   2. Sz. Béla: ”Szabályozástechinka. Példatár. Ellenőrző kérdések”, 2003.
   3. Lantos Béla: ”Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I.”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.
   4. Benyó Z. Folyamatidentifikáció és Folyamatszimuláció, Előadásjegyzet, 2006.
   5. Levine W.S: The Control Handbook, CRC Press, 2006.
   6. Bronzino J.D: The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, 2005.
   7. Khoo M.: Physiological Control System. Analysis, Simulation and Estimation, IEEE Press, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire36
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés52
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Benyó Zoltánegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kovács Leventeegyetemi adjunktus Irányítástechnika és Informatika